Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
121 postów 1379 komentarzy

W tym ambaras!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej trochę zamieszania narobiły spekulacje, czy władze Polski postąpiły słusznie odrzucając żądania Hitlera w sprawie Gdańska i Pomorza.

W prasie i Internecie wysypała się lawina opinii i wypowiedzi. Często zresztą wypowiadający się mimo braku wiedzy śmiało wytykali błędy „sanacji”, wiedzieli co powinni byli zrobić marszałek Śmigły i minister Beck i potępiali ich w czambuł, że tego nie zrobili. Jak co roku dywagowano też o karygodnych błędach popełnionych w sprawie Czechosłowacji. Razem z Czechami mogliśmy – czytałem wiele razy - pokonać Hitlera i uniknąć wszystkich późniejszych nieszczęść. A pazernemu Beckowi zachciało się Zaolzia i z Niemcami uczestniczył w rozbiorze słowiańskiej Czechosłowacji. A fe!

 Z czego Czechosłowację zbudowano?
Czechosłowacja uzyskała niepodległość po upadku cesarstwa austro-węgierskiego. Aspi­racje terytorialne polityków czeskich sięgnęły wówczas daleko poza etnograficzne granice Czech. Program terytorialny, sformułowany pod koniec I wojny światowej i przedłożony Entencie w lutym 1919 r., obejmował wszystkie ziemie „korony św. Wacława”. Czesi domagali się połączenia ze Słowakami, inkorporacji Rusi Podkarpackiej, korytarza przez tereny austriackie i węgierskie do Jugosławii, poprawek na korzyść Czech od strony Prus, Saksonii, Bawarii i Austrii, w tym włączenia ziemi kłodzkiej i całego Śląska Cieszyńskiego, aż po Bielsko. Program ten udało się politykom czeskim w zasadzie zrealizować.
Niepodległa Czechosłowacja zajmowała terytorium liczące 140 tys. km2 i zamieszkiwało w niej ponad 14 mln ludzi, a szczęśliwy traf uczynił ją państwem należącym do czołówki przemysłowych krajów świata, gdyż tylko traf sprawił, że na jej ziemiach znalazło się 75% przemysłowego potencjału cesarsko-królewskich Austro-Węgier (90% wydobycia węgla, 75% produkcji surówki i stali, 80% produkcji maszyn, taki sam procent produkcji tekstyliów itd.). W 1938 r. Czechosłowacja produkowała po 2,3 mln ton stali i surówki, a było to więcej, niż zdołały osiągnąć Włochy. W Czechach znalazł się nieomal cały przemysł zbrojeniowy byłych Austro-Węgier - na terenie ziem polskich zaborcy nie budowali fabryk uzbrojenia. Ogromne zakłady Śkody zatrudniały ponad 40 tys. pracowników, na potrzeby wojska - i przede wszystkim eksportu - pracowało 13 wytwórni samolotów, 7 - broni pancernej, 6 fabryk dział, 8 - broni ręcznej i maszynowej, 6 - amu­nicji i granatów.
Nie oznaczało to, że czechosłowacka republika była. państwem silnym. Jej potencjał osłabiały czynniki destruktywne, które pojawiły się już u zarania czeskiej niepodległości. Ich minimalizowanie lub potęgowanie zależało od polityki narodowościowej rządu praskiego i od stanu stosunków z sąsiadami. Tak się bowiem złożyło, że ambitny program terytorialny zakreślił granice obejmujące liczne mniejszości. Czesi(dane z 1932 r.)byli w swoim państwie mniejszością(47% - 6,3 mln). Pozostałe grupy narodowe to pierwsi po nich pod względem liczebności Niemcy (27,4% - 3,8 mln), dalej Słowacy, którzy z czasem chcieli oderwać się od Czechów (12,5% - 1,7 mln), Węgrzy zawsze wrodzy Czechom (7,9% - 1,1 mln) i Polacy - 172 tysiące (0,8% ludności) mieszkający głównie na Zaolziu i stanowiący większość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego Ponadto było jeszcze ponad 400 tys. obojętnych na los Czechosłowacji Rusinów oraz Rumuni i Żydzi (łącznie 4,4% ludności). O trwałości państwa miało zadecydować na ile Słowacy zechcą wspierać Czechów.
Czechosłowacja była małym państwem wielu narodów.
Zaraz po proklamowaniu niepodległości czescy Niemcy, powołując się na zasadę samostanowienia, ogłosili powstanie nieza­leżnych prowincji niemieckich, dążących do połączenia z Austrią. Wprawdzie ostre działanie czeskich wojsk stłumiło akcję Niemców, ale problem kilkumilionowej mniejszości niemieckiej pozostał. Połączenie ze Słowacją spowodowało konflikt z Węgrami, które niegdyś władały tym obszarem. Wymuszona granica, sięgająca Dunaju, wyszła poza zasięg słowacczyzny i obiektywnie wzmocniła mniejszość węgierską na terenie republiki czechosłowackiej. Również na Rusi Podkarpackiej rząd praski nie zrealizował obiecanej szerokiej autonomii dla Rusinów. Wygrany z Polską spór o Śląsk Cieszyński oznaczał natomiast ponad 100-tysięczną ludność polską wypowiadającą się za połączeniem do Polski.
Stało się więc widoczne, że przyszłość Republiki jest uzależniona od okiełznania irredenty niemieckiej i zgodnej współpracy ze Słowakami. Tymczasem Słowacja ustępowała znacznie poziomem zagospodarowania Czechom i Morawom. Rolnictwo słowackie miały zbiory o jedną trzecią mniejsze od rolnictwa czeskiego i nie było przemysłu. Ziemie słowackie stawały się rynkiem zbytu dla wyrobów czeskich, bowiem słaby przemysł rodzimy nie wytrzymywał konkurencji. Kryzys gospodarczy odbijał się głównie na ludności słowackiej, której jedyną perspektywą miała być czechizacja, czyli utrata narodowej odrębności. Na Słowacji rosło rozczarowanie do związku z Pragą. Przybywało zwolenników oddzielenia się od Czech. Procent ludności zainteresowanej obroną Czechosłowacji spadał poniżej granicznej wielkości 50%. Tworzyło to zarodek katastrofy czeskiej państwowości.
 
Najwierniejszy sojusznik Francji i... Rosji
Skoro położenie wewnętrzne tak się komplikowało, to tym większego znaczenia nabierała koncepcja polityki zagranicznej. W wypadku Czecho­słowacji można nawet powiedzieć, że tego znaczenia nabierały poglądy jed­nego człowieka - dr Eduarda Beneśa. Był on długoletnim ministrem spraw zagranicznych, a następnie jako prezydent Republiki nadal decy­dował o kierunkach czeskiej polityki zagranicznej. Beneś widział sojuszników swego państwa we Francji i „białej” Rosji - później zastąpiła ją Rosja bolszewicka. Sądził, że wspierając politycznie Rosję i zabiegając o względy Francji zdoła zapewnić niepodległy byt swemu państwu. Od połowy lat trzydziestych Beneś prezentował trudny do zrozumienia ogromy stopień zaufania do ZSRR jako gwaranta bezpieczeństwa Czechosłowacji i bezinteresownego protektora oraz opiekuna w czeskiej polityce zagranicznej. Jakimś wyjaśnieniem tej postawy mogą być dane wskazujące na jego powiązania z sowieckimi tajnymi służbami.
Prezydent Czechosłowacji Edward Beneś 
Główne zagrożenie dla czeskiej niepodległości widział Beneś w rewiz­jonistycznych planach Węgier i Austrii, toteż starał się stworzyć taki system bezpieczeństwa Czechosłowacji, który zapewniłby udaremnienie wszelkich za­kusów tych państw, zwłaszcza zaś Węgier. W latach 1920-1921 Czechosłowa­cja zdołała zbudować system sojuszy wojskowych z Rumunią i Jugosławią (tzw. Mała Ententa) wymierzony przeciwko Węgrom. Trzeba dodać, że obawy Pragi wyglądały groteskowo. Po traktacie pokojowym siły zbrojne Węgier ograniczono do 35 tys. żołnierzy, bez artylerii ciężkiej i lotnictwa. W tym czasie siły zmontowanej przez Czechów koalicji liczyły łącznie (tylko stany pokojowe) 420 tys. żołnierzy dysponujących wszystkimi rodzajami broni. Nie trzeba przy tym dodawać, że równie „wielka” była armia drugiego wroga Czechosłowacji - Austrii. Zastanawiają­ce, jak bardzo ludzie ulegają sugestii, że zagrożenie które minęło, trwa nadal, natomiast nie potrafią na czas dostrzec nowego, rosnącego niebezpieczeństwa. O koncepcji politycznej Beneśa pisał Henryk Batowski: „Była to niewątpliwie bardzo błędna ocena sytuacji i stosunku sił, która miała się w przyszłości pomścić.”.
Realna ocena potencjałów Austrii i Węgier musiała prowadzić do jednego wniosku - państwa te nie były w stanie napaść na Czechosłowację, mogły to zrobić tylko wraz z silniejszym partnerem. A więc problemem nr 1 polityki czeskiej powinny były stać się stosunki z mocniejszymi sąsiadami, to znaczy Niemcami i Polską, które mogły pokusić się o agresję, zwłaszcza że i Niemcy (w Austrii), i Polacy (na Węgrzech) znaleźliby sojuszników przeciwko Czechom.
Wyciągając konsekwencje z tego faktu należało stwierdzić, że współpraca z Polską, nawet po utracie Zaolzia, była dla Czech korzystna, gdyż nie naruszała w gruncie rzeczy pozycji Czechosłowacji w Europie. Współdziałanie z Rzeszą oznaczało utratę rozległych terenów sudeckich i groziło degradacją państwa do roli słabego wasala Berlina. Z obu państw sąsiedzkich Polska była słabsza, ale też żywotnie zainteresowana w utrzymaniu terytorialnego status quo.Niemcy natomiast dążyły do rewizji granic (początkowo tylko z Polską). Dodatkowym elementem przemawiającym za współdziałaniem czesko-polskim był sojusz z Francją. Połączone siły polsko-czeskie byłyby wystarczające, by wpłynąć na postawę Paryża w żywotnych dla Pragi i Warszawy sprawach. Wsparcie Francji w konflikcie z Niemcami gwarantowało nienaruszalność granic wszystkim państwom sojuszniczym.
 
Jak najdalej od Polski
W Pradze postąpiono akurat odwrotnie. Najpierw krwawy spór o Śląsk Cieszyński, w którym Czesi byli stroną atakującą, wykopał przepaść między bratnimi narodami.
Ciała zakłutych bagnetami przez Czechów polskich jeńców,żołnierzy 12 wadowickiego pułku piechoty. Styczeń 1919. Stonawa.
Wówczas to nawet politycy doceniający znaczenie współ­pracy polsko-czeskiej, jak np. Ignacy Paderewski, protestowali przeciwko niesprawiedliwemu podziałowi Zaolzia, w wyniku którego „140 tys. Polaków zostało przyłączonych do 113 tys. Czechów”.
Należy pamiętać, że w latach 1919-1920 - w okresie największego zagrożenia niepodległości Polski - Czesi nie wahali się napaść na Polskę zbrojnie, a następnie przy poparciu Zachodu wymóc na niej oddania terenów Śląska Cieszyńskiego na których przeważała ludność polska. Później, kiedy Polacy pogodzili się z podziałem Zaolzia, a politycy polscy podej­mowali liczne próby porozumienia z Czechami, Praga nie dostrzegała potrze­by wiązania się z Warszawą. Pierwszą taką próbą była wizyta delegacji naczelnika państwa w Pradze 17 grudnia 1918 r. Wiozła ona osobisty list Piłsudskiego do prezydenta Masaryka. Z instrukcji ówczesnego ministra spraw zagranicznych Leona Wasilewskiego wynikało, że celem wizyty było nawiązanie przyjaznych stosun­ków z Czechami. „Zarówno Polska - wskazywał Wasilewski - jak i Czechy czeka walka z germanizmem, która prowadzona być może pomyślnie przy ścisłym współdziałaniu obu narodów”. Czesi nie podjęli rozmów twierdząc, że Polacy nie mają jeszcze swojego państwa. Beneśa nie przekonały nawet argumenty marszałka Focha o zagrożeniu niemieckim. Czeski minister miał wówczas oświadczyć, że „Niemcy nie są naszym dziedzicznym wrogiem” i że mniej się obawia Anschlussu Austrii z Niemcami niż powrotu na wiedeński tron arcyksięcia Ottona Habsburga.
Po przewrocie majowym 1926 także były okresy, gdy Warszawa liczyła na bliższą współpracę z Pragą. W lecie 1930 r. udał się do Czechosłowacji minister Eugeniusz Kwiatkowski. Piłsudski polecił mu złożyć ofertę bliższej współpracy gospodarczej jako podstawy do zacieśniania związków politycznych. Nie znalazło to zrozumienia u Czechów.
Wojsko Polskie kupowało czeskie uzbrojenie - na zdjęciu czeski moździerz holowany przez ciągnik polskiej produkcji
Jeden z polskich dyplomatów, Kajetan Morawski, dowodził, że polityka Beneśa w stosunku do Polski ograniczała się do zabiegów, „aby rewindykacja korytarza i Śląska nie zmąciła pokojowego rozwoju własnego jego kraju”. Dlatego też Polskę oceniano w Pradze jako „Bałkan Północy” o niepewnej przyszłości. „Musimy bronić się – mówił polityk Ferdynand Kahanek - przed dostaniem się do sfery polskiej polityki”. Wiele złego narobił sierpniowy (1930) wywiad prezydenta Masaryka dla agencji London General Press. Według prezydenta „polski korytarz” obok węgierskiego rewizjonizmu był jednym z głównych niebezpieczeństw dla pokoju Europy. Masaryk miał nawet powiedzieć: „Co się tyczy polskiego korytarza, to jestem zdania, iż Niemcy nigdy nie pogodzą się z obecnym stanem rzeczy, wskutek którego Prusy Wschodnie odcięte są od Rzeszy”.
Stanowisko Pragi, pogłębione krytycznym stosunkiem do autorytarnego ustroju Polski „pomajowej”, utwierdzało niechęć Piłsudskiego do Czechów. Marszałek i Beck sądzili, że położenie Polski byłoby korzystniejsze, gdyby miejsce Czechosłowacji zajęły Węgry po opanowaniu Słowacji i Rusi Podkarpackiej. Po nieudanym (kolejnym) epizodzie nawiązania współdziałania w 1933 r. Warszawa spisała Czechosłowację na straty. Beck z rozdrażnieniem mówił później o postawie Pragi w 1933 r.: „[...) wydawało się, że potrafimy się z nimi dogadać, już miałem jechać do Pragi, ale Beneś się wykręcił. Brak mu odwagi, boi się z nami związać”.
Piłsudski krytycznie i trzeźwo oceniał wewnętrzną sytuację czeskiej republiki. Widział, potęgujące się tendencje odśrodkowe i słabnące więzi czesko-słowackie. W latach 1937 - 1938 stosunki czesko-polskie doszły do stanu, który zdawał się wykluczać porozumienie: Warszawa twierdziła, że nie może być normalizacji bez poprawy losu Polaków za Olzą, natomiast w Pradze jako warunek porozumienia stawiano zrezygnowanie sanacji z władzy. Jak widać, były to postulaty mało konstruktywne. Jednocześnie Beneś nie dostrzegał, że pole manewru Polski było jednak znacznie szersze, a więc Praga powinna była zabiegać o względy Warszawy. Beneš tego robić nie zamierzał.
 
Z Niemcami jak najlepiej
Inaczej zachowywali się politycy czescy wobec Niemiec. Starali się o jak najwięk­szą poprawność. Beneś zresztą dążył - bezskutecznie - do nawiązania traktatowej formy współpracy z Berlinem. Wielokrotnie ponawiane zabiegi znalazły swój najdobitniejszy wyraz w jego wizycie w Niemczech w 1928 r. Cytowany już Batowski pisze: „Te awanse ze strony Pragi, choć nie odpłacane w równej mierze, przyjmowano w Berlinie już choćby dlatego, że to zabezpieczało Rzeszę przed ewentualnością silniejszego zwrócenia się Czechosłowacji ku Polsce, co spowodowałoby sytuację dla Niemiec nader niedogodną”.
Jeszcze dalej poszedł Beneś na konferencji rozbrojenio­wej w Genewie (1932 r.), gdzie domagał się równouprawnienia w zbrojeniach dla Niemiec. To oświadczenie bardzo negatywnie - i w dosadnych słowach - ocenił Piłsudski.
Stanowisko Pragi w sprawach niemieckich musiało ulec zmianie po 1933 r. Było to jednak rezultatem polityki Hitlera, a nie Beneśa. Ale nawet wówczas w Pradze łudzono się, że będzie można kontynuować dobrosąsiedzkie stosunki. Beneś usiłował - w tajemnicy przed własnym rzą­dem - pertraktować z Hitlerem w 1936 r. Hitlerowi nie były potrzebne porozumienia, ale Sudety.
Tereny z większością niemiecką
Mniejszość niemiecka w Czechosłowacji (3,8 mln) stanowiła ogromną siłę. Przy tym korzystne było - z punktu widzenia Berlina - jej terytorialne rozmieszczenie. Ponad półtora miliona Niemców żyło w północnych i północ­no-zachodnich Czechach, stanowiąc 80 - 90% ludności mieszkającej na tych terenach. Podobnie wysoki odsetek stanowiło 300 tys. Niemców w północnych Morawach i na Śląsku Opawskim. Rzesza z łatwością mogła szermować hasłami samostanowienia w odniesieniu do swoich ziomków w Sudetach. A ludność niemiecka w Czechosłowacji umacniała się w poczuciu odrębności. Służyło temu rozbudowane szkolnictwo (m.in. istniał niemiecki uniwersytet w Pradze i dwie politechniki) i akcja informacyjno-propagandowa prowadzo­na przez wiele firm wydawniczych (ukazywało się około 250 gazet i czasopism w języku niemieckim). Wpływy polityczne w Republice obrazowało 71 man­datów niemieckich reprezentantów (na 281 miejsc) w czechosłowackim par­lamencie. W październiku 1933 r. powstał Sudetendeutsche Heimatfront, którego skrót SHF tłumaczono - Sei Hitlers Freund(Bądź przyjacielem Hitlera). Wkrótce kierowany przez Konrada Henleina „front” przekształcił się w Partię Sudecko-Niemiecką (SdP), która szybko stała się najsilniejszą partią w kraju; z trzynastu tysięcy członków w styczniu 1934 r. SdP doszło do miliona pięćdziesięciu tysięcy ludzi w kwietniu 1938 r. Już wybory w 1935 r. przyniosły henleinowcom duży sukces, plasując ich na pierwszym miejscu wśród partii Republiki.
Nie należy przy tym zapominać, że Anglia uważała, iż można zaspokajać Hitlera kosztem Czechosłowacji, Francja nie była zdolna do obrony swego wiernego sojusznika, gdyż oglądała się na Londyn, ZSSR, mimo deklaracji o chęci udzielenia pomocy, uzależniał ją od wystąpienia zbrojnego Francji, a Węgry i Polska coraz wyraźniej popierały separatyzm swoich rodaków - obywateli ĆSR.
 
Armia „pijarem” silna
Jak dysonans brzmią w tym kontekście powtarzane powszechnie do dziś opinie o dużej sile czechosłowackiej armii, a zatem ogromnych możliwościach obron­nych republiki. Również w Polsce wiele napisano o świetnej czeskiej broni pancernej, potężnej artylerii i dobrym lotnictwie, a wszystko to oparte było na danych publikowanych przez czeskich historyków. Dokładniej­sza analiza tych danych ujawnia jednak duże sprzeczności w upowszech­nianych informacjach i sporą przesadę w ocenach.
Podawano, iż Czechosłowacja zmobilizowała w 1938 r. armię liczącą około 2 - 2,2 mln żołnierzy (45 dywizji - w tym 4 szybkie i 2 zmotoryzowane). Już te miliony zastanawiają, do dziś bowiem pozostało tajemnicą, w jaki sposób małe stosunkowo państwo, ob­ciążone licznymi mniejszościami narodowymi, było w stanie zmobilizować wielką liczebnie armię (14% ludności – światowy rekord). Naprawdę Czechom udało się zmobilizować trochę ponad milion żołnierzy (rezerwiści czescy i słowaccy) w 43 wielkich jednostkach o różnej wartości bojowej. Wypada jednak zapytać, dlaczego Praga skapitulowała przed 39 dywizjami niemieckimi (1,2 mln żołnierzy). Jesienią 1938 r. Niemcy zamierzały wystawić 80 dywizji (3,3 mln żołnierzy), ale musiał liczyć się z zagrożeniem ze strony Francji i Polski. Dlatego przeciwko Czechom Niemcy mogli użyć około połowy posiadanych wojsk.
Wiadomo, że czeskie wojsko wspierało 3200 dział, czyli o kilkaset mniej niż było ich w Polsce, ale o polskiej artylerii nikt jakoś nie napisał, że była potężna. W czeskiej artylerii występowała duża różnorodność dział i były one głównie starszych typów, przestarzałe. Opracowano nowe wzory dział, ale ich produkcji nie zdołano uruchomić przed 1938 r. Jeżeli obrona przeciwpancerna i przeciwlotnicza wyglądała nieco gorzej - jak napisał Ma­rian Zgórniak w pracy o wojskowych aspektach kryzysu czechosłowackiego - to można było sobie wyobrazić, ile dział przeciwpancernych i przeciwlotniczych wypadało na każdą z czeskich dywizji. Ponad połowa z nich nie miała zresztą żadnej artylerii przeciwpancernej, ani przeciwlotniczej (Czesi mieli np. 250 dział plot. różnych kalibrów, gdy w Polsce było 384 działa, w tym 261 nowoczesnych armatek Boforsa 40 mm).
W broni pancernej nie było lepiej Armia czeska miała 558 wozów bojowych (łącznie czołgi z samochodami pancernymi), gdy w Polsce było około 900 czołgów i 100 samochodów pancernych. A więc siła czeskiej „szybkiej” dywizji nie mogła być zbyt wielka - tylko dwie z nich miały etatowe stany czołgów. Przy czym podstawowy czołg czeski LT vz.35 cieszył się złą sławą wśród pancerniaków ze względu na fatalną jakość tanich lub źle dobranych materiałów oraz wadliwy montaż fabryczny.
Podobnie wyglądało lotnictwo – Czesi mieli ponad 1500 samolotów (w pierwszej linii około 840), w Polsce było ponad 1700 samolotów (w pierwszej linii około 750). W Czechach i w Polsce lotnictwo składało się z maszyn konstruowanych w pierwszej połowie lat trzydziestych, przy czym Czesi mieli jeszcze na uzbrojeniu myśliwce dwupłatowe i bombowce nie nadających się do działań wojennych. W Polsce były już całkowicie metalowe myśliwce jednopłatowe i wchodzące właśnie na uzbrojenie nowoczesne bombowce. Zakłady lotnicze w Polsce mogły produkować ponad sto samolotów miesięcznie, fabryki czeskie poniżej stu.
Myśliwce Avia B 534 (szyb. maks. 370 km/h)
Samolot rozpoznawczy Letov s 328, (szyb. maks. 280 km/h )
W Czechach wytwarzano dużo broni, ale ... na eksport. Wytwórnie czeskie znajdowały się w czołówce światowego handlu bronią, np. w 1936 r. w kolejności: Francja - 21, 2% Wielka Brytania – 19,5%, a po nich jako trzecia Czechosłowacja – 15,4%, dystansując Niemcy – 10,6% i USA – 8,6%. Dla czeskich fabrykantów sprzedaż broni za granicę była ważniejsza od zaopatrzenia własnej armii. Zamówiony przez wojsko nowy czołg LT vz.38 nie dotarł do jednostek bowiem wcześniej realizowano zamówienie na takie czołgi do Szwajcarii, Iranu i... Peru!
Nawet słynne fortyfikacje czeskie, biorąc pod uwagę koszt ich budowy (7 mld koron - 1,5 mld złotych) i długość za­grożonych granic (około 3 tys. kilometrów), nie wyglądały imponująco. Pomijając fakt, że fortyfikacje nie zdały egzaminu w czasie ostatniej wojny, trzeba pamiętać, że Polska planowała koszt kilometra umocnień na swojej granicy zachodniej na 2 mln złotych, Czesi zaś wydali na kilometr około 0,7 mln złotych (kilometr linii Maginota 30 mln złotych).
Czeska doktryna wojenna miała charakter defensywny i przewidywała pasywną, kordonową obronę kraju na liniach umocnień. Nieprzyjaciel mógł więc skoncentrować przeważające siły na wybranym odcinku i przełamać linię obrony, co dla strony czeskiej oznaczałoby militarną katastrofę. Przyjęty fatalny plan obrony był wynikiem niskich kwalifikacji czeskiej generalicji, o czym meldował swoim przełożonym francuski attache wojskowy. Jan Wisniewski w pracy „Armia Czechosłowacka w latach 1932-38” napisał: „Unikając ocen czy stawiania cenzurek poszczególnym generałom trzeba stwierdzić, że większość wyższych dowódców nie była w pełni przygotowana do czekających ich zadań w momencie realnego zagrożenia czy konfliktu.”
Trudno zupełnie negliżować wartość armii czeskiej, należałoby jednak widzieć ją we wszystkich uwarunkowaniach. Wypadałoby też za­chować większą dozę ostrożności przy podawaniu różnych danych świadczących o czeskiej potędze. Gdyby było tak, jak piszą dziś niektórzy historycy, to czeski minister obrony nie musiałby mówić, że w 1938 r. republika mogła dać się zabić albo popełnić samo­bójstwo.
Czeski minister obrony gen. Jan Syrovy
Koła wojskowe Czechosłowacji zdawały sobie sprawę z kiepskiego położenia geostrategicznego i wi­działy jakie znaczenie dla obrony kraju może mieć współpraca i sojusz ż Polską, ale nie one decydowały o polityce państwa czeskiego.
 
Hajda „wielka czwórka”
Podporządkowanie Czechosłowacji było w planach Hitlera kolejnym etapem na drodze do przygotowania agresji na Francję. Podbita Czechosłowacja miała też stano­wić środek do wymuszenia lojalnej postawy Polski. Po łatwym opanowaniu Austrii Hitler, ośmielony ustępliwością mocarstw zachodnich, postanowił uczynić następny krok. Tym razem sprawa była trudniejsza. Na celowniku było państwo większe i silniejsze od Austrii, cieszące się politycznym poparciem Francji i znajdujące się w sojuszu z Rumunią, Jugosławią oraz ZSSR. Wariant oderwania Sudetów od Czech był więc, obiektywnie rzecz biorąc, mało realny - tak przynajmniej myśleli wątpiący w polityczne talenty Hitlera niemieccy generałowie. Okazało się inaczej.
Konferencja w Monachium stanowiła logiczną konsekwencję linii politycznej obranej przez Pragę w okresie dwudziestolecia. Zgodnie z zasadą, że najłatwiej płaci się interesami najwierniejszego sprzymierzeńca, Paryż poświęcił suwerenność i niepodległość państwa kierowanego przez „najwybitniejszego polityka Europy Środkowej”, jak nad Sekwaną nazywano Beneśa.
Wielka czwórka” z Monachium:  Chamberlain,Daladier, Hitler, Mussolini
Stanowisko Polski w dniach kryzysu czechosłowackiego wywołuje ciągle wiele sporów. Znana i odwzajemniana niechęć Becka do Beneśa oraz wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie zdają się sugerować współdziałanie z Niemcami. Istnieje jednak sporo przesłanek wskazujących, że Polska działała samodzielnie. W momencie gdy zarysowała się groźba konfliktu czesko-niemieckiego, na zapytanie wystosowane przez prezydenta Mościckiego do prezydenta Beneśa, czy Czechosłowacja będzie się bronić, z dodatkiem, że gdyby tak było, Polska zaangażuje się po jej stronie, Beneś odpowiedział po kilku dniach, że Czechosłowacja szans obrony nie ma i że chwyci za broń tylko w razie wykonania sojuszu wojskowego przez Francję, podkreślając jednak, że sama inicjatywy wojskowej nie podejmie. W Warszawie oceniono tę odpowiedź jako uzgodnioną ze Związkiem Sowieckim.
Kapitulacja Zachodu i błyskawiczny upadek Czechosłowacji zaskoczyły ministra Becka, który nie chciał zbyt wcześnie angażować kraju w konflikt. „Beckowi szło nie tylko o neutralność, czy też zbrojną neutralność w klasycznym tej instytucji znaczeniu - pisze Stefania Stanisławska (Polska a Monachium)- ale o pozostawienie sobie możliwie długo wolnej ręki w razie konfliktu i możliwie najlepszej sytuacji przetargowej, póki do konfliktu nie doszło, zachowując sobie możliwość przyłączenia się do jednej z antagonis­tycznych stron”. Stwierdzenie to wydaje się prawdziwe, jeśli doda się, że mimo wszystko Beck wiedział, po której „antagonistycznej stronie” powinna opowiedzieć się Polska. Sprawa dotyczyła więc terminu, a nie wyboru stron konfliktu.
Kierunek polityki polskiej formułował Beck następująco: „W Europie kształtować się poczynają przeciwstawne sobie osie: Rzym -Berlin i Pa­ryż-Londyn. Jedną z zasad naszej polityki jest nie wiązać się z żadnym z bloków”. Minister sądził, że sprawa sudecka nie jest zagadnieniem zwrot­nym w stosunkach między mocarstwami bowiem Czecho­słowacja nie podejmie obrony, a Anglia i Francja będą starały się wymuszać na Czechach ustępstwa. Również ZSSR - według ministra - ograniczy się do dyplomatycznych protestów. W tej sytuacji Polska jedyne co może zrobić to rewindykować Zaolzie. Całą akcję należy jednak tak przeprowadzać, zalecał Beck, aby Polska „nawet w sposób pośredni” nie znalazła się w roli sojusznika Hitlera. Gdyby przewidywania te nie potwierdziły się i gdyby jednak doszło do powszechnego konfliktu w obronie Czechosłowacji - konkludował Beck - wówczas linia polityczna Polski powinna ulec zmianie w ciągu 24 godzin.
Stanowisko Becka znajdowało potwierdzenie w raporcie radcy poselstwa czechosłowackiego w Warszawie Jana Prochazki (2 IX 1938). Dyplomata pisał, że polski minister w rozmowie z posłem litewskim Kazysem Śkripą powiedział: „Polska nie podejmie niczego, co utrudniłoby naszą [ĆSR - R.Sz.] sytuację, chociaż ma interesy w Cieszyńskiem”.
Gotowość zmiany stanowiska potwierdzała treść noty Becka wręczonej ministrowi spraw zagranicznych Francji Bonnetowi (24 V 1938) przez am­basadora Łukasiewicza. Polski minister przypomniał, że w przeciwieństwie do Francji Polska nie ma żadnych zobowiązań traktatowych wobec Czechosłowacji, która zresztą takich zobowiązań ze strony polskiej nie chciała. Dawał w ten sposób do zrozumienia, że inicjatywę w sprawach czeskich powinien przeja­wiać Paryż, a nie Warszawa. Dodał też, że rząd polski może mieć pretensje do polityki czeskiej na Zaolziu, a mimo to: „w razie powstania konfliktu o szer­szym charakterze wynikałaby stąd sytuacja nowa, co do której rząd polski musi sobie zarezerwować możność zbadania decyzji”. Jaka będzie decyzja Polski, gdyby Francja wystąpiła w obronie Czechów, mówił następny punkt noty: „Będąc zmuszonym poczynić powyższe zastrzeżenie, potwierdzam jedno­cześnie, jak 7 marca 1936 r., gotowość polską wypełnienia zobowiązań sojusz­niczych w ramach istniejących umów oraz gotowość przyjaznej dyskusji na temat wszystkich nowych zjawisk, opartej na wzajemnym zrozumieniu interesów Polski i Francji”. W 1936 r. kiedy Hitler zajmował zdemitaliryzowaną Nadrenię Polska deklarowała Francji wykonanie zobowiązań sojuszniczych w razie podjęcia zbrojnej kontrakcji dla powstrzymania Hitlera. Wreszcie Beck oświadczał, że odprężenie między Warszawą a Pragą byłoby możliwe po przyznaniu mniejszości polskiej w Cze­chosłowacji praw, jakimi „dysponuje mniejszość najbardziej uprzywilejowana”.
 
Nic o nas bez nas
W dokumencie Becka nie było słowa o zamiarze oderwania Zaolzia, czy wspierania znanych już żądań Berlina. Przypomnienie stanowiska Polski z 1936 r. i sugestie, że „szerszy konflikt” wpłynąłby na zmianę stanowiska Polski, dawały dużo do myślenia. Ciekawie skon­struowany był też postulat praw dla mniejszości polskiej. Wynikało z niego, że każde zaostrzenie na odcinku niemieckim, czytaj: uszczuplenie praw mniejszo­ści najbardziej uprzywilejowanej (Niemców), oznaczało minimalizowanie pol­skiego żądania. I odwrotnie, ustępstwa na rzecz Niemców miały powodować wzrost żądań Polski. Beck starał się wymusić w Pradze wolę oporu w stosunku do Berlina.
Tak umiarkowany postulat polskiego ministra musiał wynikać między innymi z informacji, którymi dysponowały władze polskie po wizycie wysłan­nika prezydenta Beneśa w Polsce Wacława Fiali. Według Beneśa Zaolzia chciał tylko Beck, wobec tego wystarczyło porozumieć się z opozycją, izolować i usunąć Becka, aby naród polski poparł Czechosłowację. Zgodnie z tymi dyspozycjami Fiala rozmawiał wyłącznie z opozycją. Zaczął od narodowych demokratów. Rozmówcami wysłannika Beneśa byli Roman Rybarski, Zygmunt Berezowski, Kazimierz Olechowicz i Stanisław Stroński. W interesującej Pragę sprawie (Cieszyn) Fiala usłyszał z ust Olechowicza: „Opinia polska uznałaby obronę Czechosłowacji [przez Polskę - R.Sz.] przed zwrotem Zaolzia za zdradę wobec mniejszości polskiej na Śląsku”. Przedstawiciele ludowców - wśród nich Maciej Rataj - oświadczyli, że przychylne nastawienie Polski do Czech będzie niemożliwe, dopóki Praga nie obieca zwrotu Śląska Cieszyńskiego. Przywódca PPS Mieczysław Niedziałkowski zastrzegł, że bez zwrotu Zaolzia Czesi nie powinni myśleć o współpracy z Polakami. W podobny sposób wypowiadali się politycy chadeccy. Rezultat misji Fiali przedstawiony w jego piśmie do Beneśa wy­glądał następująco: „Wszyscy, wszyscy bez różnicy politycy polscy, z którymi spotkałem się, mówili mi o tym, że musimy we własnym interesie pójść na ustępstwa w stosunku do mniejszości polskiej w okręgu cieszyńskim i spełnić jej żądania”.
A więc problem Zaolzia nie mógł być sposobem na usunięcie Becka. Czy on sam, wiedząc o tym, chciał pokazać Pradze, iż jego warunki były lepsze od tego, czego żądałaby polska opozycja? Bo jego formuła była niewątpliwie do przyjęcia tak w Paryżu, jak i w Pradze. Charakterystyczne, że Bonnet, pisząc pamiętniki, nie wspomniał o propozycji Becka o gotowości wypełnienia przez Polskę zobowiązań sojuszniczych w razie obrony Czechosłowacji przez Francję.
Dwa dni przed wspomnianym wyżej spotkaniem ambasadora Łukasiewicza z Bonnetem w Paryżu pozbawiono złudzeń ambasadora Czechosłowacji - zachodni sojusznicy wymuszali na Pradze ustępstwa, a to paraliżowało możliwości działania Czechosłowacji. Praga, przyjmując więc formułę Becka, pogorszyłaby swoje położenie, gdyż do ustępstw na rzecz Niemców musiałaby dodać „takie same prawa” dla ludności polskiej. Przy stanowisku Paryża i Londynu żądanie polskie prowadziło więc, po ustąpie­niu Sudetów Niemcom, konsekwentnie do zwrotu Zaolzia.
Dnia 21 września o godzinie 17.00 rząd w Pradze przyjął w sprawie cesji Sudetów na rzecz Berlina plan anglo-francuski. Sytuacja stawała się jasna - obrony Czechosłowacji nie będzie.
Cieszyn: Polacy na Zaolziu witają kwiatami wojsko polskie. Pocztówka z listopada 1938 r. - "Śląsk Zaolziański wraca do Polski". Zdjecie za "Expressem Porannym", reprodukcja: M. Skorupski/Agencja FORUM
Dwie godziny później czeski minister Kamil Krofta otrzymał notę polskiego rządu, w której Warszawa domagała się załatwienia żądań polskich w taki sposób, jak uczyniono to z żądaniami niemieckimi. Po kilku dniach oddziały polskie, dowodzone przez generała, Władysława Bortnowskiego, przekroczyły most na Olzie. Terytorium państwa polskiego powiększyło się o 1871 km2. Rejon ten miał bardzo wysoką wartość gospodarczą ze względu na swoje zasoby węgla i hutnictwo. Po przyłączeniu Zaolzia produkcja stali w Polsce wzrosła o 38%, surówki o 67%, wyrobów walcowanych o 47%, koksu 0 55% - było to poważne wzmocnienie potencjału Rzeczypospolitej.
 
Wbrew Niemcom
Polskie władze uważały, że Czechosłowacja realizuje koncepcję polityczną Beneśa, który gwarancje bezpieczeństwa własnego kraju widział we wspólnej granicy z Rosją Sowiecką. W Polsce pamiętano słowa prezydenta Masaryka z 1920 r.: „Na Ruś Węgierską (Podkarpacką) patrzymy jako na tymczasowy depozyt Rosji, który przy pierwszej sposobności jej zwrócimy”. Dla Polski nie mogło być wątpliwo­ści, w jakich warunkach może się pojawić sposobność zwrotu tego „depozytu” Rosjanom. Dlatego Warszawa popierała mniejszość polską, dążenia Słowaków i węgierski rewizjonizm, wymierzony w całość terytorialną Czechosłowacji. Czechy bez Słowacji nie musiałyby przecież szukać wspólnej granicy z Rosją.
W 1938 r. zemścił się srodze brak realizmu w stosunkach polsko-czeskich, głównie brak realizmu po stronie czeskiej! 
W listopadzie 1938 r. prasę obiegła wiadomość, że jeden z ministrów Republiki Czeskiej złożył w praskim senacie wniosek o pociągnięcie do odpowiedzial­ności karnej Beneśa „za przeciwdziałanie zbliżeniu z Polską w okresie, gdy Warszawa była skłonna do nawiązania współpracy”.
Zachowania Polski w okresie kryzysu sudeckiego nie byli pewni ci, z którymi Beck rzekomo współdziałał. Ambasador Moltke pisał w swym raporcie (lipiec 1938 r.) o celach polityki polskiej. „Nie ulega wątpliwości, że Polacy wykorzystają wszelką możliwość, a zwłaszcza wszelką słabość Niemiec, aby otrzymać nowe gwarancje i zapewnienie w wyżej podanych sferach interesów [Litwa, Zaolzie - R.Sz.]. Jednakże nawet otrzymawszy takie korzyści, Polska zawsze będzie postępowała tak, jak jej dyktować będą własne interesy. Byłoby nawet błędem liczyć na świadczenie wzajemne w wypadku ciężkiej dla nas sytuacji”.
Postawa Warszawy wywołała niezadowo­lenie i obawy w Berlinie. W rozkazach wydanych przez Oberkommando des Heeres (OKH) w lipcu 1938 r. stwierdzano, że w wypadku ataku polskiego na Niemcy należy trzymać obronne umocnienia na granicy polskiej aż do czasu pokona­nia Czechów i później uderzyć całością sił na Polskę. I pomyśleć, że jeszcze na początku maja 1938 r. w tym samym OKH zakładano polską pomoc wojskową na wypadek wojny z Czechosłowacją - oczywiście pomoc dla Niemców.
W Polsce poważnie liczono się, że pozostawienie Zaolzia może dać Hitlerowi sposobność do gry o włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy. W kontekście powyższego warto wspomnieć o słynnym liście Beneśa do polskiego prezydenta deklarującym wolę współpracy. W dniu 22 września, a więc na tydzień przed „Monachium” Beneś przedkładał Polsce ofertę „wyrównania problemu polskiej ludności w Czechosłowacji (...) na płaszczyźnie zasady rektyfikacji granic.” Mościcki w odpowiedzi (27.09.1938) podnosił, że kwestia Zaolzia utrudnia „polepszenie atmosfery między naszymi krajami.” Następnie czeski minister spraw zagranicznych Krofta w liście do polskiego ambasadora Papée 30.9.1938 (w dzień po „Monachium”) zaoferował, aby przejęcie przez Polskę Śląska Cieszyńskiego nastąpiło „najwcześniej 31 października, a najpóźniej 1 grudnia” (1938 r.). Tak więc strona czeska, na cały tydzień przed Monachium, jako pierwsza i z własnej inicjatywy zaproponowała Polsce przejęcie Zaolzia, oferując jednak terminy, w których Niemcy miałyby dosyć czasu, aby wejść na Zaolzie. A wówczas Hitler mógłby Beckowi zaoferować transakcję: oddam wam Zaolzie za Gdańsk!
Polskie władze obawiały się, że Hitler może w tym uzyskać poparcie Anglii i Francji i na następnej konferencji „monachijskiej czwórki” Polska zostanie pozbawiona dostępu do morza. To dlatego natychmiast po konferencji w Monachium, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się narada najwyższych władz państwa, z prezydentem Ignacym Mościckim, na której uznano, że Polska nie może być bierna i godzić się na dyktaty. Wtedy też, postanowiono wystosować ultimatum do rządu Czechosłowacji z żądaniem niezwłocznego przekazania Polsce Zaolzia.
 
*****
Satyryk we fraszce napisał, że w tym  cały jest ambaras, aby dwoje chciało na raz. Czechosłowacja nie chciała zawierać sojuszy z Polską. Rzeczywistość w 1938 r. była jednoznaczna - Czesi w większości, a zwłaszcza ich polityczni przywódcy, nie chcieli walczyć z Niemcami. Czy mimo to Polska miała samotnie, bez Francji, wystąpić zbrojnie przeciwko Niemcom w obronie Czechosłowacji, do tego wbrew woli jej władz? A może powinna była zapomnieć o Polakach za Olzą, zostawić Niemcom ważny dla jej bezpieczeństwa węzeł kolejowy Bogumin oraz huty i kopalnie Zaolzia? To są przecież pytania retoryczne.

KOMENTARZE

 • @ Panie Romualdzie - pewnie będę polemizowa jak zwykle, ale 5* za monograficzny tekst :)
  Na początek informuję że chyba czeka Pana pilna polemika w sprawie tego tekstu

  http://netsociety.nowyekran.pl/post/77712,polacy-obudzcie-sie

  Odwołanie jest do Pana także.
 • od szanownego pana wdzisiejszych czasach
  oczekiwałbym opinii na bieżace problemy ,a jest ich tyle że czasu brakuje ...a pan zajmuje się tym co powyżej...zostawmy to historykom..chciałbym uzyskać od pana jako wiceministra MON czy wie pan cokolwiek na temat broni neutronowej ,czy jej końcowy etap budowy na jakim pozostawiła to tragiczna śmierć prof. KALISKIEGO ,został w czasach ,,wolnej" już POLSKI podjęty ??? czy pani prof.Agnieszka Zaleska brała w tym udział ??? ,czy próby wybuchu były przeprowadzone na BAŁTYKU na pólnocny wschód od Rozewia..??? przed tą próbą stała tam ponad trzy miesiące wieża wiertnicza PETROBALTICU...co się z teraz z tym dzieje...??? ma pan jakąs wiedzę na ten temat...??? pozdrawiam
 • @
  "Wypada jednak zapytać, dlaczego Praga skapitulowała przed 39 dywizjami niemieckimi (1,2 mln żołnierzy). Jesienią 1938 r. Niemcy zamierzały wystawić 80 dywizji (3,3 mln żołnierzy), ale musiał liczyć się z zagrożeniem ze strony Francji i Polski. Dlatego przeciwko Czechom Niemcy mogli użyć około połowy posiadanych wojsk"
  =============================

  To jest nielogiczne trochę. Deal był ustawiony, Niemcom po Monachium nic nie groziło ze strony zachodu i Polski, a skłonność Czechosłowacji do kapitulacji bez walki musieli znać. Źle na tym wyszli? Kto utracił HONOR? Na pewno nie oni, ale zachód i my... bo Zaolzie należało zająć zaraz po 1921 choćby kosztem ciężkiej wojny.

  Zatem całą armię podobnie jak w 1939 mogli skierować w razie potrzeby na Czechosłowację i do tego jeszcze uruchomić V kolumnę od środka. Niemcy tam mieli dość siły na zorganizowanie rebelii.

  Należało Czechom pomóc (a naprawdę sobie samym!) dosłownie na siłę obsadzając granice z III Rzeszą i nawet rozbrajając wojska czeskie w pierwszym etapie zanim oprzytomnieją. Francja widząc taką rozpierduchę... musiałaby się włączyć. To jest oczywiste, dwóch walczących sojuszników nie zostawiliby. Parę miesięcy i ruszyliby stopniowo. Do końca 1940 Niemcy byłyby już bez Hitlera, a granice mielibyśmy może lepsze niż teraz dalej za Odrą... plus Prusy Wschodnie, całe Pomorze oczywiście i Zaolzie :)

  Pytanie co wtedy porabiałby Stalin? Może zabawiałby się już z Finlandią? A raczej odwrotnie :):):) I mieli też możliwość ekspansji na południe Europy, na Rumunię itd Zatem może mielibyśmy szczęście i kilka lat spokoju od wschodu.

  Wszystkim wtedy brakło JAJ. Nam też. Teraz trzeba sporo akrobacji wykonać argumentując że tak być musiało, że było cudnie idealnie i nic się więcej nie dało zrobić. Wot czekaliśmy spokojnie na swoją kolej i DALEJ TRWAŁO OCZEKIWANIE NA rzekomych SOJUSZNIKÓW!!! Mimo takiej praktycznej nauczki, zdrady Francji! Kto rozsądny mógł wierzyć że po tym co zaszło w 1938... zachód nam pomoże w 1939 poza pustymi gestami?

  W XXI wieku historia może się powtórzyć i dalej oczekujemy na cud pomocy sojuszników jakby co... oraz twardo zapowiadamy że np pomożemy USA bić Rosję jakby co w ramach sojuszu NATO... tylko kto kogo będzie wtedy naprawdę bił?

  Słowacy skorzystali z okazji ratując się przez Węgrami, dogadali się z Niemcami i... atakowali nas z nimi w 1939. Czy stracili tym HONOR? Kto obecnie ma do nich o to pretensje, albo do Węgrów, Rumunów, Austrii co też bez oporu weszła do III Rzeszy? Świat o tym zapomniał, za to nas kojarzy z tymi co "mordowali żydów".

  W całej tej sprawie ciekawa jest postać Benesza. Każdy kraj miał takich Beneszów, my też. Masoni? Agenci? Pewnie tak. Studiował długo jak większość masonów... we Francji, a jakże. Niewątpliwie Stalin miał też do niego słabość, ale spełnił rolę pożytecznego idioty jak Mikołajczyk, ten sam schemat. Być może został otruty kiedy przestał być potrzebny, Mikołajczyk w porę czmychnął... to też by tak skończył.

  Cudem mamy na południu (były walki graniczne także w 1945) takie granice jakie mamy... ale niestety bez Zaolzia, czyli jednak wygrali skurczybyki batalię o te ziemie. Przegraliśmy na dobre, powiedzmy... bo kto wie co los jeszcze przyniesie. Kiedyś będą większe państwa federacyjne żeby przetrwać wojny, przetrwać dzięki większej sile i my zapewne połączymy się z sąsiadami, dawnymi wrogami w Międzymorze. Wtedy polskość wróci na Zaolzie, bo zdaje się że tam dogasa, młodzi znikają po całej UE, niektórzy osiedlają się w Polsce.
 • @Marek Kajdas 13:59:13
  Wypada jednak zapytać, dlaczego Praga skapitulowała przed 39 dywizjami niemieckimi (1,2 mln żołnierzy).
  ...................................
  To jest nielogiczne trochę.
  .....................................................................................
  Moje pytanie było z gatunku retorycznych - toż w całym moim tekście wykazuję dlaczego Czesi skapitulowali.
  Ustawił mnie Pan do bicia i stuknął, ale walczy Pan z cieniem.
  Pozdrawiam,
  RSz.
 • @val 13:04:32
  Zapewniam, że rola prawdy historycznej w kształtowaniu śwaidomości narodowej to dziś bardzo "bieżący problem". Niestety tych problemów jest sporo.
  Pozdrawiam,
  RSz.
 • @Szeremietiew 14:31:29
  ponawiam pytanie !!!...czy szanowny pan pełniąc funkcję wiceministra Obrony Narodowej zetknął się z pracami nad bronią neutronową lub pełniąć powyższą funkcję cokolwiek słyszał o tym temacie...pozdrawiam..
 • @val 15:31:29
  Pytania bez związku z tekstem, ale skoro ...
  ad. 1. Tak;
  ad. 2. Cokolwiek słyszał.
  Pozdrawiam,
  RSz.
 • @Szeremietiew 17:45:43
  przepraszam za natarczywośc ,i zadawanie pytań niezgodnych z tematem ,ale szanowny pan jest tutaj zbyt rzadkim gosciem więc wykorzystałem okazję aby zadać nurtujące mnie pytanie...co prawda to tylko uzupełnia malutką ,mikroskopijną lukę w mojej wiedzy na ten temat,zakres pytań powinien dotyczyć znacznie szerszych kwestii , ale nigdy nie wiadomo co się może w przyszłosci stać ważne ...pozdrawiam...
 • Inny punkt widzenia
  "Ambasador Francji Leon Noel zanotował w swoich pamiętnikach następujące uwagi z tego okresu:
  „Podczas gdy codziennie wzmagały się ataki prasy hitlerowskiej przeciwko Czechom, rząd polski nie dość, że podtrzymywał stałą polemikę z Praga za pomocą not dyplomatycznych, która mąciła tylko jeszcze bardziej atmosferę, ale używał wszelkich dostępnych mu środków, by podminować małe sąsiednie państwo” (...)
  „Ponawiałem wszelkie zaklęcia. Jak mogli nie rozumieć, że szaleństwem było z ich strony dopomagać do upadku małego sąsiedniego państwa, związanego przymierzem z ich aliantką?”

  Więcej: http://prawica.net/31419
 • @Szeremietiew
  Z aktualności do skomentowania.
  http://www.rp.pl/artykul/68342,945383-Mewa--Czajka-i-Flaming-na-zyletki--Beda-nowe-niszczyciele-min.html
  Temat branżowy i dla naszego Szanownego Pana Admirała.

  Kupujemy za niebotyczne kwoty prawie "nowe", bo z lat 60-tych niemieckie okręciki, jakieś absurdalne trałowce w oczywisty sposób pod misje zagraniczne i to bez kozery Zatoka Perska się kłania bardziej niż Bałtyk... Zakładając że takie okręty są nam potrzebne "nowe", to czy nie możemy ich zbudować w Polsce? Co prawda nie bardzo jest gdzie, zatem najpierw odbudowa potencjału stoczniowego żeby było to możliwe. Trałowca nie zbudujemy nawet? Serce mi pęka, bo przecież w 1939 zaczęliśmy budować niszczyciele! Pewnie i tak by odpłynęły z innymi, ale fakt faktem, tak było. Teraz budowa korwety do fantastyka, nawet mniejszych jednostek.

  "W latach 90. XX wieku opracowano koncepcję nowego niszczyciela min projektu 257 (kryptonim projektu: Kormoran), jednak ze względów finansowych plany zbudowania pięciu okrętów tego typu zostały zawieszone w 2003 roku."

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Niszczyciel_min

  Mamy kolejny przekręt na 1.5 mld zł. W latach 60-tych nie było jeszcze niszczycieli min w rozumieniu współczesnym, czy trałowce budowano już ze stali antymagnetycznej? Wątpię. W co nas wkręca gen. Skrzypczak już PO ICH STRONIE? Sprzedał się Niemcom, ich lobbies wciskającym nam ich okręty za ciężkie pieniądze???

  http://www.magnum-x.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=906&catid=4&Itemid=12

  Nam są raczej STAWIACZE MIN (w tym podwodne!!!) potrzebne jak w doktrynie II RP potrafiące błyskawicznie zaminować na dużą skalę to co będzie potrzebne i niekoniecznie pod naszym wybrzeżem tylko... a tu niespodzianka naszych (tfu!!!) strategów III RP. Żadnego minowania, wróg nas zasypie szturmowymi minami, będzie robota, będą minować nam porty żebyśmy swojej Wielkiej Floty nie mogli rzucić np w szturmie na Leningrad. Moglibyśmy blisko podchodząc ostrzelać ich z działek 23mm. Byłyby straty...

  Co tu jest grane, znowu zdrada wielu, wielu ludzi. Mają czyste sumienie, dostają wytyczne kretyńskie m.in z NATO i to realizują. My to jednak widzimy, te okręty w niczym nie poprawią siły obronnej Polski, ani ofensywnej na Bałtyku. Zostawmy w służbie te co mamy. Trzeba jednak innych okrętów. Widziałem np izraelskie drony patrolowe, na razie uzbrojenie w wkm 12.7mm, ale przecież można zbudować większe kutry rakietowe.

  I wraca sprawa okrętu podwodnego oczywiście znowu z Niemiec, a jakże. Czuć że PO rządzi. PiS kupiłby z USA, a uzbrojenie z bratniego Izraela.


  =====================
  "– Marynarka od lat była niedoinwestowana, a i teraz brakuje koncepcji jej rozwoju – uważa kmdr Artur Bilski, analityk ds. bezpieczeństwa.

  Przekonuje, że tak jak Szwecja Polska powinna inwestować w okręty rakietowe."
  ======================
  Też z rzepy.


  Jeden mądry człowiek.
  Tylko dlaczego wciska się nam teraz za ponad 3 mld zł niemiecki SZAJS, który w NICZYM nie pomoże bronić Polski w razie czego??? Lepsze koncepcje mają zwykli ludzie, gdzie okręty naprawdę bojowe? Nie stać nas na niszczyciele rakietowe (koniecznie z mocną OPL, funkcjami tarczy), to fregaty, korwety nowe... a tak, na nie nas też nie stać, ale stać na niemiecki szajs zupełnie nam niepotrzebny???

  Za 3 mld zł można zbudować flotyllę mniejszych okrętów rakietowych uzbrojonych jednak także w pociski manewrujące np klasyczne Tomahawki czy europejskie systemy. Taki pocisk ma w zasięgu cały Bałtyk.

  Za 3 mld zł można uzbroić całą armię ochotników formacji paramilitarnych i to nie tylko w karabiny. To mogłoby nas uratować w 1939 i teraz też jakby co. Milion karabinów po 3 tys zł w wielkoseryjnej produkcji. Bardzo ktoś się stara żebyśmy nie mieli paru milionów karabinow, bo po co... przecież nic nam ponoć nie grozi. To po co te "nowe" okręciki niemieckie z lat 60-tych? Będą pasowały do równie nowych Herkulesów i większości naszego uzbrojenia z lat 60-tych, 70-tych.

  Stawiam tezę że jednym ze sposobów zdrady (osłabianie obronności) jest zła alokacja środków, nietrafione zakupy, paraliżowanie krajowych projektów w naszej zbrojeniówce. Czysta robota, udowodnienie zdrady sensu stricto jest niemożliwe, ale przecież mamy swój rozum! Lobbies Niemiec, a naprawdę Moskwy (bo na pewno wolą żeby te 3 mld poszły na pierdoły!) działa bardzo skutecznie.

  Musimy zablokować te zakupy, zmienić priorytety, są nam potrzebne zupełnie inne okręty. Żadnego misyjnego podejścia. To się źle skończy.
 • ...
  Proszę powiedzieć jakie konkretnie były propozycje polskie dla Czechosłowacji w 1926 i 1935, o których pan wspomina
  Postaramy się ocenić czy różniły się od odpowiedzi polskiej opozycji wysłannikowi Benesa i czy były dla strony czechosłowackiej do przyjęcia.

  W mojej ocenie pański artykuł jest nieco tendencyjny; pominął pan np. wieloletnią współpracę Sztabów Generalnych, podpisanie umowy tranzytowej w 1927 roku bądź próby podpisania układu „Skirmunt – Benes” z 1921, który mógł być zaczątkiem paktu wojskowego.
  To nie do końca więc wygląda tak, że polscy wysłannicy byli odprawiani już w drzwiach, jak można by wywnioskować w artykule...

  Masaryk w 1930 roku jasno dał nam do zrozumienia na czym opiera się czesko-słowacka polityka względem Polski - To POLSKA ma problem, tzn. to Polsce powinno bardziej zależeć na zbliżeniu z południowym sąsiadem w obliczu nieuchronnego jego zdaniem konfliktu o Prusy i Gdańsk. Innymi słowy: "Skończcie z tym Zaolziem, to może coś z tego wyjdzie".
  On przelicytował bo Polska takiej argumentacji nie przyjęła i tym samym stracono szansę na wspólne przeciwstawienie się Niemcom. Zamiast ustąpić maksymalnie w sprawie Zaolzia zaufano Hitlerowi, czego efektem był polsko-niemiecki o nieagresji. Tym samym Czechosłowacja miała rozwiązane ręce w sprawach Zaolzia i mogła tam robić z Polakami co chciała. Tak więc być może to nie dlatego nie dogadaliśmy się ostatecznie z Czechami bo Ci przykręcili po 1935 śrubę na Zaolziu, ale odwrotnie- przykręcili bo nie doszło ( i już nie mogło dojść) do współpracy między nami.

  Czy aby to nie polskie bezkompromisowe stanowisko od samego początku nie stało na przeszkodzie do pogłębienia tej współpracy?
  Nie tylko "państwo sezonowe" (Piłsudski), "przepaść między narodami" (Witos) i kategoryczna, zgodna z linią rządu odpowiedź opozycji wysłannikowi Benesa.

  Co ciekawe po klęsce wrześniowej polskie stanowisko nieco zmieniło się, w pewnym momencie wydawało się, że oba państwa w trudnej sytuacji odłożą rozwiązanie problemu Zaolzia na bliżej nieokreśloną przyszłość. Bardziej elastyczne stanowisko Sikorskiego pozwoliło nawet na rozmowy o konfederacji lub conajmniej o bliskim sojuszu. Układ sił pogrzebał te plany ale jak widać można było z "Czechosłowakami" rozmawiać nieco inaczej...

  Podsumowując, moim skromnym zdaniem odpowiedzialność za katastrofę obu państw leży po obu stronach.

  Ale najbardziej brakuje w tym artykule prostej refleksji- Co z pana wywodów wg pana W OBECNEJ CHWILI wynika? Co nas/pana/polską dyplomację to nauczyło?
  I jaka jest rola historyków? Czy powinni ograniczyć się do usprawiedliwiania polskich działań w przeszłości czy mogą jednak formułować jakieś wnioski, które mogą się przydać DZIŚ?

  P.S. Pan wierzy, że Benes kochał Sowietów? Jakoś to stanowisko nie przeszkadzała mu w udziale w Małej Entencie, której jeden z członków -Rumunia był bezpośrednio zagrożony właśnie Sowietami. Czy Stalin naciskał na Benesa, jakoś w związku z tą sprawą?

  P.S. 2 Jakkolwiek by pan nie deprecjonował siły militarnej Czechosłowackiej to nie zmienia to faktu, że polączone siły Polski i Czechosłowacji były silniejsze od Armii Polskiej a wola polityczna sąsiada do walki byłaby niewątpliwie większa, gdyby mieli po swojej stronie północnego sąsiada.
  Nie wspominając o prostym fakcie, że Polska w obliczu wojny z Niemcami nie byłaby otoczona w takim wypadku z trzech lecz z dwóch stron.
 • @Marek Kajdas 19:15:40
  Tym bardziej, że do zaminowania wyjścia z Oksywia na pełne morze wystarczy pewnie kilka min na krzyż. Ciekawe swoją drogą czy ktoś wreszcie wyjaśni mega łajdacką decyzję (ileż już takich było?) o likwidacji portu wojennego w Helu? Wychodzi na to, że komandor Przybyszewski bronił tego miejsca zupełnie niepotrzebnie.
 • @Szeregowy Kowalski 19:22:39
  Proszę powiedzieć jakie konkretnie były propozycje polskie dla Czechosłowacji w 1926 i 1935, o których pan wspomina
  Postaramy się ocenić czy różniły się od odpowiedzi polskiej opozycji wysłannikowi Benesa i czy były dla strony czechosłowackiej do przyjęcia.
  .................................
  Chcąc opisać stosunki polsko-czeskie należałoby napisać obszerną książkę, a nie krótki artykuł, mimo to nie ma chyba potrzeby omawiania różnych polskich propozycji dla CSR skoro mimo wysiłków nic z tego nie wyszło. Nie ma więc wiekszego znaczenia w jakim momencie Czesi odsyłali z kwitkiem Polaków, spod drzwi, czy dopiero po wpuszczeniu do przepokoju.
  ============================
  W mojej ocenie pański artykuł jest nieco tendencyjny; pominął pan np. wieloletnią współpracę Sztabów Generalnych, podpisanie umowy tranzytowej w 1927 roku bądź próby podpisania układu „Skirmunt – Benes” z 1921, który mógł być zaczątkiem paktu wojskowego.
  To nie do końca więc wygląda tak, że polscy wysłannicy byli odprawiani już w drzwiach, jak można by wywnioskować w artykule...
  ----------------------------------
  "Tendencjny"? Jak wspominałem czescy wojskowi doceniali walor współpracy z Polską. Nie musiałem więc pisać o szczegółach i nie dodałem też, że tę współpracę wojskowi czescy na polecenie Benesza musieli przerwać. Gen. Lev Prchala, który po 1938 r. usiłował na terenie RP tworzyć legion czesko-słowacki był później (1940-45) przez Benesza trzymany „w dyspozycji”, z racji na związki z Polską został całkowicie wyeliminowany z czeskiej polityki.
  ===========================
  Masaryk w 1930 roku jasno dał nam do zrozumienia na czym opiera się czesko-słowacka polityka względem Polski - To POLSKA ma problem, tzn. to Polsce powinno bardziej zależeć na zbliżeniu z południowym sąsiadem w obliczu nieuchronnego jego zdaniem konfliktu o Prusy i Gdańsk. Innymi słowy: "Skończcie z tym Zaolziem, to może coś z tego wyjdzie".
  On przelicytował bo Polska takiej argumentacji nie przyjęła i tym samym stracono szansę na wspólne przeciwstawienie się Niemcom. Zamiast ustąpić maksymalnie w sprawie Zaolzia zaufano Hitlerowi, czego efektem był polsko-niemiecki o nieagresji. Tym samym Czechosłowacja miała rozwiązane ręce w sprawach Zaolzia i mogła tam robić z Polakami co chciała. Tak więc być może to nie dlatego nie dogadaliśmy się ostatecznie z Czechami bo Ci przykręcili po 1935 śrubę na Zaolziu, ale odwrotnie- przykręcili bo nie doszło ( i już nie mogło dojść) do współpracy między nami.
  Czy aby to nie polskie bezkompromisowe stanowisko od samego początku nie stało na przeszkodzie do pogłębienia tej współpracy?
  Nie tylko "państwo sezonowe" (Piłsudski), "przepaść między narodami" (Witos) i kategoryczna, zgodna z linią rządu odpowiedź opozycji wysłannikowi Benesa.
  .............................
  Nie wiem na jakiej podstawie Pan wie co dawał Polsce do zrozumienia prez. Masaryk? Jedno co wynika z Pańskiego wywodu to wielkie zaufanie do polityków czeskich. Nie zasługują oni na to!
  Polityka czeska wobec Polaków na Zaolziu była paskudna od początku, a nie dopiero po 1935 r. czyli bez względu na to, kto w Polsce był u władzy.
  Czesi zabiegali o jak najlepsze relacje z Berlinem i mieliby je, gdyby nie Hitler oraz z Moskwą opowiadając, że szczytem ich szczęścia będzie wspólna granica z Sowietami. Oczywiście po utracie Lwowa przez Polaków! Do tego to czescy politycy nazywali Polskę „państwem sezonowym” więc coś Pan myli.
  No i w sprawie Zaolzia w Warszawie wcale nie „zaufano” Hitlerowi, proszę przeczytać to co napisałem.
  ======================
  Co ciekawe po klęsce wrześniowej polskie stanowisko nieco zmieniło się, w pewnym momencie wydawało się, że oba państwa w trudnej sytuacji odłożą rozwiązanie problemu Zaolzia na bliżej nieokreśloną przyszłość. Bardziej elastyczne stanowisko Sikorskiego pozwoliło nawet na rozmowy o konfederacji lub conajmniej o bliskim sojuszu. Układ sił pogrzebał te plany ale jak widać można było z "Czechosłowakami" rozmawiać nieco inaczej...
  ........................................
  Polskie stanowisko „zmieniło się” i znowu nic nie wyszło – a dlaczego? To przecież nie żaden anonimowy układ sił pogrzebał polski sojusz z Czechami, ale tow. Stalin, który nie życzył sobie żadnej polsko-czeskiej konfederacji, a Benesz wykonywał dyspozycje Stalina. To dziś udowodniony fakt więc nie warto dywagować, czemu i Sikorskiemu z Czechami nie wyszło.
  ===================================
  Podsumowując, moim skromnym zdaniem odpowiedzialność za katastrofę obu państw leży po obu stronach.
  --------------------
  Mimo sympatii do Czechów (mam kilku przyjaciół w Brnie) nie mogę dopatrzyć się polskiej winy w katastrofie Czechosłowacji – winę bezspornie ponosi Benesz i jego rząd oraz Francja.
  ==============================
  Ale najbardziej brakuje w tym artykule prostej refleksji- Co z pana wywodów wg pana W OBECNEJ CHWILI wynika? Co nas/pana/polską dyplomację to nauczyło?
  ..................
  Co wynika? To proste – należy trzeźwo oceniać sytuację opierając się na faktach! Sądząc zaś po tym co widzę taka refleksja nie znajduje odbicia w obecnej polityce polskiego rządu, który w swej postawie wobec sojuszników i nie tylko bliżej jest linii gen. Sikorskiego niż marsz. Piłsudskiego.
  =============================
  I jaka jest rola historyków? Czy powinni ograniczyć się do usprawiedliwiania polskich działań w przeszłości czy mogą jednak formułować jakieś wnioski, które mogą się przydać DZIŚ?
  .................................
  Rolą historyków jest natomiast dociekanie prawdy, a nie spekulowanie co np. Masaryk dawał Polakom do zrozumienia.
  ===============================
  P.S. Pan wierzy, że Benes kochał Sowietów? Jakoś to stanowisko nie przeszkadzała mu w udziale w Małej Entencie, której jeden z członków -Rumunia był bezpośrednio zagrożony właśnie Sowietami. Czy Stalin naciskał na Benesa, jakoś w związku z tą sprawą?
  .........................
  A któż tu mówi o jakiejś miłości? To nie jest też kwestia jakieś mojej wiary. Nie zna Pan faktów? Związki Benesza ze Stalinem zostały przecież wszechstronnie opisane. Są historycy twierdzący, że był on wprost agentem sowieckim (gdy po Monachium opuszczał Czechy to pieniądze na wyjazd dostał z Kremla).
  Natomiast Rumunia była Beneszowi potrzebna do szachowaniu Węgier, a nie Rosji. Myśli Pan, że w razie wojny rumuńsko-sowieckiej Benesz wysłałby czeskie dywizje do obrony Rumunii???
  ==============================================
  P.S. 2 Jakkolwiek by pan nie deprecjonował siły militarnej Czechosłowackiej to nie zmienia to faktu, że polączone siły Polski i Czechosłowacji były silniejsze od Armii Polskiej a wontemla polityczna sąsiada do walki byłaby niewątpliwie większa, gdyby mieli po swojej stronie północnego sąsiada.
  Nie wspominając o prostym fakcie, że Polska w obliczu wojny z Niemcami nie byłaby otoczona w takim wypadku z trzech lecz z dwóch stron.
  .....................
  Nie deprecjonuję siły armii czeskiej tylko twierdzę, że była ona dużo słabsza niż się powszechnie sądzi, słabsza od polskiej armii. Oczywiście ma Pan rację, że połączone siły Polski i Czechosłowacji miałyby duże znaczenie i położenie Polski w konflikcie z Niemcami bez porównania lepsze, ale... Czechosłowacja musiałby CHCIEĆ przeciwstawić się Hitlerowi, a nie chciała tego zrobić. Woli walki w Pradze nie było więc jak miało by dojść do wojskowego sojuszu z Polakami.

  Pozdrawiam
  RSz.
 • @Szeremietiew
  Historia historią.
  Czy obecnie uważa Pan iż Czechy i Słowacja w ramach NATO, UE są gotowe pomóc Polsce w razie wojny? Musiałbym wskazać agresora, a to dosyć złożona kwestia, powiedzmy że wschód nas atakuje w pierwszej fazie wojny, czyli odwrotnie niż w 1939, ale na jedno, to samo wyjdzie w końcu, bo wyzwolicie z zachodu będą też (jak się okaże) okupantami, czyli agresorami. Tylko nas załatwią udając przyjaciół, wyzwolicieli. Kto uważa inaczej, ten się kiedyś obudzi w koszmarze.

  Niemcy nie są naszymi przyjaciółmi, taki status można uzyskać tylko wtedy kiedy Polska stanie się POTĘŻNA, samodzielna, mająca roszczenia wobec Niemiec. Jest odwrotnie, dla Niemiec jesteśmy jak dawna Austria, Czechosłowacja do połknięcia. Teraz rządzą ich ludzie, bo Tusk to nawet fizycznie półniemiec po babce Niemce co przyznaje sama mama Tuska w wywiadzie dla GW, ale gdyby było inaczej...

  To że my pomożemy Słowacji, czy Czechom to oczywista oczywistość, acz zależy kto będzie ich atakował i kto będzie Polską rządził... poza tym w jakiej sami będziemy sytuacji.

  Sytuacja może się bardzo skomplikować na południu. Takie Węgry, wygrywa Jobbik, wysuwa roszczenia terytorialne względem Słowacji, oraz inne żądania, jakieś spięcia, prowokacje, zamachy, ofiary, eskalacja, wojna. Po której stajemy stronie? Niby zawsze lepiej wspierać sąsiadów, ale czy na pewno? Jasne że po stronie pokoju neutralnie lepiej stanąć, dobra ludzi. Słowacja to nowy projekt, a Węgry mają swoją historię i były nam przyjazne.
 • @Szeremietiew 10:35:55
  "Chcąc opisać stosunki polsko-czeskie należałoby napisać obszerną książkę..."
  ============================
  To zapytam krótko- uzależniałby pan zawarcie układu od nadania polskiej mniejszośći autonomii?


  "Jak wspominałem czescy wojskowi doceniali walor współpracy z Polską"
  ===========================
  Nie tylko czescy wojskowi, Rydz-Smigły pozytywnie zareagował na list Benesza do Mościckiego w 1936 roku.


  "Nie wiem na jakiej podstawie Pan wie co dawał Polsce do zrozumienia prez. Masaryk? Jedno co wynika z Pańskiego wywodu to wielkie zaufanie do polityków czeskich. Nie zasługują oni na to!"
  ===========================
  Dał wyraz przekonaniu, które kształtowało doktrynę czeskosłowacką, czyli to, że jeśli Niemcy zaatakują to Polskę, nie Czechosłowację. Drogę na Zachód miał teoretycznie miał zamkniętą po Locarno.

  Nie wiem z którego fragmentu wywnioskował pan o moim zaufaniu do polityków czechosłowackich. W ogóle nie rozpatruje tego słowa w kontekście polityki. I tego samego oczekuje od każdego polskiego polityka. Widzę ich twardą grę względem Polski, krótkowzroczność, nieufność, niechęć i względy ambicjonalne względem nas. I vice versa.
  ...

  "No i w sprawie Zaolzia w Warszawie wcale nie „zaufano” Hitlerowi, proszę przeczytać to co napisałem."
  ===========================
  Być może winny jest tu szyk zdania, nie chodziło mi o "zaufanie Hitlerowi w sprawie Zaolzia" ale "o zaufanie Hitlerowi"
  (i podpisanie z nim układu).

  "Polityka czeska wobec Polaków na Zaolziu była paskudna od początku"
  ===========================
  W efekcie polsko-niemieckiej wojny celnej podpisano z Czechami układ częściowo normalizujący stosunki polskiej mniejszości.
  Zbliżenie Polski z Niemcami zaowocowało jej pogorszeniem. Taki widzę związek, choć nie upieram się przy tym.


  "To przecież nie żaden anonimowy układ sił pogrzebał polski sojusz z Czechami, ale tow. Stalin, który nie życzył sobie żadnej polsko-czeskiej konfederacji, a Benesz wykonywał dyspozycje Stalina."
  ===================================

  Tylko Stalina? A aliantów i Stanów Zjednoczonych nie ?


  --------------------
  "Mimo sympatii do Czechów (mam kilku przyjaciół w Brnie) nie mogę dopatrzyć się polskiej winy w katastrofie Czechosłowacji – winę bezspornie ponosi Benesz i jego rząd oraz Francja."
  ==============================

  Francja usiłowała również wpłynąć na Polskę w tej sprawie. Z wiadomym skutkiem.

  ..........................

  Ad. Refleksja i "rola historii"

  Może niezbyt jasno się wyraziłem. Mam na myśli rolę historii w jej potocznym rozumieniu, tzn. "czego może nas nauczyć historia". Analizy linii politycznej obydwu wspomnianych polityków nie podejmuję się. Określenie "trzeźwo oceniać sytuację" to z całym szacunkiem zwykły banał.
  Wolałbym konkrety. Dajmy na to relacje z Litwą. Relacje są kiepskie, nie tylko międzyrządowe.
  Sikorski czeka na zmianę rządu litewskiego, linię PiS-u w przypadku wygrania wyborów mogę sobie wyobrazić. Oba scenariusze nie zadowalają mnie. Z boku przypatruje się temu Moskwa, która obydwu państwom delikatnie mówiąc nie sprzyja. Natomiast obie strony (na różnych szczeblach) zarzucają sobie m.in ... sympatie prorosyjskie. Zauważyłem analogię do omawianego tu tematu. Podobnie jak ktoś w innym miejscu przytoczył ocenę, zdaje się Dmowskiego relacji polsko-czechosłowackich a następnie wymienił nazwy państw- Czechosłowację na Ukrainę a Niemcy na Rosję.

  Ad Benes

  "Są historycy twierdzący, że był on wprost agentem sowieckim (gdy po Monachium opuszczał Czechy to pieniądze na wyjazd dostał z Kremla).
  Natomiast Rumunia była Beneszowi potrzebna do szachowaniu Węgier, a nie Rosji. Myśli Pan, że w razie wojny rumuńsko-sowieckiej Benesz wysłałby czeskie dywizje do obrony Rumunii???"
  ============================================

  Dla Sowietów Benes u władzy był pożyteczny. Był elementem (nie jedynym), który torpedował możliwość porozumienia Polski i Czechosłowacji, co nie tyle groziło Sowietom bezpośrednio ale mogło zapobiec wojnie krajów kapitalistycznych, na którą czekał Stalin. Z tych samych powodów ułatwiono mu wyjazd do W. Brytanii by mógł kontynuować korzystną dla Moskwy politykę. Nie oznacza to, że był bezwolnym agentem Stalina. Agentem był Gottwald.
 • @Szeregowy Kowalski 01:27:59
  W kolejności:
  1. Trudno byłoby mysleć o poprawie stosunków polsko-czeskich bez zmiany polityki czeskiej wobec do Polaków na Zaolziu, ale moim zaniem można to byłoby osiagnąć - przy dobrej woli Pragi - także bez przyznawania im autonomii.
  2. W sprawie Masaryka rzeczywiście nie zrozumiałem o co Panu chodziło.
  3. Nie było zaufania do Hitlera - Piłsudski uważał go za opryszka i mimo zabiegów niemiekich nie cchiał sie z nim spotkać. Kiedy Hitler zażadał Gdańska też nie potraktowano tego z zaufaniem, że mu tylko o Gdańsk chodzi.
  3. Anglicy i Amerykanie mqają sporo za uszami, ale rzogrywającym był Stalin.
  4. W jakiej sprawie Francja chciała na Polskę wpływać - obrony Czechosłowacji?
  5. Nie zjamowałem się współczesną Litwą.
  6. Polecam prof. Kamińskiego "Edvard Benes kontra gen. Władysław Sikorski", wyd. Neriton , 2005
  Pozdrawiam,
  RSz.
 • @Szeremietiew 11:44:39
  Ad.1
  Moi zdaniem racja stanu wymagała odwrócenia tej zależności.
  Tzn. wpłynięcie na zmianę polityki czeskiej na Zaolziu poprzez poprawę stosunków polsko-czechosłowackich.
  Ad.3
  Ok, wycofuję to "zaufanie"- zraziwszy się ostatecznie do Czechosłowacji, Polska zdecydowała się na inne rozwiązanie. Tak czy inaczej to skutek i tym kontekście mniej istotne.
  Ad.3a
  Podałem przykład rozmów o konfederacji udowadniający, że można było z Czechosłowacją rozmawiać inaczej i uzyskać moim zdaniem dość zasadniczy zwrot w relacjach dwustronnych.
  Zasadniczy problem w tym, że w odróżnieniu do międzywojnia Benes nie dysponował wtedy żadnymi atutami. Veto Moskwy było już w tym okresie decydujące (w jego mniemaniu). Przed wojną, moim zdaniem nie było, choć miało duże znaczenie.
  Proszę zauważyć, że przed wojną w legalnie działającej KPCz działało ponad 100 tys. członków z czym politycy czeskosłowaccy musieli się liczyć.
  Polityce UK i US nie dziwię się biorąc pod uwagę jak traktowali de Gaulle'a w zbliżonym okresie.
  Ad.4
  W sprawie zbliżenia obu krajów w latach dwudziestych i wczesnych trzydziestych.
  Czy nie było jednak tak, że to Polska postawiła w tej kwestii krok wstecz?
  Czy potrafi mi pan przedstawić jakieś argumenty, które przemawiałyby za sensem wsparcia Węgier po zakończeniu I wojny? Poza wielowiekową przyjaźnią między naszymi narodami rzecz jasna, której nie neguję.
  Ta decyzja w gruncie rzeczy przekreśliła sens udziału Polski w Małej Entencie.
  Ad.5
  W porządku. Przytoczone przeze mnie analogie nie wiążą się bezpośrednio z tematem. Mam tylko nadzieję ( szkoda że nie pewność), że są widoczne dla decydentów polskiej polityki, głównie zagranicznej.
  Ad.6
  To zagadnienie jest dla mnie poboczne ale za rekomendację dziękuję.
  Czy jest w niej wyjaśniony fakt powrotu Benesa do władzy w 1940 roku?

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031