Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
121 postów 1379 komentarzy

W Izraelu są Izraelczycy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jeden z blogerów po przeczytaniu mojego tekstu na temat polskiej polityki zagranicznej napisał:

„Pozwoliłem sobie zadać pytanie:

- Czy uważa Pan ze polska dyplomacja podjęła właściwą decyzję, wstrzymując się od głosu w sprawie Palestyny na ostatnim ZO ONZ.

odpowiedz otrzymałem

"Moim zdaniem nie powinniśmy się angażować po stronie palestyńskiej bowiem w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael."

Autor tekstu "A po Grossie jest "Pokłosie" pisze że w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael.? Jak mam to rozumieć? Co to za interes? Co Polska na tym zyska? Pytam Pana, jako byłego posła, ministra i kandydata na, prezydęta RP.”

Wprawdzie nie aspiruję do stanowiska prezydenta RP (rozumiem, że pisanie „prezydęta RP” to literówka i nic więcej), ale postaram się na pytanie odpowiedzieć. 

 

Relacje polsko-żydowskie mają długą historię i obrosły wieloma negatywami więc trudno o nich dyskutować zachowując dystans i obiektywizm, zwłaszcza, że współcześnie wpływowe koła żydowskie w USA i ich odnóżki w Polsce uprawiają wrogą Polsce propagandę, co jest zdaje się refleksem opisanego przez prof.Normana Finkelsteina procederu „Holocaust Industry”.

Odsuwając na bok mniej i bardziej prawdopodobne oskarżenia, pretensje i podejrzenia spróbujmy zmierzyć się z tematem. Polski uczony Feliks Koneczny badając zjawisko cywilizacji określił ją jako „metodę ustroju życia zbiorowego” i wykazał, że istnieją różne „metody”, a więc są tym samym różne cywilizacje. Dowiódł też, że cywilizacje rywalizują ze sobą dążąc, aby w społeczeństwie zapanowała właściwa im metoda – zjawisko to, jako „zderzenie cywilizacji”, przestawił Samuel Huntington analizując konflikt Zachodu z islamem.Wg Konecznego Polacy po przyjęciu chrześcijaństwa stworzyli kulturę narodową i państwo w ramach cywilizacji określanej przez Niego mianem łacińskiej. Żydzi natomiast - wywodził Koneczny - przynależą do innej, im właściwej cywilizacji żydowskiej. Z racji zamieszkiwania ziem polskich przez duże rzesze Żydów obok cywilizacji łacińskiej mamy więc cywilizację żydowską i ścieranie się ich w polskim społeczeństwie. Walka cywilizacji nie musi oznaczać użycia przemocy i zwykle toczy się wokół wyboru określonej tradycji, akceptacji lub odrzucania danych wartości, kształtowania relacji między ludźmi i formowania świadomości. Taka „walka”, jeśli spojrzymy na to co dostarczają media, szkoły i różni twórcy kultury, a także politycy, trwa cały czas.

Kiedy istniała Rzeczpospolita „Obojga Narodów” jej władze zapewniały mieszkającym w państwie Żydom ochronę i autonomię i nie było podstaw do wrogości oraz konfliktów. Pole konfrontacji powstało wraz z upadkiem Rzeczypospolitej w XVIII w. Sytuacja uległa zmianie, gdyż zapanowała obca władza, a Żydzi musieli odtąd wybierać między lojalnością wobec polskiej wspólnoty narodowej, państwa polskiego nie było, a lojalnością wobec rządów państw zaborczych. Takiego dylematu na ogół nie mieli Polacy żydowskiego pochodzenia, ale inaczej było w przypadku większości żydowskiej, która nie chciała się polonizować. Zresztą także w kwestii asymilacyjnej pojawiły się opcje nie tyle polonizowania się, ale zostania Prusakiem, Austriakiem, czy Moskalem. Opowiedzenie się za polskością mogło więc narazić na represje ze strony zaborców, gdy podporządkowanie się im dawało różnorodne korzyści.

Kolejną komplikację w relacjach polsko żydowskich spowodowało powstanie ruchów lewicowych w formule internacjonalnej, zwłaszcza komunizmu i bolszewizmu, gdzie działacze pochodzenia żydowskiego odgrywali często kluczowe role. Stosunki polsko żydowskie przybierały coraz ostrzejszy, konfrontacyjny charakter.

Z takim bagażem Polacy wchodzili w proces odbudowy państwa polskiego w 1918 r. i spotkali się wówczas z licznymi aktami nieprzyjaznymi, także ze strony żydowskiej. Wojna 1919-21 o niepodległość i działalność Komunistycznej Partii Polski, nawołującej do zniszczenia państwa polskiego z racji obecności wielu Żydów po bolszewickiej stronie spowodowały przyjęcie przez Polaków terminu „Żydokomuny” jako synonimu ośrodka wrogiego Polsce. 

Przywódcy bolszewików: Lew Trocki (Lejba Dawidowicz Bronsztejn), Włodzinmierz Lenin (Iljicz Uljanow), Gieorgij Zninowiew (Gerszen Aronowicz Radomyslski)

W dwadzieścia lat później okazało się, że było to uzasadnione. Obywatele polscy pochodzenia żydowskiego na terenach zajętych przez Sowiety po 17 września 1939 r.   dopuścili się aktów zdrady i przestępstw, a wielu z nich trafiło do aparatu terroru prześladującego Polaków, natomiast po 1944 r., w tzw. Ludowej Polsce, we władzach i aparacie „bezpieczeństwa” znalazło się wielu funkcjonariuszy żydowskiego pochodzenia. Wtedy okazało się, że „Żydokomuna” nie jest wymysłem antysemitów, ale ponurym faktem.

Brama wystawiona przez ludność żydowską kresowego miasteczka witającą Sowietów. Dowód nie tylko zdrady, ale i głupoty – obok sowieckiej gwiazdy umieszczono hitlerowską swastykę.

Silnym nurtem w polityce europejskiej na przełomie XIX i XX w., obok lewicowego, okazały się ruchy narodowe. Po zakończeniu I wojny światowej narody budowały własne państwa, a idea narodowa zdobywała rzesze zwolenników. W Polsce wielki wpływ uzyskała Narodowa Demokracja, jednak podobny ruch narodowy formował się też wśród Litwinów i Ukraińców (Galicja), co sprawiło, że plany odbudowania wielonarodowej Rzeczypospolitej nie powiodły się. Zamiary budowania na tych samych ziemiach Wielkiej Polski, Wielkiej Litwy i Wielkiej Ukrainy wykluczały się. W efekcie zamiast wielonarodowej Rzeczypospolitej, czego chciał Józef Piłsudski, powstały państwa narodowe z licznymi mniejszościami: Rzeczpospolita Polska i Republika Litewska - ukraiński ruch narodowy przegrał.

Dążenia narodowe zarysowały się także wśród Żydów, ale inaczej, niż to było z Litwinami czy Ukraińcami, nie wchodziły one w kolizję z polskim interesem narodowym bowiem jako cel wskazywały zbudowanie narodowego państwa żydowskiego na terenie dalekiej Palestyny. Państwo to zamierzał budować ruch syjonistyczny (od nazwy wzgórza Syjon w Jerozolimie). Syjonizm silnie rozwinął się w Drugiej RP, np. na 47 mandatów posłów mniejszości żydowskiej w Sejmie RP II kadencji 32 uzyskali syjoniści. Począwszy od 1926 r.władze polskie udzielały poparcia syjonistom. Było to związane z nadzieją na masową emigrację Żydów do Palestyny. Jest obowiązkiem rządu polskiego śledzić z uwagą i szczególną sympatią rozwój żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie, realizującej odwieczne marzenie narodu żydowskiego - mówił przedstawiciel Polski Tytus Komarnicki na sesji Ligi Narodów w roku 1936, apelując w do Wielkiej Brytanii, by nie zamykała Palestyny dla żydowskiej emigracji.

Ten kierunek polityczny był popierany bardzo konkretnie, także w szkoleniu wojskowym, przekazywaniu pieniędzy i broni, np. w 1937 r. w Warszawie ustalono, że strona polska dostarczy ruchowi syjonistycznemu 20 tys. karabinów i 20 mln pocisków. Wiosną 1939 polskie władze wojskowe zorganizowały specjalny trzymiesięczny kurs oficerski dla przyszłych dowódców żydowskiej armii. Komendant kursu Mordechaj Sterlic wspominał, że szkolenie obejmowało m.in. działalność dywersyjną, konspirację, łączność. Te działania polskich władz były otoczone ścisłą tajemnicą. Żydzi szykowali się do walki w Palestynie, która była mandatem brytyjskim z ramienia Ligi Narodów, a Anglicy byli wojskowymi sojusznikami Polaków. Jednak zachowane relacje uczestników tamtych wydarzeń pokazują, że rząd polski aktywnie pomagały Żydom pragnącym zbrojnie walczyć o swe państwo. W rezultacie tego wielu wyszkolonych przez polskich instruktorów bojowców żydowskich przygotowywało się na terytorium polskim do walki o Izrael. Część z nich po wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. nie zdążyła już trafić do Palestyny. Utworzyli oni Żydowski Związek Wojskowy współdziałający z Armią Krajową, a w 1943 r.  wielu z nich zginęło walcząc w powstaniu w getcie warszawskim.

Książka jednego z dowódców ŻZW

Dla lewicowych przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej żołnierze ŻZW, to była czarna reakcja - nazywali ich „faszystami”. Wymowne, że w czasie walk w getcie warszawskim ŻOB wywiesiła czerwoną flagę, a ŻZW walczył pod sztandarami polskim i syjonistów, który dziś jest flagą państwową Izraela. Po wojnie środowisko ŻOB związało się z komunistami i skutecznie wytępiło pamięć o czynie zbrojnym ŻZW.zydowski-zwiazek-wojskowy-zolnierze-wykleci W Izraelu nie ma sympatii do ŻOB bowiem kierowali tą formacją ludzie, którzy nie chcieli państwa żydowskiego w Palestynie. Tak więc twórcy państwa Izrael to pobratymcy ideowi żołnierzy ŻZW, a nie bojowców ŻOB.

Jedną z konsekwencji drugiej wojny światowej w przypadku Polski była nie tylko utrata niepodległości i ponad połowy terytorium państwowego. Zaszła też radykalna zmiana struktury narodowościowej mieszkańców Polski. Okupanci wymordowali kilka miliony Polaków, Sowiety zabrały Polsce ziemie na których mieszkało wielu Białorusinów i Ukraińców, a Niemcy wymordowali miliony polskich Żydów. Wprawdzie osoby pochodzenia żydowskiego zajmowały ważne stanowiska polityczne i społeczne, ale było to efektem ich związku z komunistyczną władza, a nie rezultatem liczebności tej grupy narodowej. Polska stała się więc państwem jednonarodowym i problem , który usiłowano rozwiązać przed wojną poprzez emigrację Żydów do Palestyny, w wyniku tragicznych i zbrodniczych zdarzeń ostatniej wojny zniknął.

Wróćmy jednak do pytania:

Autor tekstu "A po Grossie jest "Pokłosie" pisze że w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael.? Jak mam to rozumieć? Co to za interes? Co Polska na tym zyska?”

Feliks Koneczny opisując cywilizacje wskazał, że cywilizacja łacińska jest jedyną, w której zrzeszenia ludzkie wykształcają się w narody. Inne cywilizacje, w tym żydowska, nie wykazują takiej cechy. W cywilizacji żydowskiej, określanej przez Konecznego mianem sakralnej , życie jednostek i społeczeństwa podporządkowane jest zapisanemu szczegółowo prawu religijnemu. Dzięki temu Żydzi mogli przetrwać w rozproszeniu i wykształcili silną zdolność współdziałania i popierania się żyjąc w innych krajach. Pojawienie się dążenia do odbudowy własnego państwa i powstanie ruchu narodowego, a więc formowanie się narodu jest oznaką, że wśród ludzi cywilizacji żydowskiej pojawiły się symptomy charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej. I chociaż społeczność żydowska w diasporze ciągle przeważa, to nie ulega wątpliwości, że państwo Izrael dla coraz większej liczby Żydów staje się ich ojczyzną i punktem odniesienia.

Izrael budowali Żydzi z Polski i przez dziesięciolecia język polski był obok hebrajskiego drugim językiem publicznej debaty (zdarzało się, że posłowie w Knesecie w sporach usiłowali porozumiewać się po polsku). Powstający naród izraelski za przyczyną pochodzących z Polski elit przejął wiele z polskiej kultury i tradycji. Pojawił się w Izraelu patriotyzm i duma narodowa, a wraz z tym charakterystyczna, także dla Polaków, gotowość do ponoszenia ofiar w obronie ojczyzny. Do tego wrogiem Izraela szybko ogłosił się Związek Sowiecki i podporządkowane mu komunistyczne reżimy. To dlatego po „wojnie sześciodniowej” w czerwcu 1967 r. w Polsce pojawiło się powiedzenie, że Polak nie może być antysemitą, skoro „nasi” Żydzi pobili „ich” Arabów.

Budowniczowie Izraela nie tylko stworzyli nowoczesne państwo, które na kamienistych ziemiach Palestyny potrafiło swoim obywatelom zagwarantować wysoki dobrobyt. Stworzyli też rozpoznające zagrożenia skuteczne tajne służby i bitną silną armię zdolną do prewencyjnych uderzeń, co zapewnia Izraelowi bezpieczeństwo w wrogim mu rejonie bliskowschodnim.

Służba w armii izraelskiej opiera się na powszechnym poborze. Służą w niej mężczyźni (3 lata) i kobiety (2 lata). Na zdjęciu kobiety w czasie szkolenia wojskowego.

Izrael w związku z tym jest oskarżany o agresywne działania i używanie przemocy nie tylko przez ośrodki arabskie, ale także przez lewicowe ugrupowania w Zachodniej Europie. Jeśli jednak zastanowimy się jakie są geostrategiczne wyznaczniki bezpieczeństwa Izraela to bez trudu dostrzeżemy, że przyjęcie strategii defensywnych - oczekiwania na agresora na własnym terytorium - skończyłoby się dla Izraela katastrofą.

Uprzedzające działania prewencyjne są więc ciągle jedynym sposobem na obronę państwa.

Reasumując powyższe musimy zauważyć ważną przemianę jakiej doświadczają Żydzi z racji powstania państwa Izrael. Ze społeczności zachowującej spójność cywilizacyjną, ale egzystującej w rozproszeniu w różnych krajach stają się zrzeszeniem narodowym budującym, broniącym i umacniającym własne państwo. Nazywają siebie Izraelczykami. Powstanie państwa Izrael i w konsekwencji uformowanie się narodu izraelskiego jest dowodem, że metoda ustroju życia zbiorowego cywilizacji łacińskiej zaczyna przeważać nad dominującą dotąd wśród Żydów cywilizacją żydowską. Mniej lub bardziej świadomi zwolennicy cywilizacji żydowskiej nie akceptują państwa Izrael i chcieliby, aby Żydzi opuścili Palestynę i umacniali wpływy w diasporze. Guy Sorman francuski pisarz i wpływowy publicysta żydowskiego pochodzenia wskazuje, że Żydów powinna spajać tradycja i religia, a nie własne państwo. Mówi, że zagrożenie tradycji i religii powinno być dostrzegane przez żydowskich intelektualistów, a w Izraelu ma miejsce zapominanie o żydowskich korzeniach. Dalej Sormantwierdzi, że Izrael jest tworem sztucznym, toczącym wojny z sąsiadami więc jego istnienie jest niemożliwe. A skoro społeczność żydowska w USA ciągle jest liczniejsza od ludności Izraela, to Sorman nie zgadza się, aby Izrael reprezentował naród żydowski na forum ONZ. Dodajmy, że przeciwnikiem państwa Izrael był też zmarły w 2009 r. lewicowiec Marek Edelman, który zawsze twierdził, że miejsce Żydów jest w Polsce, a nie w Palestynie. Izrael krytykują coraz ostrzej ugrupowania lewicowe, zwłaszcza przedstawiciele tzw. Nowej Lewicy opowiadający się po stronie Palestyńczyków. Źródłem tego ma być lewicowy „humanitaryzm i światopoglądowy liberalizm oraz komunizm”. Przypomina się Stalina i jego „sceptycyzm” wobec syjonizmu oraz twierdzenie tow. Dżugaszwilego, że Żydzi nie mogą być narodem ponieważ „są odosobnieni pod względem ekonomicznym, mieszkają na różnych terytoriach, mówią różnymi językami”.//liberte.pl/lewica-kontra-izrael/

 

Naród Polski ukształtował się w cywilizacji łacińskiej i dzięki temu wytworzył polską kulturę i polskie państwo, a Polacy jako „wolni z wolnymi, równi z równymi” byli w stanie zbudować unikalną wspólnotę, potężną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Upadek jej potęgi był skutkiem odejścia od zasad cywilizacji łacińskiej skoro nie potrafiono, gdy powstała Kozaczyzna, przekształcić wspólnotę w Rzeczpospolitą „Trojga Narodów”. Jeśli więc chcemy wyciągać wnioski na przyszłość to powinniśmy dbać o umacnianie cywilizacji łacińskiej w polskiej wspólnocie narodowej, ale także doceniać jej rozszerzanie na inne narody. Ma to dla przyszłości Polski zasadnicze znaczenie, nie tylko w naszym regionie. I taki jest polski interes, gdy spoglądamy na Izrael.

 

KOMENTARZE

 • ...
  Panie kochany, na sentymencie historycznym nic nie zyskamy.W stosunkach z Izraelem i w ogole Zydami, wystepuje totalna asymetria na nasza niekorzysc.I dowodzil tego nie bede, bo to jest rzecz oczywista, we wszelkich mozliwych kwestiach.

  Ten panski wpis wcale mnie nie zdziwil, wrecz bylem pewien ze taki bedzie.Coz, widac "poprawnosc polityczna" jest wazniejsza niz polski interes narodowy.
 • @cziken1 17:48:40
  Pan też mnie nie zaskoczył.
  Pozdrawiam,
  RSz.
 • Bardzo dobra analiza
  5*

  Pozdrawiam
 • Romuald,,,
  Do twojego tekstu o KTO zapomniałem dołączyć notatkę PAP, dotyczącą korupcji przy kontrakcie słoweńskim. Tekst poniżej.
  Skandal korupcyjny w Finlandii, podejrzany kontrakt na 112 mln
  wczoraj, 21:50PG / PAP
  Fińska policja wszczęła śledztwo w sprawie domniemanych łapówek wręczanych przez koncern zbrojeniowy Patria politykom i urzędnikom chorwackim podczas zawierania kontraktów na zakup pojazdów opancerzonych - poinformowały władze w Helsinkach.
  Krajowe Biuro Śledcze podało, że policja podejrzewa, iż w zamian za zawarcie kontraktu w 2007 roku na dostawę pojazdów opancerzonych o wartości 112 mln euro, "łapówki były wręczane urzędnikom i osobom podejmującym decyzję o zakupie wyposażenia dla chorwackiej armii".
  Szef Biura Kaj Bjorkvist potwierdził, że wszczęto śledztwo dotyczące Chorwacji po podejrzeniach, które pojawiły się w trakcie dochodzenia dotyczącego domniemanych łapówek dla polityków słoweńskich z 2006 roku, gdy Słowenia podpisała kontrakt z koncernem Patria na zakup 135 wozów opancerzonych za kwotę 280 mln euro.
  Był to największy skandal korupcyjny w Słowenii. W październiku ubiegłego roku parlament tego kraju pozbawił immunitetu byłego premiera Janeza Janszę - lidera największej partii opozycyjnej, Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS) - po postawieniu go w stan oskarżenia w związku z przyjęciem łapówki od Patrii dla SDS.
  Zarzuty wobec Janszy przyczyniły się do porażki SDS w wyborach parlamentarnych. Śledztwo w Słowenii objęło również byłego ministra obrony i byłego szefa sztabu sił zbrojnych. Zarówno Jansza jak i inni oskarżeni nie przyznali się do otrzymania łapówki w wysokości 2 mln euro.
  W związku z tym śledztwem w Finlandii zatrzymano w listopadzie 2008 roku byłego dyrektora koncernu Patria Jormę Wiitakorpi oraz innego wysokiej rangi pracownika firmy. Obu postawiono zarzuty "szpiegostwa przemysłowego oraz korupcji w operacjach biznesowych".
  Autor: PGŹródła: PAP
  Co do twojej analizy, to dobrze, że przytoczyłes F. Konecznego, on w bardzo wyważony sposób wskazywał drogę dla Polaków ale bez żydów. Doskonale tez opisuje nasze drogi Polskie i żyda prof. Pogonowski.
  Tlo historyczne rozbiorow Polski i trudnosci w odzyskania niepodleglosci wiaza sie z dzialalnoscia elity zydowskiej, naprzod operujacej kapitalem zdobytym na terenach Rzeczypospolitej, a pozniej manipulujacej kolosalnymi fortunami zdobytym w czasie rewolucji przemyslowej dziewietnastego wieku, oraz przez okres dwu wojen swiatowych, z ktorych pierwsza dala Zydom "ojczyzne w Palestynie" a druga panstwo Izrael i jednoczacy Zydow "kult zaglady" (cult of the Holocaust) na ktorym to kulcie opiera sie dzisiejszy zydowski ruch roszczeniowy i zwiazany z nim Holocaust Industry (przedsiebiorstwo Holokaustu).

  Dzieki opanowaniu mediow propaganda Holokaustu jest skutecza i dzis zdobywa Zydom nieproporcjonalne korzysci materialne i polityczne mimo tego ze w czasie dwudziestego wieku, Zydzi stanowili tylko okolo dwu procent ludzi zabitych w 20stym wieku, zwanym "wiekiem smierci".
  W krytycznym dla Polski roku 1918-tym, wszystkie bez wyjatku miedzynarodowe organizacje zydowskie wypowiadaly sie przeciw odrodzeniu panstwa polskiego, poniewaz Zydzi znali swoja pasozytnicza przeszlosc w Polsce i obawiali sie ze Polacy wyciagna z tego konsekwencje.
  Tak wiec Zydzi woleli wspoldzialac z Niemcami, Austria lub Rosja, raczej niz z Polakami walczacymi o swoja wolnosc.

  Juz w 10-tym wieku u zarania panstwa polskiego dzialala silna zydowska finansiera, ktorej kapitaly rosly glownie dzieki handlowi niewolnikami, na ktorych pracy opierala sie wowczas gospodarka arabska w Hiszpanii.
  Wtedy bankierami w Hiszpanii byli Zydzi, ktorzy pomogli Arabom zdobyc Hiszpanie, a nastepnie sluzyli im jako finansisci i handlarze niewolnikow. Zydzi hanlujacy niewolnikami spelniali wtedy rowniez role geografow. Jak wiadomo Islam wymaga codziennych modlitw i poklonow w kierunku Mekki i Medyny, co stwarzalo potrzebe dokladnej wiedzy w jakim kierunku pobozni Arabowie musieli sie zwracac w czasie modlow.

  Pierwszy opis panstwa polskiego pochodzi od Ibrahim’a Ben Ya’qub’a z Tortozy w Hiszpanii, geografa i handlarza niewolnikami, ktory w 966 roku opisal kraj Mieszka I jako "wielkie krolestwo polnocy".
  Wowczas Bralin (pozniejszy Berlin) byl rynkiem niewolnikow, glownie Niemcow, wzietych do niewoli przez Slowian nadlabskich, ktorych Zydzi wiezli droga wiodaca przez Prage Czeska do Wenecji. Tam ludzie ci byli kastrowani a nastepnie dostarczani na rynek niewolnikow w Kordobie.
  Wtedy Slowianie wzieci do niewoli przez Niemcow byli sprzedawani Zydom a nastepnie kastrowani w Verdun lub Lyon i przewozeni przez Marsylje do Kordoby. Slowian wschodnich kupcy zydowscy kupowali od Chazarow, ktorych przywodztwo nawrocili na judaizm.
  W korespondencji zydowskiej tamtych czasow, Polska jest nazywana "Nowym Kananem" ("New Canaan") jako teren, ktory nadawal sie do eksloatacji i handlu niewolnikami tak, jak Kanan podbity przez plemiona zydowskie w starozytnosci.

  Rodzina Slawnikow, do ktorej nalezal swiety Wojciech, rzadzila w Pradze i pod jego wplywem zaczela sprzeciwiac sie handlowi niewolnikow. Wowczas Boleslaw II zdobyl wladze w Pradze, finansowany przez handlarzy niewolnikow, wymordowal on panujaca rodzine Slawnikow z wyjatkiem swietego Wojciecha, ktory schronil sie w Polsce.
  Jak pamietamy w 11tym i 12tym wieku Swiety Wojciech byl patronem Polski. Zginal on smiercia meczenska w Prusach, dwa lata po ochrzczeniu ludnosci Gdanska w 997 roku, gdzie zalozyl biskupstwo. Swiety Wojciech potepil handel niewolnikami w tekscie "Infelix Aurom" i zostal uwieczniony na drzwiach katedry gnieznienskiej w scenie, jak wykupywal chrzescijanskich niewolnikow od zydowskiego handlarza niewolnikami, w obecnosci wladcy polskiego.
  Zyciorys swietego Wojciecha jest poczatkiem polskiej literatury w jezyku lacinskim.

  Kiedy w Polsce bylo tylko kilka tysiecy Zydow, uzyskali oni przywileje od Boleslawa Poboznego w 1264 roku w Kaliszu. Przywileje te byly w mocy przez nastepne 500 lat, do obalenia ich przez sejm w 1764 roku, w czasie kryzysu gospodarczego spowodowanego wywozem przez Zydow kapitalow z Polski do Berlina.
  Wtedy w Rzeczypospolitej bylo prawie milion Zydow i dlatego uwaza sie ze Polska uratowala europejskich Zydow od wymarcia, poniewaz Zydzi byli od 13 wieku niszczeni i wypedzani ze wszystkich krajow zachodniego Chrzescijanstwa.
  Mozna zauwazyc ze przez wieki wszystkie grupy etniczne w Polsce, jak Niemcy, Tatarzy, czy Ormianie, zasymilowali sie. Zydzi natomniast prawie zupelnie nie asymilowali sie.

  W Polsce Zydzi korzystali z prawa zakazujacego szlachcie zajmowania sie handlem, rzemioslem i przemyslem pod groza utraty szlachectwa. Zydzi stworzyli system arendy, to znaczy z gory platnych jednorocznych dzierzaw, zwlaszcza w okresie rozwoju wielkich latyfundiow w Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
  Mieli oni w swoich rekach cala dziedzine bankowosci na terenie Polski (podobnie bylo rowniez w Turcji).

  Autonomia zydowska w Polsce miala wyjatkowe uprawnienia. Na kazdym poziomie organizcji panstwa polskiego Zydzi mieli swego przedstawiciela "sztedlan’a," ktory pertraktowal systemem interwencji osobistych w sprawie wysokosci podatkow jak i metod ich zbierabia i placenia. Sztedlanow bylo bardzo wielu i interweniowali oni "zakulisowo" na dworze krolewskim, w sejmie, w senacie jak i we wszystkich urzedach terytorialnych.
  Zadna inna mniejszosc nie miala takiego dostepu do wladz polskich jaki mieli Zydzi w Rzeczypospolitej.


  Zydzi odegrali wazna role w handlu z Prusami. W 1525 roku w Krakowie mial miejsce pierwszy hold pruski Albrehta Hohenzollerna, jako wasala Polski z lenna pruskiego. Na kolanach placil on roczna danine krolowi polskiemu.
  Holdy pruskie powtarzaly sie przez blisko 130 lat do 1656 roku, kiedy to Frederick Wilhelm Hohenzollern, ktory byl w prostej linii przodkiem pozniejszych cesarzy niemieckich, po kilku holdach w Krakowie, stal sie wasalem Szwecji. Bylo to w czasie katastrofy "potopu" i grabierzy Polski przez Szwedow, osiem lat po katastrofalnym powstaniu i rzezi na Ukrainie pod wodza Chmielnickiego w 1648mym roku.

  Chlopi ukrainscy wyzyskiwani i gnebieni przez arendarzy zydowskich wymordowali wtedy okolo 50,000 Zydow na wschodnich ziemiach Polskiej Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
  Taki smutny koniec mial okres znany w historii Zydow jako "zlota dekada" (od 1638 do 1648 roku). W czasie tej dekady zydowska kolonizacja i eksploatacja Ukrainy osiagnela najwyzszy poziom.

  Polska byla, wedlug zydowskiego historyka, Izraela Szahaka, "jedynym duzym krajem zachodniego chrzescijanstwa, z ktorego Zydow nigdy nie wypedzono".

  Szahak uwaza ze wypedzenie Zydow z Polski bylo nieuniknione i wypedzenie to nie mialo miejsca jedynie z powodu upadku panstwa polskiego.
  Szahak twierdzi ze Zydzi stworzyli kulture pasozytnicza i zyli w panstwach zachodniego Chrzescijanstwa z wyzysku dolow spolecznych, a oplacali sie moznym. Kiedy mialy miejsce walki o wladze, wtedy doly spoleczne dochodzily chwilowo do glosu, i zawsze masy wyzyskiwanych przez Zydow ludzi, zadaly wypedzenia Zydow z ich kraju, jak to sie stalo w Anglii, Francji, Hispanii i ksiestwach niemieckich.

  Wedlug Szahaka finansiera zydowska w Polsce tak wlasnie rozumowala i z tego powodu zaczela intensywnie wywozic z Polski kapitaly zydowskie, glownie do Berlina. Dzialo sie to kiedy zydowskiej finansierze latwiej bylo manipulowac Berlinem, niz Petersburgiem lub Wiedniem.
  W 1701szym roku zydowskie fundusze z Polski pomogly zfinansowac utworzenie Krolestwa Prus ze stolica w Berlinie w Brandenburgii. Wtedy uzyto w nowy sposob nazwe "Prusy."
  Byl to symbol ciaglosci niemieckiej tradycji militarnej przez przypomnienie podboju i ludobojstwa balto-slowianskich Prusow, dokonanego przez niemiecki zakon krzyzacki znany po angielsku jako "Teutonic Knights."
  Warto tez wspomniec ze w Anglii wplywy Zydow rosly od czasow Oliver’a Cromwell’a (1599-1661), zwlaszcza po naplywie uciekinierow zydowskich z Polski po 1648 roku.

  Przy pomocy Zydow, Hohenzollernowie berlinscy byli miedzynarodowymi pasorzytami. Napelniali oni swoj skarb zalewajac Polske, za posrednictwem Zydow, falszywymi pieniedzmi produkowanymi w Berlinie.
  W latach 1656, 1720 i 1733 Hohenzollernowie starali sie spowodowac korzystne dla nich rozbiory Polski.

  Rozbiory mialy zlikwidowac panstwo polskie i tym samym usunac, nieuniknione, wedlug profesora Szahaka, wyrzucenie Zydow z Polski.

  Ironia losu jest fakt, ze istnienie Krolestwa Prus uratowali Polacy. Stalo sie to w 1760tym roku po spaleniu Berlina przez Rosjan. Wowczas Polacy nie zgodzili sie na propozycje ministra rosyjskiego, Aleksandra Bestuzewa-Riumina, zeby Polska otrzymala od Rosji Prusy Ksiazece i Slazk, w zamian za odstapienie Rosji Podola i czesci Bialorusi. Sprawa ta upadla poniewaz mieszkancy tych ziem, swiadomi swoich swobod obywatelskich w Polsce, nie chcieli byc poddanymi cara.
  W ten sposob uratowali oni przed zniszczeniem Krolestwo Pruskie. Prusy w oczach przciwnych im Rosjan, dazyly w kierunku zdominowania i zjednoczernia 350 niezaleznych panstw i panstewek rzeszy niemieckiej w podobny sposob jak to uczynila Moskwa na wschodniej slowianszczyznie 400 lat wczesniej.

  Kryzys gospodarczy w Polsce byl poglebiany wywozem przez Zydow kapitalow zdobytych w Polsce do Krolestwa Pruskiego. Kryzys ten doprowadzil do likwidacji autonomii zydowskiej w Polsce aktem sejmowym z 1764 roku (500 lat po nadaniu autonomii i przywilejow zydowskich w Polsce w Statucie Kaliskim z 1264 roku).

  W 1772im roku pierwszy rozbior Polski byl zainicjowany przez klienta finaciery zydowskiej, krola Prus, Frederika II (1712-1786). W czasie przejmowania ziem zaboru pruskiego, Niemcy wypedzali na wschod biedote zydowska.
  Dzialo sie to bez jakiegokolwiek protestu ze strony bogatych Zydow, ktorym bylo latwiej piac sie po drabinie spolecznej w Krolestwie Pruskim, bez problemow powodowanych obecnoscia mas biedoty zydowskiej.
  Po zaborach, Zydzi w Prusach porzucali swoj jezyk "Jidisz," i uzywali jezyka niemieckiego oraz pomagali Niemcom w przesladowaniu Polakow i germanizowaniu Wielkopolski, Slazka oraz Pomorza.

  Bezposrednio po zaborach Polski w Krolestwie Prus wiecej ludzi mowilo po polsku niz po niemiecku. Prusacy stosowali drastyczne i odczlowieczajace metody, zeby zmusic do sluzby wojskowej ludnosc polska w armii pruskiej.
  Sienkiewicz opisywal takie doswiadczenia Polakow w "Bartku, Zwyciezcy." Nazisci stosowali w jeszcze bardziej sadystycznej formie musztre pruska w niemieckich obozach koncentracyjnych, takich jak Sachsenchausen, gdzie sam bylem wiezniem od 1940 do 1945.

  Trzeba pamietac ze bez zaborow Polski i zniszczenia panstwa polskiego, Prusy nie byly wystarczajaco silne zeby zdominowac 350 malych niezaleznych panstewek niemieckich oraz wygrac grabiezcza wojne z Francja w 1870-tym roku jak i stworzyc przy pomocy zydowskich kapitalow cesarstwo niemieckie, ze stolica w Berlinie.

  Stalo sie to w duzej mierze przy pomocy kapitalow zydowski wywozonych z Polski w 17 i 18tym wieku.
  Zydzi finasowali pruska "Kultur Kampf" Bismarcka przeciw Kosciolowi Katolickiemu jak i przeciw Polakom.
  Wtedy wiekszosc wplywowych Zydow w Niemczech przechodzila z judaizmu na luteranizm.
  Proby asymilacji Zydow nie powiodly sie i wielu z nich zaczelo nawracac sie na sjonizm.

  W 1914 roku z poczatkiem wojny sjonjisci zainicjowali w Berlinie plan stworzenia Judeo-Polonii ze stolica w Lublinie, gdzie wczesniej byl sejmik zydowski znany jako Congressus Judaicus (1594-1764), jedyna tego rodzaju instytucja zydowska od sanhedryn’u w starozytnosci do knessetu w dzisiejszym Izraelu.

  W 19-stym wieku i do wybuchu pierwszej wojny swiatowej wladze rosyjskie uzywaly osadnikow Zydowskich, t.zw. Litwakow do niszczenia jednosci narodowej Polakow na terenie Kongresowki.
  Przykladem jest urodzony w Warszawie poeta rosyjski Osip Mansdelsztam, ktory pisal antypolskie wiersze, ale niestety byl bardzo pochlebnie opisywany w Tygodniku Powszechnym, zwlaszcza przy wzmiankach o jego zonie Nadiezy.
  Walke polityczna z Litwakami prowadzil Roman Dmowski, kiedy staral sie on stworzyc polski blok w dumie w Petersburgu.

  Na froncie we Francji w 1917tym roku wojna stanela na martwym punkcie. Niemcy wydaly rownowaznik 10 ton zlota na program lkwidacji frontu wschodniego za pomoca rewolucji bolszewickiej. W tym celu zwerbowali oni Lenina, wtedy zamieszkalego w Swajcarii. Stalo sie to wedlug planu Zyda, kochanka Rozy Luksemburg, Aleksandra Helphand’a, ktory zmarl w 1924 roku jako najbogatszy czlowiek w Berlinie.
  Jego palac zbudowany w Wansee, byl w styczniu 1942 roku miejscem zbrodniczej konferencji nazistow, w ktorej zostala sformulowana decyzja zamordowania wszystkich Zydow pod niemiecka okupacja.

  Prezydent Wodroow Wilson wraz z aliantmi oglosil 4-go czerwca, 1917 poparcie dla Polski niepodleglej z dostepem do morza.
  Bolszewicki zamach stanu dal Leninowi i otaczajacym go Zydom wladze w Rosji w pazdzierniku 1917.
  Zwiazki robotnicze w Niemczech byly wowczas kontrolowane i kierowane przez Zydow, zwlaszcza w przemysle wojennym. Niemcy otrzymywali kredyty na koszty wojny od miedzynarodowych bankow zydowskich.

  Na przyklad, pozyczki na niemieckie koszty wojny dawane przez zydowsko- niemiecka firme nowojorska Kuhn&Lobe i przynosily tej firmie kolosalne zyski. W sytuacji impasu wojennego rzad brytyjski zaczal ulegac sjonistom w sprawie "ojczyzny Zydow." Proklamowanie "ojczyzny Zydow w Palestynie" przez Anglikow postawilo tak zydowskie banki finansujace wysilek wojenny Niemiec jak i zydowskich przywodcow niemieckich zwiazkow zawodowych, wobec konkretnej mozliwosci realizacji narodowego panstwa Zydow na terenie Palestyny.

  Sjonisci uzyskali 2-go listopada 1917 "deklaracje Balfour"o ojczyznie Zydow w Palestynie, dzieki solidarnosci zydowskiej w tak waznej dla Zydow sprawie.
  Tak wiec, z jednej strony Zydzi tacy jak bankierzy firmy Kuhn&Lobe wstrzymali kredyty dla Niemiec, a z drugiej strony zupelnie inne srodowiska zydowskie w samych Niemczech wywolaly paralizujace strajki w niemieckim przemysle wojennym. Solidarna akcja Zydow przewazyla szale na strone aliantow.
  Anglicy przejeli Jerozolime od Turkow 9tego grudnia, 1917 i w lipcu 1920 administrcje Palestyny objal lord H. Samuel, ktory byl pierwszym Zydem, administratorem Palestyny od 2000 lat. Wtedy ludnosc Arabow palestynskich wynosila ponad 700,000 osob a ludnosc zydowska tylko ok. 55,000.

  Rzad Lenina, w ktorym byl Leon Trocki (przybyly z amerykanskim paszportem z Nowego Jorku), podpisal kapitulacje Rosji wobec Niemiec 3go marca, 1918 w Brzesciu Litewskim. Niemcy sparalizowane brakiem kredytow i strajkami w przemysle wojennym zlozyly bron 11go listopada 1918.
  Tego dnia Polacy oglosili swoja niepodleglosc; 30go listopada Polska zostala przyjeta jako czlonek ukladow pokojowych przez Francje i Anglie.
  Ciezkie dla Niemiec warunki traktatu wersalskiego powstaly w duzej mierze dzieki naciskowi licznych Zydow, ktory brali udzial w formowaniu tego traktatu, w celu radykalizacji pokonanych Niemiec i permanentnej likwidacji monarchii w tym kraju. Mimo tego traktat wersalski pozostawil Niemcom przemysl, ktory pozniej umozliwil Hitlerowi zbrojenie Niemiec.

  Polska oglosila pobor do wojska 7go lutego, 1919, zeby bronic sie przed bolszewicka ofenzywa t.zw. "Cel Wisla." Tegoz miesiaca Pilsudski rozpoczal rokowania w sprawie obronnej federacji niepodleglych panstw pod przywodztwem Polski.
  Federacja Pilsudskiego miala obejmowac Finlandie, Estonie, Lotwe, Litwe, Bialorus, Ukraine, Kozakow Donskich, Kozakow Kubanskich, Gruzje, Azerbijdzan i Armenie. Francja popierala plan federacji i starala sie uzyskac dla Polski konieczna jej bron z arsenalow zdobytych w pokonanych Niemczech.

  Rzad Anglii nie chcial zeby Francja miala silnego sojusznika w Polsce i byl pod naciskiem anty-polskich i pro-bolszewickich Zydow, i z tego powdu sprzeciwil sie przekazaniu poniemieckiej broni do Polski.
  Wazne role odegral Zyda z Malopolski Lewis Namier (1888-1960, Bernstein, Namierowicz), ktory dzialal w biurze premiera Anglii. Namier pomogl sfalszowac proponowana 10go lipca, 1920, w Evian, przez ambasadorow USA, Anglii i Francji granice polsko-sowiecka z regionem Lwowa po polskiej stronie.
  Nastepnego dnia zfalszowana propozycja ambasadorow zostala wyslana z Londynu do Rosji jako "Linia Curzon’a," ze Lwowem po sowieckiej stronie. W latach 1940-tych "linia Cursona" posluzyla Stalinowi zeby uzyskac zgode Aliantow na przylaczenie Lwowa do Zwiazku Sowieckiego.

  Namier byl specjalista od spraw Polski przy rzadzie angielskim kiedy po bitwie pod Warszawa w 1920tym roku, kilkadziesiat tysiecy zolnierzy armii czerwonej ucieklo do Prus Wschodnich. Anglicy wiedzieli ze zolnirze ci, zamiast byc rozbrojeni i internowani, dostali pomoc i transport od Niemcow, tak ze walczyli przeciw Polakom w bitwie pod Lida.
  Jest to rownoczesnie dowodem powiazan Lenina z niemieckimi komunistami i wojskiem. Wymarzona przez Lenina swiatowa rewolucja komunistyczna miala opierac sie na przymierzu rzadow Moskwy i Berlina. Dlatego rozkaz generala Tuchaczewskiego z 4go czerwca 1920 brzmial: "Na zachod po trupie bialej Polski do rewolucji swiatowej."
  Partnerem Lenina mial byc rzad komunistyczny w Berlinie, ktory mial wtedy opierac sie na szesciu milionach komunistow w Niemczech i mial powstac w zamian za ponowne przylaczenie do Niemiec polskich ziem zaboru pruskiego, raz ziemie to bylyby okupowane przez armie czerwona.

  Po ustaleniu wladzy sowieckiej Lenin odeslal bankowi Kuhn & Lobe 600 milionow dolarow w zlocie, jak rowniez rzad sowiecki prowadzil z pomoca Zydow wazne tranzakcje handlowe z USA i innymi panstwami zachodnimi.
  Przykladem wybitnego agenta sowieckiego w Nowym Jorku byl Zyd, syn dzialacza partii komunistycznej, wplywowy miliarder amerykanski, ktorego imie Armand z nazwiskiem Hammer znaczylo "Ramie i mlot" na czesc godla Sowietow.

  Elita zydowska wyzyskiwala Polske i dzialala przeciw panstwu polskiemu, w ktorym na przestrzeni wiekow stworzyla swoje warstwy spoleczne i prowadzila gospodarke pasozytnicza. Elita zydowska nie byla lojalna wobec Polski mimo uratowania Zydow przed wymarciem przez panstwo polskie.
  Dzieki Polsce Zydzi sa jedynym narodem, ktory zachowal ciaglosc historyczna od starozytnosci po dzien dzisiejszy. Niestety elita zydowska nadal jest przeciwna Polsce i dzis gnebi ja propaganda i zadaniami zydowskiego ruchu roszczeniowego.
  Tymczsem ambasada polska w Tel-Awiwie dziennie wydaje okolo 200 polskich paszportow Zydom, ktorzy traktuja polskie obywatelstwo jako "asekuracje"w obliczu niekonczacych sie walk z Arabami jak rowniez jako latwy dostep na teren Unii Europejskiej.

  prof. Iwo Cyprian Pogonowski
 • @Szeremietiew "I taki jest polski interes, gdy spoglądamy na Izrael."
  Kilkakrotnie przeczytałem Pański tekst " W Izraelu są Izraelczycy ".
  Niestety nie dostrzegam na czym konkretnie polega interes polski , gdy spoglądamy na Izrael .
  Kilkadziesiąt lat temu może politykom chodziło o interes demograficzny .
  A dzisiaj ?
 • Kalkulator zbrojeniowy
  Drogi autorze , prosze krotka refleksje intelektualna i odpowiedziec.Czy bardziej sie oplaca dozbrajac polska armie , czy przeniesc Izrael do Polski. Dziekuje.Szalom.
 • Autor
  Zupełnie pana nie rozumiem. Czy dołączył pan do grona osób politycznie poprawnych? Po tym artykule jestem pewny, że tak się stało. Jest pan u mnie skreślony. Izrael nie miał prawa nigdy powstać. A jak powstał i dzięki komu wszyscy dokładnie wiemy! I niech pan nie miesza ludziom w głowach, że dzięki jego istnieniu my jak Polska coś zyskujemy. To zwykłe brednie. Polska dla Polaków!!!
 • @ AUTOR
  RE: Jeśli więc chcemy wyciągać wnioski na przyszłość to powinniśmy dbać o umacnianie cywilizacji łacińskiej w polskiej wspólnocie narodowej, ale także doceniać jej rozszerzanie na inne narody. Ma to dla przyszłości Polski zasadnicze znaczenie, nie tylko w naszym regionie. I taki jest polski interes, gdy spoglądamy na Izrael.

  --- Czyli, ze uwaza pan, ze istnienie Izraela jest w polskim interesie, i ze to sluszne, ze delegacja polska w ONZ powstrzymala sie od glosu w sprawie podniesienia statusu Palestyny?

  O ile rozumiem, Koneczny twierdzi, ze cywilizacja lacinska jest zwiazana z krajami katolickimi, czyli katolicyzmem. Jednak, jak rozumiem, "Izraelczycy" sa bardzo antykatoliccy, czy w ogole antychrzescijanscy. O ile rozumiem, chrzescijanie to w Izraelu gorsza kategoria ludnosci. O ile rozumiem, Izraelczycy sa tez czesto mocno polonofobiczni.

  Jesli tak, w jaki sposob istnienie takiego kraju byloby korzystne dla Polski?
 • @Szeremietiew 17:54:50
  Szanowny panie. Cziken pana nie zaskoczył?
  Mnie pan równiez nie zaskoczył i z wpisów poniżej wynika, że nie zaskoczonych jest całkiem sporo.
  W swoim mocno tendencyjnym (prochazarskim) wywodzie POMINĄŁ PAN BARDZO WAŻNY ANTY POLSKI, WRĘCZ ZAKOPUJACY POLSKE DO GROBU POMYSŁ BUDOWY NA GRUZACH POLSKI PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO - JUDEOPOLONI. Wymuszony przez żydów amerykańskich na rzadzie USA bojkot uznania niepodległej Rzeczypospoilitej, odradzajacej sie po I WŚ. Uzaleznili to od przyjęcia około 500.000 żydów rosyjskich (Litwaków) na teren Rzeczypospolitej.Ten sam szantaż, qurewskie wymuszenie zastosowali przy przyjęciu Polski do NATO, kasa za zgodę .
  Nie ma na świecie bardziej nie przyjaznej, wrogiej nam Polakom i Polsce naszej ojczyznie nacji, trzeba być ślepym, niedoukiem czy czym tam jeszcze by tego nie dostrzec. Poniewaz nie posadzam pana o te cechy, pozostaje celowe działanie na szkode Polski. Pomysł z Judeopolonia cały czas jest realny, sytuacja i fakty wskazuja na jego realizacje jako opcje awaryjną. Na szczęście dla nas sa inni dostrzegajacy to i informujacy o tym Polaków.
  Dziekuje panu za ten wpis. Jezeli ktoś miał złudzenia co do pana osoby, to juz ich nie ma.
  Pozdrawiam pana
 • → Autor
  Ale problem w tym że choćby spacyfikowano całą Palestynę i Arabów w promieniu 200 km od państwa syjonistów to zakamuflowana opcja żydowska nie opuści naszego kraju i dalej będzie ryć polskość.
  Widzi to Pan?

  Jedynym (cywilizowanym) ratunkiem jest wyodrębnienie kultury żydowskiej od polskiej jak to dawniej było i nie wchodzenie sobie w drogę.
 • Autor widzi interes tam , gdzie mocodawca administracji warszawskiej , ma duże wątpliwości .
  Opisałem sprawę w poście "WYWIAD USA NIE WIDZI SZANS NA PRZETRWANIE IZRAELA ??? "
  http://zbigniew1108.nowyekran.pl/post/76348,wywiad-usa-nie-widzi-szans-na-przetrwanie-izraela

  Czy są jakieś nowe ustalenia , decyzje , interesy ?

  Jeżeli tak to jakie ?
 • ·
  Oceniłem nisko!

  Za sugestię lewactwa dla antysyjonistów.
 • @Wrzodak Z. 18:47:13
  Ten wpis powinien iść jako post. Powinien pan go w tym charakterze wrzucić! Bardzo ważne wiadomości dla wszystkich zainteresowanych.
 • Jak ja to lubię
  Autor był łaskaw napisać: "Kiedy istniała Rzeczpospolita „Obojga Narodów” jej władze zapewniały mieszkającym w państwie Żydom ochronę i autonomię i nie było podstaw do wrogości oraz konfliktów".

  Już wówczas Żydzi korzystali ze specjalnych praw, o których inni mogli tylko pomarzyć. Nie było konfliktów? Żarty na bok!
 • All
  Prof. dr hab. Rafał BRODA
  Żydzi i Polacy - po prostu nie pasujemy do siebie
  http://ojczyzna.pl/Arch-Teksty/BRODA-R_Zydzi-i-Polacy.htm
 • Romuald Szeremietiew
  Dobry wieczór

  Dziękuję że zechciał Pan odnieść się do mojego pytania.
  "Jeden z blogerów po przeczytaniu mojego tekstu na temat polskiej polityki zagranicznej napisał:"
  http://komentator.nowyekran.pl/post/81693,pytanie-do-prof-romualda-szeremietiewa
  - zamieszczam link tak aby czytelnicy mieli jasność co do kwestii jaką poruszamy.

  Ps'
  "prezydęta" to tylko zwyczajny błąd ortograficzny bez podtekstów

  ps"
  zazwyczaj w dyskusjach na nE przyjęło się że przy nawiązaniu do czyjegoś art. podajemy autora oraz zródło.
 • A ja tak to widzę...
  Skoro nie mamy kolejnej Rzeczypospolitej wielu narodów, a państwo narodowe,... skoro Żydzi dojrzeli do budowy swojego państwa itd. itd. w polskim interesie jest, aby Żydzi mieli swoje państwo... w Izraelu. Także na wypadek, gdyby przyszło im do głowy przypomnieć sobie o zdaniu pana Edelmana.
 • Jestem "antysemita" wiec jestem za istnieniem Izraela
  Trzeba popierac istnienie Izraela bo jesli przegra choc jedna wojne to Izraelczycy zaczna emigrowac. Glownie do Polski, bo slaba, biedna i podlegla USA. A kto chce miec w slabej Rzeczyposolitej kilkaset tysiecy uchodzcow, ktorych psychika jest skrzywiona przez 60 lat konflikow i zycia w panstwie militarnym, oraz wrogo nastawiona do tubylcow ktorzy "antysemityzm wyssali z krwia matki" ? Podbija nas w trzy dni i nie wykaraskamy sie z tego przez nastepne 200 lat.
 • @ Autor Cywilizacja łacińska w Izraelu ?
  Teza przedstawiona w artykule dowodzi że albo nie wie Pan co to jest cywilizacja łacińska, albo nie zna Pan rasistowskich praw obowiązujących w Izraelu.
  Przez uprzejmość nie wspomnę o trzeciej możliwości.
  Mam nadzieję że już nigdy nie będzie Pan miał wpływu na na politykę polską.
 • @ckhopi 20:20:13
  "Relacje polsko-żydowskie mają długą historię i obrosły wieloma negatywami więc trudno o nich dyskutować zachowując dystans i obiektywizm, zwłaszcza, że współcześnie wpływowe koła żydowskie w USA i ich odnóżki w Polsce uprawiają wrogą Polsce propagandę, co jest zdaje się refleksem opisanego przez prof.Normana Finkelsteina procederu „Holocaust Industry”.

  Odsuwając na bok mniej i bardziej prawdopodobne oskarżenia, pretensje i podejrzenia spróbujmy zmierzyć się z tematem."
  ----------------------------------------------------------------------------------
  - czy to aby nie jest zbytnie uproszczenie - cała "polityka historyczna" obecnego Izraela oparta jest o mit męczeństwa "narodu wybranego".
  Może się mylę ale nie sądzę aby środowiska żydowskie w USA i na świecie, miały jakąkolwiek autonomię w głoszeniu poglądów sprzecznych z interesem Żydów. (chyba że stanowią tzw. konstruktywną opozycję)
 • @Szeremietiew
  Zgrabnie napisane, może zrobią Pana kiedyś honorowym obywatelem Izraela jak pewnego "profesora", albo nawet ambasadorem w Izraelu. Tylko to nie do końca na temat. Dlaczego Polska ma być w lidze izraelskiej skoro oni nas mają za... lepiej nie kończyć.

  Skoro powstali niestety także dzięki pomocy sanacyjnej II RP, oraz generała Andersa, to niech sobie radzą sami. I radzą sobie aż za dobrze korzystając też z tzw prawa do prewencji. A jeżeli Rosja, czy Niemcy tak zrobią wobec nas?

  Nie widzi Pan że to zarzewie III wojny światowej? Lepiej żeby zginął cały świat ratując tych awanturników którzy w końcu użyją atomówek szkodząc całej ludzkości? Nie powinno to państwo powstać, mogli w USA dostać kawałek pustyni i tam stworzyć kolejny stan.
 • @lju 20:38:38
  A co ma samo pojmowanie "naszego interesu" do kwestii "wtrącania się"?
  Mnie interesuje Polska w Polsce i nic nie mówię, ani tym bardziej nie namawiam do ew. wspierania budowania Izraela w Izraelu. A działania np. w ramach sojuszu NATO? No cóż, tą sytuację analizowali mądrzejsi i lepiej poinformowani ode mnie. Jeśli taki sojusz Polsce budował sytuację korzystniejszą niż inny lub jego brak - popieram. Mógłbym mieć ew. zastrzeżenia do niekorzystania z tego, co sojusz mógłby nam dawać poza kwestiami kluczowymi. No chyba, że wyobrażasz sobie Polskę jako mocarstwo, czy może inny twór, który może sam sobie istnieć w tym dość specyficznym położeniu geopolit. i mieć w dupie wszystko wokół.
 • Romuald Szeremietiew
  Powyższe komentarze raczej wyczerpują temat.
  Niestety nie mogę się doszukać w pańskim artykule odpowiedzi na moje pytanie.
 • @Łażący Łazarz 21:12:54
  http://www.youtube.com/watch?v=40IIYSLnFf0&feature=player_embedded
 • @lju 21:21:45
  Faktycznie, chyba się nie rozumiemy... Który z 28 krajów sojuszu północnoatlantyckiego jest nam wrogi, wobec Ciebie?
 • @lju 21:29:51
  Pozostawmy to bez szerszych wyjaśnień.
  Spróbuj jednak wnikliwiej wczytać się choćby w końcową część artykułu. Odbieram go jako dość podchwytliwy i wymagający czytania z dużą uwagą, logiką oraz trochę między wierszami ;-)
 • @lju 21:46:02
  Może odpowiedź jest, jednak przedstawienie jej w inny sposób mogłoby wystawić autora na łatwiejsze ataki. Może autor tego nie chce, a może liczy na inteligencję swoich czytelników ;-)
 • @lju 21:46:02
  Przecież wyraźnie odpowiedział. Czyta pan uważnie zaczynając od ostatniego akapitu w poście. Pogląd ten wyjaśnia wszystko!
 • ?
  Myślę sobie, że w naszym interesie jest to, aby państwo Izrael nadal istniało, tak aby w przyszłości wszyscy żydzi, którzy nienawidzą Polski i Polaków mogli w spokoju sobie wyjechać do swojego kraju. Ale to nie znaczy, że będę bronił jego państwowości, czy będę za tym, aby nasze Polskie Wojsko uczestniczyło w żydowskich wojnach, albo w obronie tego kraju.

  p.s.

  A może panu Szeremietiewowi chodzi o to, że jak Izrael będzie ze wszystkimi dookoła wojował i będzie na swój teren przyjmował żydów z innych krajów, to go czeka taki los, jak Polskę Obojga Narodów, bo już sam nie wiem?! Może właśnie to jest tym polskim interesem w tym przypadku?
 • @lju 22:06:02
  :-))))
 • @Szeremietiew
  Izrael jest krajem sprzymierzonym ze Stanami Zjednoczonymi i jako taki jest także sprzymierzeńcem Polski skoro Polskę i USA łączy NATO.

  Jednak wpływy Rosji są w Polsce wszechobecne i stąd ostre potraktowanie Pana notki.

  Brakuje mi w niej dokładniejszego opisu stosunków żydowsko-sowieckich bo ich wpływ na bieżącą politykę światową jest niebagatelny a nawet fundamentalny.

  Pisze Pan:

  "Wprawdzie osoby pochodzenia żydowskiego zajmowały ważne stanowiska polityczne i społeczne, ale było to efektem ich związku z komunistyczną władza, a nie rezultatem liczebności tej grupy narodowej"


  .. ma Pan tu 100% rację.. piszę o tym na forach politycznych od wielu lat spotykając się z niewybrednymi oskarżeniami o agenturalność a to amerykańską, a to izraelską. Dlatego nie dziwią mnie ataki na Pana.

  Pozdrawiam.
 • @lju 22:06:02
  Tak jak i próba połączenie judaizmu z chrześcijaństwem, albo sanacji z Narodową Demokracją.

  A potem się Polacy dziwią, że narodowcy nie chodzą pod pomnik Piłsudskiego, to tak jakby po 70 latach mojemu wnukowi kazano chodzić pod pomnik Komorowskiego, Kaczyńskich albo Tuska, że o Kwaśniewskim nie wspomnę albo o Millerze, tak jakby kazano mnie dzisiaj chodzić pod pomnik Jaruzelskiego i składać mu wieńce i zapalać ku jego pamięci i czci znicze.
 • @Szeremietiew
  Powołując się na profesora Konecznego, nie wspomniał Pan o jego tezie, że upadek cywilizacji łacińskiej w państwach zachodnich, w tym w Polsce wynika z tego, że w ścieraniu się i walce cywilizacji łacińskiej z cywilizacją żydowską opartą na Talmudzie i jego wielowiekowej interpretacji, przegrywa cywilizacją łacińska, a stan państw w tym zakresie nazywał "zażydzeniem prawa".
  Wg teorii głoszonych przez profesora Konecznego, w jednym państwie nie mogą funkcjonować pokojowo różne etyki wywodzące się z różnych cywilizacji, a stan taki nazywał "harmidrem etyk".
  Taki harmider etyk obserwujemy obecnie w Polsce, a np. jego wyrazem są wojny etyczne o: aborcję, eutanazję, homoseksualizm i wiele innych.
  Wg zasad cywilizacji żydowskiej opartej na Talmudzie, etyka jest pochodną prawa stanowionego przez ludzi, w odróżnieniu od etyki w cywilizacji łacińskiej, gdzie prawo musi być zgodne z prawem naturalnym(Bożym).

  W drugiej kwestii, czyli rzekomym polskim interesem w popieraniu państwa Izrael, też nie zgadzam się z Pańską opinią na ten temat.
  Jakie to to korzyści Polska otrzymuje z racji popierania Izraela?
  Czy np. lobby żydowskie w USA jest nam przychylne, czy poprzez współpracę z Izraelem, mamy dostęp do najnowocześniejszych technologii wojskowych, czy np. wspomogą "sojusznika" czyli Polskę i wyposażą nasza armię w głowice atomowe, których u siebie zgromadzili tak wiele(a przecież my z naszym położeniem geopolitycznym (między młotem i kowadłem) uzbrojeni w broń atomową, moglibyśmy skutecznie powstrzymywać zbliżanie się młota i kowadła.
  Nasze uczestnictwo w misjach w Iraku, Afganistanie (i planowany ewentualny udział w wojnie z Iranem) jest powodowany wyłącznie interesem Izraela - to stwierdzenie śp. Prezydenta L.Kaczyńskiego podczas pobytu w Izraelu w 2006 roku. Proszę posłuchać nagrania wypowiedzi Prezydenta:
  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=YPUhpzGKWnM
  Co otrzymujemy w zamian? Po zamachu smoleńskim sytuacja z roszczeniami "przedsiębiorstwa Holokaust"(65 mld $) uzyskała oficjalne wsparcie rządu Izraela, czego do tamtego wydarzenia nie było.
  Więc gdzie ten interes Polski Panie Szeremietiew?
 • Romuald Szeremietiew
  "Naród Polski ukształtował się w cywilizacji łacińskiej i dzięki temu wytworzył polską kulturę i polskie państwo, a Polacy jako „wolni z wolnymi, równi z równymi” byli w stanie zbudować unikalną wspólnotę, potężną Rzeczpospolitą Obojga Narodów."
  -----------------------------------------------------------------------------------
  Obecnie co raz dalej nam, i nie tylko nam, od "cywilizacji łacińskiej" choćby ze względu na II Sobór Watykański. Ale tą kwestie pozostawię pod rozwagę innym mędrcom.
  Teraz też nie ma równości i wolności jest za to układ równiejszych i "wolniejszych".
  ---------------------------------------------------------------------------------
  "Jeśli więc chcemy wyciągać wnioski na przyszłość to powinniśmy dbać o umacnianie cywilizacji łacińskiej w polskiej wspólnocie narodowej, ale także doceniać jej rozszerzanie na inne narody."
  ----------------------------------------------------------------------------------
  Oczywiście ale tylko pod tym warunkiem że owe rozszerzenie będzie się odbywać w sferze nardów chrześcijańskich. Głównie naszych najbliższych sąsiadów.

  Zatem zgadzam się że lepiej trzymać "diasporę żydowską" z dala od środkowej europy. Ale jako naród wywodzący się z cywilizacji łacińskiej powinniśmy poprzeć Palestyńczyków w swoim dążeniu do niepodległości. Wielokrotnie dawaliśmy przykład jak bronić słabszych więc i teraz stańmy po właściwej stronie. Na przekór gwiazdą śmierci. Daliśmy Żydom, pospołu z Anglikami, Izrael - to może wypadałoby powiedzieć DZIĘKUJEMY.
  Zamiast tego mamy im za "coś" płacić i przyznawać się do pogromów w Kielcach i Jedwabnem. Czy to nie jest HAŃBA?
 • @lju 23:01:25
  pytanie spontaniczne ale okazało się istotne...

  Pozdrawiam
 • Niewątpliwie podejście do judaiki, Izraela określa na całym świecie scenę polityczną
  W III RP cała scena polityczna łącznie z takimi kanapami jak JKM jest skrajnie prożydowska i proizraelska. Liberalizm zresztą wynika wprost z cywilizacji żydowskiej. Niekiedy jakiś liberał coś tam odszczeknie w duchu wolności słowa i od razu okrzykują go antysemitą, taki los spotkał Nicka, Brauna itp. Lewicy optującej za Palestyną nie liczę, to folklor i kpiny, nie są szczerzy, nie obchodzą mnie ich gierki. Poza tym wolna Palestyna o ile w ogóle kiedyś będzie, to po III wojnie światowej, kiedy Izraelczycy odpuszczą i wyjadą, byle nie do Polski. Tu granica będzie zamknięta tym razem. Żadnego MOSTU.

  Palestyna może jednak nie powstać, ten świat nie zna litości i przyzwoitości, np ziemie podzielą okoliczne państwa, będzie trwale pozamiatane. Palestyńczyków prawdopodobnie Izrael wcześniej wymorduje, wypędzi, zdegeneruje chemicznie co zresztą jest realizowane w skali ludzkości, obniżona np płodność i zachorowalność na choroby cywilizacyjne nie jest przypadkowa. Na razie Palestyńczycy utrzymują wysoką płodność, ale do czasu... wystarczy pić dobrze "uzdatnioną" izraelską wodę i będzie coraz gorzej. Żywność z Izraela też jest zapewne stosownie przygotowana, np napromieniowana, cała tam chemia znana nam z norm UE... Używanie co jakiś czas bomb, rakiet, pocisków na pewno rodzi określone skutki. Zubożony uran? Kto wie co jeszcze, przecież tego nikt nie bada.

  Zatem w całej Polsce tylko my? Tak. Nie ma żadnej siły judeosceptycznej, judeorealistycznej, twardo antyizraelskiej poza rozbitym Ruchem Narodowym obecnie bardziej w sferze idei jeszcze, ale łatwo to rozbicie można przełamać. Oczywiście programem nie powinien być stosunek do Izraela, ale to jednocześnie dosyć ważny określnik. Z tego wynika bardzo, ale to bardzo dużo dla Polski i Narodu Polskiego.

  Kto pójdzie za proizraelskim ruchem Romualda Szeremietiewa?

  A kto pójdzie za propolskim i ciętym na Izrael, na judaikę Ruchem Narodowym? Myślę że przynajmniej połowa Polaków... docelowo. 15 mln dorosłych.

  Powiem szczerze. Marzy mi się świadomy, mądry, dumny Katolicki Naród Polski, cywilizacja polska z Katolicką Polską Narodu Polskiego (blisko Pana Zagozdy) i NIE MA TU MIEJSCA DLA CYWILIZACJI ŻYDOWSKIEJ, TU JEST POLSKA!!! Polska to nie Polin, błędów Piastów nie będziemy bez końca powielać w kolejnych epokach. Nie ma kompromisu, nie ma utopijnego, przyjaznego współistnienia, goście mają wyjechać, albo siedzieć cicho, lojalnie bez szkodzenia i dziękować za gościnność.... a my robimy swoje, dbamy o swoje. Oni nie chcą nie tylko Katolickiego Narodu Polskiego, ale w ogóle Narodu Polskiego, Polski Narodowej, to wojna cywilizacji na każdym polu. Kiedyś, przed wojną jasno to definiowano nawet za sanacji tak prożydowskiej, Kościół się nie certolił poprawnością, a teraz wymaga to odwagi cywilnej żeby to głosić pod swoim nazwiskiem. Kariera praktycznie skończona, wilczy bilet. W PiS np. byłbym skończony jako "antysemita". Mam to w d...

  Koniec z poprawnością polityczną. Kapitał na narodowość i narody mają swoje interesy. Żydzi swoje, Polacy swoje, jest odwieczna i na wieki do końca świata SPRZECZNOŚĆ. Państwa tym bardziej mają swoje interesy. Naszym jest przetrwanie i rozwój, nie pomagają nam w tym żydzi, ani Izrael. Dla nich niezłe byłoby uwikłanie nas w kolejne wojny, np z Rosją, czy w ich wojny z islamem. Pod zaborami, pod Rosją mieli się zawsze świetnie. Obecni Niemcy też raczej przypominają prusaków, niż hitlerowców (subtelne różnice), zatem będą żydom życzliwi na terenie zaboru pruskiego... Żydom bardzo służy UE. Oczywiście nie tylko dlatego musimy UE pilnie opuścić. Kto do tego doprowadzi? Przecież nie PiS.

  Izrael nas nie obroni, nie rozwija, nie mamy żadnego interesu do zyskania, wiele do stracenia jeszcze, mamy więc służyć im ze STRACHU??? Powinni mieć jednego posła ze specjalnej puli dla mniejszości i to wszystko. Jeżeli rządzą nami żydzi, to jesteśmy zgubieni, wszystko jedno z jakich partii, partia żydowska jest JEDNA.

  Twórzmy Ruch Narodowy na Nowym Ekranie, docelowo oczywiście w realu także, przecież jest nas tu wielu, możemy się dogadać. Będziemy autonomiczną strukturą, nikomu nie będziemy podlegać, bo niby czemu, komu? Po co monolityczny ruch? Wystarczy w takim jeden trefny bolek, romek i po ptokach.
 • Sjonistycznej kolonizacji Palkestyny nie dokonal ruch sjonistyczny polskich Żydow
  lecz Stalin dzięki Hitlerolwi i na skutek pelnego uzależnienia od sjonistycznych grup trzymających wladzę w ZSRR, reichu Hitlera CIA i wywiadach oraz życiu ekonomicznym i instytucjach propagandowych alianckich. ZSRR organizowal "alije" ("podniesienie" z diaspory w ZSRR do Palestyny) prazy ktorych poparcie Piłsudskiego dla "Betaru" mialo znaczenie znikome . Już po zajęciu Litwy NKWD organizowało kolejowe transporty Żydow z Litwy (w tym wykładowcy i studenci wileńskiej szkoly rabinow razem z rodzinami) przez Syberię z fałszywymi paszportami jako obywaleli Japonii za dalekowschodnie granice . Następnie z gen Andesem ewakuowano ponad 3 tysiące poborowych żydowskich, ktorzy w sposób zorganizowany po przeszkoleniu i specjalnym dozbrojeniu pod ochroną żandarmerii i gen Andersa zdezerterowali w Palestynie początkowo do walki z angielskimi imperialistami (po klęsce blitzkriegu gen Rommla wstąpili do armi Angielskiej). W lipcu 1944r w Warszawie zatrzymany zostal na prawie pol roku front sowiecki w celu przedlużenia wojny i zajęcia ustalonych stref wplywow oraz utworzenia "demokracji ludowych" i zorganizowania aliji kandydatow na nowohebrajczykow z ZSRR przez Polskę (gdzie byli popedzani pogromem kieleckim i moczarowcami), czechoslowację i neutralizowaną Austrię poczontkowo do "obozow uchodzcow z za żelaznej kurtyny" i Palestyny . Po utworzeniu państwa żydowskiego w Palestynie przez ONZ na wniosek min Gromyki w 1948r z takich obozow zwolniono 200 tysięcy takich "uchodzcow" ktorym nie śpieszylo się do Pazlestyny mimo pogromu kieleckiego.
  Szeremietiew podobnie jak Norman Devis za dobrą monetę bierze "antysemickjie " wy[powiedzi Stalina w rodzaju pozorowanego zakazu przyjmowania Żydow do Korpusu Andersa (do ktorego kierowano umierające z glodu dzieci i 90 letnie babcie) LUB POKAZOWY TELEFONICZNY ROZKAZ "ATAKU NA SYNAGOGĘ" tj wlasne ministerstwo spraw zagranicznych Litwinowa (niemal jak kręgi podejrzeń Kaczyńskich na wslasnych koalicjantow i ministrow l,ub POPiSowy ziobrohak gruntowy Kamińskiego)
 • @Wrzodak Z. 18:47:13
  Brawo! Ciesze sie ze w Polsce sa jeszcze ludzie panskiego pokroju.
  Zycze wszystkiego najlepszego.
 • Szanowny Profesorze, szanowni Dyskutanci!
  5* za szerokie spojrzenie i przypomnienie o Wartościach, jakie reprezentował ŻZB, walczący i ginący pod Obydwiema Flagami.
  Problemem, którego - nie widzą obecni powyżej Krytycy - jest anty-cywilizacyjna polityka, którą prowadzi system przywiślański, wobec państwa Izrael, polegająca jedynie na potakiwaniu wszelkim żądaniom, które są normalnym zjawiskiem wobec takiej służalczości elit nadwiślańskich, a jak widać doprowadzają do - słusznej - reakcji obronnej.
  Tak zwani politycy w Polsce nie potrafią formułować dezyderatów wobec innych państw, więc muszą odejść.

  Zapraszam powyżej aktywnych Dyskutantów, do sformułowania postulatów politycznych wobec państwa Izrael, celem przywrócenia równowagi w stosunkach dwustronnych - zwłaszcza, iż niektórzy z Nich sami formułują programy polityczne.
  Część z nich zawarłem w szkicu na http://marekstefanszmidt.nowyekran.pl/post/82078,izrael-w-polskiej-mysli-konserwatywnej

  Same miotanie inwektyw jest dobre na nerwy, ale nie wnosi Nic do Polityki.

  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Marek Kajdas 23:21:51
  Marku - ty niepoprawny blogerze znów grzebiesz patykiem w mrowisku...;)

  pozdrawiam

  ps'
  ... No, jeżeli ktoś opowiada, snuje narrację współczesną, politologiczną i nie wspomina o tym co tam w Tel Awiwie piszczy, to jest, to jest, to kpi albo o drogę pyta, prawda? To po prostu się nie da tej układanki, nie da się tego poukładać. ...
 • @lju 23:43:20
  Szanowny Panie,
  nie przypominam sobie, abyśmy byli Sobie przedstawieni i pili bruderszaft.
  z poważaniem
  MStS
 • Widzi Pan, Panie Romualdzie
  dokąd nasza edukacja doprowadziła. Nasza generacja wychwytywała niuanse i mrugnięcia okiem niejako w biegu. Tym teraz, jak łopata do łba nie wrzucisz, to nie zajarzą za skarby świata o co biega. Takie pokolenie teraz robią. Takie tumany niekumate teraz biorą się za komentowanie polityki. W czasach naszej generacji, wystarczyła drobna aluzja, chrząknięcie, mrugnięcie okiem i nawet prosty robotnik łapał w lot. Teraz tumanom trzeba by godzinami tłumaczyć proste i oczywiste sprawy.
  Widzi Pan, że prawie nikt nie skumał tak wyrazistego i oczywistego przekazu, dlaczego istnienie Izraela jest akurat dla Polski i Polaków bardzo korzystne, wręcz żywotnie korzystne.
  Najgorsze, że Polacy nie jarzą, przynajmniej na tym portalu.Obawiam się, że gdy Blumsztajny i Michniki się pańskiego rozumowania doczytają, to już będziesz Pan na wieki potępiony jako skrajny antysemita, Skrajny, bo mądry, a zatem niebezpieczny.
  A swołocz ujadająca? Nie przejmuj się Pan nimi. To margines w granicach błędu statystycznego. Z tej ekranowej mąki chleba politycznego nie będzie. Zapewniam, bo trochę tu czytam i pisze. Przeraża mnie stopień ogłupienia społeczeństwa. Naprawdę przeraża....
  pozdrawiam serdecznie
 • @lju 23:57:21
  Szanowny Panie,
  zgadzam się: na szacunek mówienia sobie na TY, trzeba zasłużyć.

  No, a jakie są Pańskie postulaty, jakie Rzeczypospolita powinna postawić Izraelowi?

  Proszę choć o odrobinę myślenia konstruktywnego. Wpadnę tutaj jutro, to może się Coś urodzi :-)

  pozdrawiam
  MStS
 • @Niedzisiejszy 23:50:23
  "Teraz tumanom trzeba by godzinami tłumaczyć proste i oczywiste sprawy. "
  - to ja zadałem Panu profesorowi to "kłopotliwe pytanie", proszę zatem oświecić moją "tumańską" świadomość tą tajemną wiedzą. Może dzięki temu coś razem uradzimy. Jak zapewne Pan zauważył taka wiedza pomoże Polsce. Niech się Pan z nami nią podzieli - w końcu po to tu jesteśmy. Prawda?
  Dość już mrugania i miedzywierszy. Jeszcze wolno nam pisać i nie musimy bawić się w grypsowanie i konspirację ... ?

  ps"
  to tak na marginesie ... 'społecznym'
 • @Niedzisiejszy 23:50:23 WIEC TY WIESZ? TO OSWIEC NAS :)
  RE: Widzi Pan, że prawie nikt nie skumał tak wyrazistego i oczywistego przekazu, dlaczego istnienie Izraela jest akurat dla Polski i Polaków bardzo korzystne, wręcz żywotnie korzystne.

  --- A TY skumales? Jesli tak, to zamiast wyzywania nas, oswiec nas.

  No wiec, potrafisz?
  :)
 • to proste i oczywiste, ale...
  ...ale nie trafia do ludzi na NE. Nie wiem czemu. Już moja babcia, rocznik 1910, lwowianka, mówiła mi, że największym szczęściem dla Polski jest to, że Żydzi mają swój Izrael i ja, będąc 10 latkiem mogłem to zrozumieć.
  Czemu nie rozumieją tego ci, którzy się za patriotów podają i robią wszystko żebyśmy mogli "ugościć" jakieś 100 tysięcy uchodźców z Izraela, z prawami własności do kamienic w walizkach?
 • IZRAEL CHCE OD POLSKI TYLKO PARU MILIARDÓW RUSKA SFOŁOCZ CHCE ZABRAĆ WSZYSTKO :)))))
  .
  Szeremietiew:
  "...Powstanie państwa Izrael i w konsekwencji uformowanie się
  narodu izraelskiego jest dowodem, że metoda ustroju życia zbiorowego
  cywilizacji łacińskiej zaczyna przeważać nad dominującą dotąd
  wśród Żydów cywilizacją żydowską.
  .......................
  Nowej Lewicy opowiadający się po stronie Palestyńczyków. Źródłem
  tego ma być lewicowy „humanitaryzm i światopoglądowy liberalizm oraz
  komunizm”. Przypomina się Stalina i jego „sceptycyzm” wobec syjonizmu
  oraz twierdzenie tow. Dżugaszwilego, że Żydzi nie mogą być narodem
  ponieważ „są odosobnieni pod względem ekonomicznym, mieszkają na
  różnych terytoriach, mówią różnymi językami”........

  Naród Polski ukształtował się w cywilizacji łacińskiej i dzięki temu
  wytworzył polską kulturę i polskie państwo, a Polacy jako „wolni z
  wolnymi, równi z równymi” byli w stanie zbudować unikalną wspólnotę,
  potężną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. ............

  Jeśli więc chcemy wyciągać wnioski na przyszłość to powinniśmy dbać
  o umacnianie cywilizacji łacińskiej w polskiej wspólnocie narodowej,
  ale także doceniać jej rozszerzanie na inne narody. Ma to dla
  przyszłości Polski zasadnicze znaczenie, nie tylko w naszym regionie.
  I taki jest polski interes, gdy spoglądamy na Izrael."
  ======================================================

  Żydzi są narodem niejednorodnym, bardzo podzielonym,

  ukierunkowaniem albo na cywilizację łacińską albo na żydowską

  albo na bizantyjsko-stepowo-mongolską (rosyjską).

  Natomiast rosyjska agentura i reprezujące ją na NE "ruskie onuce" :))

  zmasowanie podjudza Polaków na Żydów "jako takich", tak aby odwrócić

  uwagę od największego zagrożenia dla Polski jakim jest ludobójcza Rosja !!!


  I W TYM SENSIE SZEREMIETIEM MA RACJĘ !!!, że rozróżnia "łaciński"

  Izrael, który jest dla Polski nieporównanie mniejszym zagrożeniem (rości

  sobie "tylko" "odszkodowania" za mienie żydowskie) niż PROROSYJSKA

  ŻYDO-KOMUNA, AGENTURA ludobójczej, agresywnej ROSJI, której to

  "roszczenia" są nieporównanie większe !!! wręcz gigantyczne !!! - bo

  obejmują ZABÓR POLSKI !!!!

  Natomiast błędem Szeremietiewa jest implikowanie z samej "cywilizacji

  łacińskiej" siły I-szej Rzeczypospolitej. Ta sama cywilizacja łacińska

  stworzyła przecież bauersko-bizantyjską, barbarzyńską i

  nietolerancyjną kulturę niemiecką :))
 • @Wrzodak Z. 18:47:13
  Dzięki za przywołanie tego tekstu.

  Pozdrawiam.
 • @ Szeremietiew
  Pisze Pan: „Kiedy istniała Rzeczpospolita „Obojga Narodów” jej władze zapewniały mieszkającym w państwie Żydom ochronę i autonomię i nie było podstaw do wrogości oraz konfliktów.”
  Mój komentarz: Niestety, pomimo zapewienia Żydom ochrony i autonomi, podstawy do wrogości oraz konfliktów były. Oto one: Żydzi nigdy nie zasymilowali się z Polakami, a podczas wojny wyrazem uwielbienia Żydów dla sowieckiego NKVD i nienawiści do Polski było ich natychmiastowe włączenie się w sowiecki aparat terroru, w którym to Żydzi stosowali wobec prześladowanych Polaków aresztowania, tortury, rekwizycje, i więzienia. Żydzi również tworzyli dla NKWD listy Polaków przeznaczonych do likwidacji, odzierali z dobytku i ubrań deportowanych Polaków, oraz przejmowali ich domy i gospodarstwa. http://en.metapedia.org/wiki/Jedwabne; http://dath125.livejournal.com/25934.html . Robili to tylko i wyłącznie dla samo-wzbogacenia sie, o czym Pan wspomina pisząc: „podporządkowanie się zaborcom dawało im różnorodne korzyści.” Zatem wartość materialna zawsze była dla Żyda ważniejsza, niż życie Polaka. Czy to nie wystarcza na podstawę konfliktu?
  Ta brama wystawiona przez ludność żydowską kresowego miasteczka witającą Sowietów nie jest dowodem żydowskiej głupoty, ale odzwierciedleniem faktu, że żydo-komuniści dwóch totalitarnych organizacji, NSDAP i Komunistycznej Parti ZSRR, zaatakowali Polske. Po stronie Socjalistyczno-Robotniczej partia Hitlera, NSDAP, oprócz wielu innych, sam Dyrektor Akademii Prawa Niemieckiego i Generalny Gubernator w Polsce Hans Frank był Żydem.
  Ponieważ Izrael został utworzony na bazie, jak Pan pisze, „mandatu brytyjskiego z ramienia Ligi Narodów”, nie było z kim walczyć o to nowe państwo. Obecna zbrojna walka Żydów z Palestyńczykami wynika z faktu, że krótko po stworzeniu Izraela, państwo to zaatakowało i okupuje do dzisiaj wszystkie kraje ościenne na przecietną głebokość 40 km swojej politycznej granicy (jedyna przyczyna terroryzmu). Jak to jest świetnie zobrazowane w j. angielskim: „Israeli peace means a piece of Lebanon, a piece of Syria, and a piece of Jordan.”
   Związek Sowiecki i podporządkowane mu komunistyczne reżimy, czyli reżim Polski, nigdy nie ogłosiły się wrogiem Izraela. Przecież Związek Sowiecki i Polska były dla Żydów „Nowym Izraelem” zanim powstał Izrael na bazie tego brytyjskiego mandatu. Niektórzy do dzisiaj myślą, że Rosja i Polska to jest Izrael (proszę zapytać Komorowskiego i Sikorskiego, a może nawet samego siebie!).
  Budowniczowie Izraela nie tylko stworzyli nowoczesne państwo, które na kamienistych ziemiach Palestyny potrafiło swoim obywatelom zagwarantować wysoki dobrobyt z podatkow obywateli tzw. krajow zaprzyjaznionych - tylko $8 miliardow rocznie z samych USA. Stworzyli też tajne służby i bitną silną armię wyposażona w nowoczesną broń, która ze wzgledów humanitarnych jest zakazana w każdym innym państwie przestrzegającym konwencje genewskie; czyli broń chemiczną, bomby fosforowe, generatory fal akustycznych, klej, i urządzenia mikrofalowe, które paraliżują systemy aparatury pokładowej (najprawdopodobniej zastosowane w Smoleńsku). To wszystko w dodatku do ponad 400 głowic nuklearnych, które Izrael posiada już od wielu lat (http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_and_weapons_of_mass_destruction)
  Wykorzystanie „pomocy zagranicznej” przez Izrael opisałem tutaj na łamach NE 22-go sierpnia 2011 pod tytułem „Nieludzkie Bestialstwo” (http://zdzich.nowyekran.pl/post/24415,nieludzkie-bestialstwo).
  W geostrategicznych wyznacznikach bezpieczeństwa Izraela, z łatwościa możemy dojrzec, że przyjęcie strategii defensywnych skończyłoby się dla Izraela katastrofą zamierzonej ekspancji, czyli budowy Większego Izraela (Greater Israel), jaką zaplanowano podczas spotkania „mędrców Syjonu” w Nowym Jorku w 1948.
  Poza tym, nikt Izraela nie atakuje, zatem obrona jest bez sensu. Chyba, że jest to „obrona prewencyjna”, czyli ludobójstwo wszystkich potencjalnych wrogów - jak to robiła żydo-komuna - którzy ew. mogliby się przeciwstawić budowie Wiekszego Izraela. Chyba, że rozpowiada się kłamstwa typu „zepchniemy Izrael do morza” - słowa niby wypowiedziane przez Mahmouda Ahmadinejad'a, których on nigdy nie wypowiedział! Chyba, że podczas bombardowania Palestyńczykow bombami fosforowymi krzyczy się na cały świat: „Izrael ma prawo się bronić!”.
  Mniej lub bardziej świadomi zwolennicy cywilizacji żydowskiej akceptują państwo Izrael i chca, aby Żydzi opuścili TERENY OKUPOWANE, kontrowersyjny panie Szeremietiew.
  Interesem Polski jest, żeby miejsce Żydów było w Izraelu, a nie na TERENACH OKUPOWANYCH przez Izrael.
 • Bardzo mądry i wyważony tekst.
  Niestety większość komentujących go albo nie zrozumiała albo nawet nie przeczytała do końca. Co smutne, dotyczy to nawet tak zacnych i mądrych blogerów jak Pan Marek Kajdas.

  Od razu zastrzegę - stosunek do tego, jak Żydzi traktowali i traktują Polskę i Polaków a także inne narody, mam taki sam jak Państwo. I proszę mi nie wmawiać innego. Co w żaden sposób nie wyklucza przyznana racji autorowi.

  Pan Szeremietiew w odpowiedzi na pytanie a raczej zarzut innego autora przygotował bardzo obszernie uzasadnioną odpowiedź. wygląda jednak na to, że niepotrzebnie się napracował bo pytający nie są zainteresowani odpwiedzią ani dyskusją tylko bezwarunkowym pokajaniem się za poglądy, które mu wmawiają. Przestał już nawet odpowiadać i trudno mu się dziwić. Każdemu by ręce opadły.

  Nie zauważyłem, żeby Pan R.Sz. godził się czy choćby pochwalał roszczenia żydowskie wobec Polski, traktowanie Palestyńczyków przez Izrael czy postępowanie żydowskiego kapitału na świecie. Nie sądzę też, żeby popierał wysyłanie polskich żołnierzy na wojny w interesie Izraela. Tekst wogóle nie jest o tym.

  Jest tylko o tym, że jak nie będzie państwa Izrael tam gdzie jest w tej chwili to Żydzi zrobią wszystko, żeby takie państwo urządzić gdzie indziej. Czy to się naszym blogerom podoba czy nie. I niestety wiele wskazuje na to, że spróbują to zrobić właśnie u nas. Oczywiście "stawimy im bohaterski opór" ale po co do tego doprowadzać?

  Państwo Izrael potrzebne nam jest i z innego powodu. Ono w jakiś sposób bierze odpowiedzialność za działania Żydów również na świecie. W tej chwili niestety Izrael popiera roszczenia żydowskie (a właściwie - Żydów "nowojorskich") wobec Polski i to jest dla nas problem. Ale jednocześnie, jeżeli Polska zacznie prowadzić suwerenną politykę to dzięki temu ma podmiot, któremu może swoje stanowisko przedstawić. Przecież Światowy Kongres Żydów nie jest podmiotem prawa międzynarodowego i Polska nie bardzo ma jak się przed nimi bronić. Natomiast jeżeli Państwo Izrael cofnie poparcie dla takich roszczeń to wtedy oni będą mieli problem. Wtedy roszczenia Żydów ze świata będziemy mogli odsyłać do Tel Avivu.

  Że to nierealne? Na dzisiaj tak, zwłaszcza przy naszych obecnych "elytach" politycznych. Ale my tutaj stawiamy sobie dalekosiężne cele, dla wolnej i normalnej Polski.

  Dlatego stwierdzenie, że "istnienie państwa Izrael jest w interesie Polski" jest jak najbardziej słuszne. Co wcale nie musi oznaczać bezwarunkowego popierania i w moim odczuciu Pan Szeremietiew też do tego nie namawia.
  Powinniśmy trzymać mądry dystans, równolegle rozwijać dobre stosunki z Arabami, tępić przejawy antypolonizmu, ukrócić panoszenie się Mosadu w Polsce i ochroniarzy ich wycieczek a jednocześnie za każdy nasz gest w ich stronę (choćby nawet taki jak nie poparcie a tylko wstrzymanie się od głosu w ONZ) żądać konkretnych ustępstw, w pierwszej kolejności właśnie cofnięcia ich poparcia dla roszczeń.

  Kto wie, może będą potrzebować naszego wsparcia szybciej niż się nam i im wydaje. Ważne abyśmy wtedy wiedzieli co robić.
 • Szeremietiew napisał bardzo potrzebną notkę i ujął wszystko co trzeba
  z jednym wyjątkiem-pominął perspektywę religijną, i filozoficzną, bo różne religie to też różne filozofie.
  Filozofia jest kluczowa, bo mówi się np. że nacjonalizmy są złe, ale pomija się fakt, że nacjonalizm hitlerowski jest różny od polskiego, bo pierwszy wyrósł z filozofii reformackiej, a drugi z katolickiej, są więc diametralnie różne.
  Cywilizacja łacińska to cywilizacja katolicka ( w filozofii) w odróżnieniu od reformackiej, czy turańsko-prawosławnej.
  Rozróżnienie według filozofii jest kluczowe i w tym sensie nie można powiedzieć, że cywilizacja zydowska państwa Izrael jest łacińska-z łaciny ma tylko nacjonalizm. Jest to jednak nacjonalizm żydowsko -reformacki, bo żydzi w Izraelu (ateiści i judaiści) przyjęli filozofię Lutra, bliską w dogmatach judaizmowi- judaizm jak i filozofia post-luterska zgodnie doszły do wniosku, że Bóg jest zły, a nawet że umarł. Przyjęcie tego faktu pozwoliło odrzucić wszelką moralność.

  Ergo, Szeriemietiew pominął we wnioskowaniu fakt najważniejszy- Palestynę jako państwo i naród. Gdybyśmy poparli interes państwa i narodu izraelskiego nad prawami narodu palestyńskiego, po pierwsze zrazimy sobie cały islam, a po drugie, ważniejsze zaprzeczymy temu, co stanowi istotę naszej tożsamości wynikającej z filozofii katolickiej- obowiązek obrony ofiar ( jeśli uważamy w ogóle, że jesteśmy stroną w konflikcie)
  Egoistyczny interes Polski polegający na wsparciu żydów tylko po to, by tu nie zjechali, jest więc drugorzędny, a nawet dalekosiężnie niszczący, bo nie ma winy bez kary w perspektywie zbawienia. To by zniszczyło naszą tożsamość, zaciągnęło winę na pokolenia. Utracilibyśmy moralny impet może na wiele pokoleń.

  Jakie byłoby najlepsze wyjście w sytuacji? Jest takie wyjście- nawrócenie Izraela na chrześcijaństwo katolickie i w dalszej perspektywie nawracanie przez żydów islamu, który wydaje się, że jest na to gotowy wziąwszy ostatnią lawinową liczbę nawróceń.

  Zmienia się wtedy filozofia władzy i metody postępowania- narody nie potrzebują wojny, bo nie rywalizują- rodzi się braterska współpraca oparta na jednym, wspólnym korzeniu wiary.

  Wtedy jednak wojskowy fach traci swoją rację;-))

  Ja np. nie jestem przywiązana do mojego zawodu. Pytanie, czy wszyscy ludzie potrafią się tak zdystansować do siebie. Niby szczegół, a może ważyć.

  Pozdrawiam.
 • @Paragraf 07:15:22
  Pytanie do Szeremietiewa jest dosc jasno sprecyzowane: - Czy uważa Pan ze polska dyplomacja podjęła właściwą decyzję, wstrzymując się od głosu w sprawie Palestyny na ostatnim ZO ONZ."
  Szeremietiew odpowiedzial: "Moim zdaniem nie powinniśmy się angażować po stronie palestyńskiej bowiem w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael."
  Czy nie oznacza to, ze Szeremietiew jest PRZECIWKO suwerennosci Palestynczykow i ZA okupacja Palestyny przez Izrael?
  Reszta jego artykulu jest tylko pokretnym usprawiedliwieniem tego punktu widzenia, ktore jest, i zawsze bylo, punktem widzenia zydo-komuny.
  Oprawcy Stalina dzialali w identycznym interesie!!!
 • @Zdzich 07:41:32
  Być może jest to w obecnej szeroko rozumianej sytuacji pytanie z gatunku:
  "czy nadal bije pan swoją żonę" lub "czy przestał pan brać łapówki". Miejscowi testerzy wartości oferowanych przez naszych szanownych i szanowanych autorów chyba tego nie rozumieją. Za to mają non stop potrzeby zakompleksionych i zdradzonych - oczekują nieustannych potwierdzeń swych obaw, lub wsparcia swych odczuć. Trochę równowagi pewności siebie koledzy. Chyba, że cel takich pytań jest inny - nie ma o czym pisać GW i Nesweek. Już się zabrali za R.Sz. od kolejnej strony - wspierania i patronowania tym co "ćwiczą natarcie na (polskie) miasto"... Żałosne.
 • @Zdzich 07:41:32
  To jest niby poparcie po to, by oni tu nie wjechali, ale w istocie oparte na metodzie żydowskiej- egoistycznęj względem Palestyny.

  Zydzi może przejęli od nas trochę z cywilizacji łacińskiej, a może nie, ale my nie możemy upodabniać się do cywilizacji zydowskiej, bo to dla nas śmierć duszy.
 • Wojsko chce więc przehandlować polską duszę, jak robił to Piłsudski
  który walczył o Polskę, ale sam nie wiedział kim jest.

  Za taką obronę dziękujemy, bo można się porzygać.
 • @Zdzich 07:41:32
  Nie, nie oznacza. Czy ich współistnienie tam jest możliwe czy się wyklucza? Ja tego nie wiem. A Pan wie? Ani Szeremietiew ani my tutaj ani wogóle Polska nie jesteśmy w stanie rozwiązać konfliktu między Palestyńczykami a Izraelem. I żadne za czy przeciw Szeremietiewa nic nie zmieni i nikogo tam nie obchodzi.

  Świata nie zbawimy. Natomiast możemy i musimy się zastanawiać jaką korzyść możemy wyciągnąć dla Polski z każdej sytuacji. Czy wstrzymanie się Polski było dla nas korzystne czy nie? To jest temat do dyskusji. Tylko teoretycznej niestety, bo co do jednego możemy mieć pewność. Nasza "dyplomacja" na pewno niczego za nie popieranie Palestyny nie zażądała od Izraela. A przypuszczam, że przed głosowaniem Izrael próbował przekonywać różne państwa przynajmniej do nie głosowania za Paestyną. Nas się pewnie nie pytali bo i po co? Swoich mogą być pewni. Wstrzymanie się było w istocie głosem przeciw Palestynie. Czesi np. Byli otwarcie przeciw i jestem pewien, że nie za darmo.
 • @ckhopi 00:23:05
  takie gadki możesz sobie prowadzić z kumplami pod GS-em. Pan Szeremietiew jest poważnym politykiem, byłym ministrem i musi z tego względu ostrożnie i roztropnie swoje myśli popularyzować. Wiem, że nie kumasz. Żeby tylko ty. Pewnie i tak nie zrozumiesz, ale za ten tekst Panu Szeremietiewowi się oberwie od mainstreamu. Mimo, że bardzo wyważony i pozornie uładzony, ale przemyca kapitalną myśl, której ty i inni nawet jeśli będziecie żyli 1000 lat i tak nie załapiecie. Taki ŁŁ z jego artykułem o tym jak to żydzi sami zaplanowali swój holokaust podejrzewam że tylko rozśmieszył do łez macherów mainstreamu, dlatego machnęli ręką na głupca i jego porąbane wywody. Tymczasem dobrze zakamuflowane tezy Szeremietiewa są bardzo niebezpieczne dla, powiedzmy, Izraelczyków. Że nie rozumiecie? No i bardzo dobrze. Pałujcie się dalej swoją ignorancją...
 • „Mądrym dla memoryału, ...”
  Powiedziałem pierwszemu z Państwa dyskutantów, który miał do mnie pretensje o to, co napisałem na temat Izraela, że mnie nie zaskoczył. Nie zaskoczyli mnie też kolejni po nim, którzy albo nie zrozumieli co napisałem, albo miłość do Ojczyzny przesłoniła im zdolność trzeźwego oceniania faktów, albo zrozumieli i szarpią mnie, bo wykonują zadanie kłócenia Polaków i przy okazji „tworzą” dowody, że jesteśmy antysemici.

  Spoglądam więc na kolejne notatki i zastanawiam się, kto coś tam naskrobał z jakiego powodu?
  .............................
  A teraz kilka uwag natury merytorycznej. Walka cywilizacji oznacza, że w tej samej społeczności ścierają się różne cywilizacje, zdaniem Konecznego w Polsce jest ich cztery. Powstają też mieszanki cywilizacyjne (w Rosji turańsko-bizantyńska), co zdaniem Konecznego zwykle prowadzi do upadku zrzeszenie ludzkie, w którym taka mieszanka cywilizacyjna działa – takie były wg Konecznego przyczyny upadku Rzeczpospolitej.
  Wydaje się, że Profesor miał rację; w Europie mamy dziś przegrywającą cywilizację łacińską (usuwanie etyki katolickiej) i coraz silniejszą bizantyjską (biurokracja + mnożenie przepisów prawa) i... pogłębiający się kryzys.
  W przypadku Izraela nie pisałem wcale, że jest on w kręgu cywilizacji łacińskiej, ale że występują w nim czynniki charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej, co wcale nie oznacza, że cywilizacja łacińska w Izraelu wygra, chociaż nie oznacza też, że musi przegrać. ale... . Ostatnią wielką falę imigrantów w Izraelu stanowią Żydzi rosyjscy, a z nimi mógł tam dotrzeć bizantynizm i nawet turanizm. To może zresztą tłumaczyć skąd biorą się działania Izraela przypominające zachowania Rosji, czy Prus - nie Niemiec, bowiem tam funkcjonują zarówno cywilizacja łacińska (południe i zachód Niemiec) jak i bizantyńska (wschód i północ).

  Pamiętając o powyższym i NIE WŁAŻĄC NIKOMU W D...Ę .... pamiętajmy, że łatwiej i skutezniej mozna prowadzić politykę własnego państwa i bronić jego interesów, jeśli po drugiej stronie mamy konkretny podmiot – inne państwo, a nie liczne działające w różnych krajach spiskujące ośrodki. To trochę tak, jak w przypadku wojny; armia regularna spotykając inną armię regularną wygra wojnę, jeśli potrafi przygotować odpowiednie siły, dobre plany działań i jest dowodzona przez mądrych dowódców. Ta sama armia regularna podejmująca walkę z partyzantami, siłami nieregularnymi, nie ma szans na szybkie zwycięstwo i często kończy przegraną, tak jak Francuzi w Algierii, Amerykanie w Wietnamie, czy Sowieci w Afganistanie.

  Państwo dyskutanci z takim zapałem krytykujący Izrael chcieliby, aby wrodzy Polsce Żydzi stracili czynnik dyscyplinujący, czyli państwo, wzmocnili się w diasporze i w konsekwencji wzmogli akcje nieregularne.

  Tak więc jak pisał ks. Benedykt Chmielowski („Nowe Ateny”) - moja notatka o Izraelu jest : MĄDRYM DLA MEMORYJAŁU, IDIOTOM DLA NAUKI, POLITYKOM DLA PRAKTYKI, MELANKOLIKOM DLA ROZRYWKI ERYGOWANA. .
  ....................................
  PS. Przepraszam Pana „ckhopi”, że odpowiadając na Jego pytanie nie wymieniłem Jego pseudonimu. Zrobiłbym to, gdyby występował Pan pod nazwiskiem (nie jestem zwolennikiem internetowych obyczajów, gdzie ludzi chowając się za pseudonimami tykając siebie nawzajem i często obrzucając się inwektywami toczą dysputy).
  RSz.
 • @autor
  Jak ocenia pan wysuwane przez Żydów roszczenia majątkowe w stosunku do Polski, tak silnie popierane przez USA?
  Czy jesteśmy skazani na tak ogromne wspieranie Żydów (Izraelitów), byle tylko trzymali się z dala od Polski?
 • @circ 07:22:06
  //Egoistyczny interes Polski polegający na wsparciu żydów tylko po to, by tu nie zjechali, jest więc drugorzędny, a nawet dalekosiężnie niszczący, bo nie ma winy bez kary w perspektywie zbawienia.//

  Zaraz, zaraz... a skąd ta wina? Gdzie tu grzech??? Co tu jest przewiną i czyją? To po prostu logika i sens - wspieramy czyjeś państwo, żeby żyło im się u siebie dobrze i nie musieć im pomagać, bo nas na to nie stać.
 • @lju 00:16:48
  Szanowny Panie,
  niestety to za mało, wobec roszczeń majątkowych i groźby konfliktu nuklearnego, który może także "dotknąć" Polski :-(

  Prosiłbym Pana oo przemyślenie tych kwestii, gdyż nie można "myśleć politycznie" kierując się jedynie resentymentami, a nie formułując dezyderatów.

  Tak samo, jak nie wypada - dość obcesowo - krytykować Tych, którzy formułują Polską Myśl polityczną, "ponad głowami" służalczych rządów.
  :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MStS
 • @Szeremietiew 09:21:42 & Dyskutanci
  Drogi i Szanowny Profesorze,
  Moim zdaniem, większość agresywnych komentarzy napisały Osoby, którym miłość do Ojczyzny przesłoniła horyzont polityczny.
  To dobrze, że usiłują bronić Polski i to zaangażowanie jest pozytywne, świadczące o tym, że Patriotyzm jeszcze nie został zniszczony kontr-edukacją i kontr-kulturą.

  Łatwiej jest też ukierunkowywać i wyjaśniać istotę Patriotyzmu, niźli "odbudowywać" go od podstaw, tam, gdzie zanikł.

  Państwo Dyskutanci zaś powinni zrozumieć, iż pisząc taki tekst, jak powyższy, Pan Profesor nie próbuje się tutaj "lansować", czy komukolwiek "przypodobać", lecz okazuje Zaufanie Młodzieży Patriotycznej, dzieląc się z Nią swoim doświadczeniem politycznym.

  Okazuje Zaufanie, że Młodzież Patriotyczna "poniesie" w przyszłość wizerunek Polski, jako państwa kierowanego przez Osoby odpowiedzialne, a nie wierzące w zabobony polityczne.

  Uleganie zaś stereotypom, które propagowane są - co najmniej - od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a będącym "na rękę" systemowi sowieckiemu, reprezentowanemu przez "autorytety moralne" i zblatowane z nim pismactwo - o żadnej Odpowiedzialności nie świadczy.

  z poważaniem
  MStS
 • @Muni 10:30:57
  //Zaraz, zaraz... a skąd ta wina? Gdzie tu grzech??? Co tu jest przewiną i czyją? To po prostu logika i sens - wspieramy czyjeś państwo, żeby żyło im się u siebie dobrze i nie musieć im pomagać, bo nas na to nie stać.//

  NIE WSPIERAMY CUDZEGO PAŃSTWA, ( by im się dobrze żyło) o ile to państwo napadło na sąsiadów i nie liczy się z tym, czy im się dobrze żyje. Tu jest grzech.
  Sąsiedzi też mają prawo do dobrego życia.
  Polacy akurat wiedzą jak to jest, bo jesteśmy przez sąsiadów napadani co chwilę i pod byle pretekstem.


  Doprawdy trudno zachować cierpliwość w rozmowie z pogańską tłuszczą.
 • @Szeremietiew 09:21:42
  //Państwo dyskutanci z takim zapałem krytykujący Izrael chcieliby, aby wrodzy Polsce Żydzi stracili czynnik dyscyplinujący, czyli państwo, wzmocnili się w diasporze i w konsekwencji wzmogli akcje nieregularne.//

  A Pan generale ulega prostackiemu myśleniu i złudzeniom. Atak na niewinne państwo palestyńskie, wydaje się łatwy w sojuszu z potęgą Ameryki i kuszący. Naiwnością jest pomijać fakt, że Rosja tylko czeka na ten pretekst, a wtedy alianci i zydzi zrobią to co zwykle, oleją nas, albo postawią kosztowne warunki, jak w bajce wilk i zając. Staniemy się przedmiotem negocjacji i znów na tym stracimy. Negocjacje mamy i tak, bez wojny.

  Pretekst że żydzi nam się tu zwloką jest żydowskim szantażem, by zmusić nas do wejścia do gry. Czy nie prościej zamknąć granice i żydom odmówić wstępu, wymawiając się naszą tradycją i wiarą, która nie udziela schronienia agresorom i obcym nam filozofiom szkodzącym sprawom wewnętrznym naszego kraju? Wyciągnęliśmy wnioski z historii, czy nie?
  Jest wiele niepiłsudczykowskich wyjść z sytuacji. Trzeba by jednak zmienić filozofię całej polskiej generalicji, która od początku II wojny nic, tylko się myli, odkąd nie posłuchała NSZ-u.


  Ze strony OWP- bardzo trafne ujęcie, jakże aktualne;

  ''Trockiści dążą do rewolucji światowej i do objęcia przez nich władzy jako rządu światowego. Jednym ze środków do tego może być doprowadzenie do przewrotu w Rosji i pochwycenia tam władzy przez klikę, którą Stalin obalił i w dużej części wymordował, to znaczy przez ukrytą, lecz z pewnością wciąż istniejącą opozycję trockistowską w aparacie rządowym sowieckim. A jednym ze środków do zdobycia władzy w Rosji przez trockistów może być rewolucja trockistowska w Polsce. Trockiści dlatego dążyli i z pewnością nadal dążą do wywołania w Polsce rewolucji, że mają nadzieję pochwycić władzę zarówno w aparacie rządowym, jak i w partii komunistycznej w Polsce. A mając władzę w Polsce – także i władzę w partii – będą mieli potężną dźwignię do wywołania przewrotu także i w Rosji. (…) Nie kto inny, tylko komunistyczni wrogowie Stalina, a uczniowie i następcy Lwa Bronsztajna-Trockiego pochwyciliby władzę na Kremlu; oczywiście pochwyciwszy ją przedtem w Warszawie. To taki byłby rezultat KOR-owskiej „odnowy” – gdyby okazała się ona zwycięska. Znikłyby wtedy za jednym zamachem ukłony w kierunku Kościoła katolickiego, frazesy o demokracji i gadanina wolnościowa. Polska znalazłaby się za jednym zamachem pod terrorem takim, jak za rządów Bermana, albo gorszym. Zaskrzypiałyby znowu szubienice i zahuczały wystrzały w kark. A Kościół znalazłby się w katakumbach. Robotnicy zaś (a także i chłopi) wepchnięciby zostali w bezlitosną niewolę. Nie łudźmy się! Starajmy się widzieć w trockistach to, czym naprawdę są, a nie to, co udają.

  Tyle o trockistach. A piłsudczycy? (…) Młodzi romantycy, którzy spragnieni są roli bohaterskiej kosztem narażenia ojczyzny na klęskę, nie są dobrymi patriotami. Są to nieodpowiedzialni hazardziści, przypominający dzieci, bawiące się zapałkami w pobliżu stogu siana. Dla trockistów są oni bardzo dogodnymi sojusznikami – i dlatego cieszyli się i cieszą ich poparciem. Bo mogli dopomóc do wywołania zrywu rewolucyjnego i wojny z Rosją, która wprawdzie Polsce przyniosłaby klęskę, ale trockistom utorowałaby drogę (zapewne w porozumieniu z wpływowymi sympatykami w aparacie moskiewskim) do pochwycenia władzy.

  (…)

  Zarówno to, co chcą osiągnąć trockiści, jak to, co chcą osiągnąć młodzi piłsudczycy, jest z polskiego punktu widzenia programem samobójczym. Ale chcę tu dodać coś jeszcze. Przygotowania do rewolucji w Polsce prowadził nie tylko sojusz trockistów z piłsudczykami. Zza pleców tego sojuszu wyglądał jeszcze czynnik trzeci: wpływ obcych mocarstw.''

  http://owp.nowyekran.pl/post/82289,a-ty-maszeruj-maszeruj-glosno-krzycz
 • @Szeremietiew 09:21:42
  "Państwo dyskutanci z takim zapałem krytykujący Izrael chcieliby, aby wrodzy Polsce Żydzi stracili czynnik dyscyplinujący, czyli państwo, wzmocnili się w diasporze i w konsekwencji wzmogli akcje nieregularne. "
  ====================

  Temat jest niesłychanie złożony, ale cieszę się iż dostrzegł Pan tzw "akcje nieregularne" obozu szeroko pojętej judaiki z sojusznikami we wszystkich środowiskach. Te akcje trwają u nas ponad tysiąc lat i nie ustały wraz z nastaniem Izraela, były też przed holokaustem, zatem nie zagłada jest ich główną przyczyną. To wynika z ich cywilizacji po prostu, wiele z samego Starego Testamentu można wyczytać wprost i między wierszami.

  Zatem pudło i nielogiczny ten Pan wywód obalam. Czy będzie istniał Izrael, czy nie, to kłopoty z judaiką będziemy mieli ZAWSZE i tym większe, im nasze elity, rządy będą bardziej prożydowskie, bo wtedy nie ma żadnych zabezpieczeń od środka. Jednocześnie nawet skrajne odłamy narodowców odrzucają twarde metody, przemoc, rasistowskie prawo antyżydowskie, zatem w czym PROBLEM? Dlaczego godzimy się na zrównanie nazizmu, szowinizmu z współczesnym RUCHEM NARODOWYM? To manipulacja, nikczemność i nieprawda.

  W samym dostrzeganiu zjawiska judaiki i przestrzeganiu przed nim widzi Pan już problem? Przecież to lobbies wpływu, agentury przed którymi Pan pragmatycznie przestrzega w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego. Żeby się Pan nie udusił swoją poprawnością i nielogiką :)

  Brak Izraela (nie z naszej winy, w końcu się doigrają, islam ich zadusi z ich sojusznikami (Rosja, Chiny) nawet jeżeli wypalą atomówkami 90% islamskiej ludności) sprawi iż ustanie poważnie źródło nacisku na Polskę, wyzysku Polski, oczernianie osłabnie. Żydzi wyjadą z Europy do USA zapewne. Imigrantów, uchodźców nie musimy przyjmować, a któż nam to KAŻE? Nie i nie, koniec tematu.

  Pan wg mnie widzi możliwość jako tako zgodnej koegzystencji Polaków z żydami. My tego nie widzimy i zdania NIGDY nie zmienimy. Nigdy Więcej tej utopii żydowskiego raju w POLIN... parafrazując klasyczną ich organizację, która pewnie śledzi ten wątek. Prędzej dogadamy się z uczciwymi Niemcami i Rosjanami, ale pewnie też dopiero tak za 100 lat :) Pozdrawiam chorych z nienawiści do Polski łowców faszystów ;)

  Mnie się Polska jednonarodowa, katolicka i biała bardzo podoba. Po co zmieniać coś co jest, a raczej BYŁOBY bardzo dobre? Natomiast konfederacja międzymorza nie powinna być superpaństwem, ale związkiem państw i nie należę do tzw fanów imperium Słowian, to jakiś rosyjski wynalazek. Nasze interesy są już globalne i wykraczają poza Europę, a co dopiero tereny Słowian.
 • @Marek Kajdas 12:11:53
  Szanowny Panie Marku,
  bardzo bym prosił o nie pisanie ogólnikami i doprecyzowanie:
  "My tego nie widzimy" - Kto to jest owe My?
  Chowa się Pan za jakąś, niezidentyfikowaną grupą, nie wiadomo Jak liczną i czy w ogóle Plural.
  My.... masoni?
  pozdrawiam, jak zwykle napominając...
  MStS
 • @Paragraf 07:15:22
  Idealizuje Pan Izrael jako państwo, oni naprawdę nie są nam życzliwi, wykorzystują nas, to już nie tylko szantaż emocjonalny na tle dziejów i II wojny, nawet 1968 co rzekomo spada także na Polskę, Naród Polski i Kościół. To jest brutalne podporządkowywanie sobie dosyć dużego państwa jakim jest III RP. Nie miejcie ludzie złudzeń, to droga w złym kierunku, należy się twardo postawić!

  Gdybyśmy postawili na Palestynę (co nic na tym etapie jeszcze nie znaczy), po prostu z dyplomatycznej przekory, takiej politycznej bezlitosnej pragmatyki, to prostym gestem wzmacniamy swoją pozycję negocjacyjną z Izraelem i zyskujemy uznanie islamu, ich sojuszników. Tylko kto ma negocjować nasze interesy? PO? Bez żartów.

  Naiwne argumenty. Był tysiąc lat żeby zmądrzeć od czasów żydowskich handlarzy niewolników, zapewne zarządców, posłów, doradców, medyków, pisarzy naszych pierwszych Piastów i pierwszych... tak tak MENNIC naszego (?) pieniądza, ery kredytu, kwitów będących ekwiwalentem monet, kruszców, lichwy. Skąd w nas takie nastawienie niewolnicze? Polska ma swoje interesy i pilnujmy ich lepiej. Nie jest naszą rolą dbać o interesy setek narodów i państw. Zazwyczaj radzą sobie i tak lepiej niż my.
 • @circ 11:35:01
  //nie wspieramy państwa które napada...//
  A kto kogo napada? Kto zaczyna, kto jest większy, kto obrzyna ŁBY LUDZIOM NOŻAMI? Potrafisz powiedzieć, kto pierwszy zaczął?

  Jak widać są katolikom milsi sercu poganie i mniej milsi, to ja już wolę 7 milionów pejsiatych, od 700 milionów nożowników.
 • @Muni 12:27:58
  //A kto kogo napada? Kto zaczyna, kto jest większy, kto obrzyna ŁBY LUDZIOM NOŻAMI? Potrafisz powiedzieć, kto pierwszy zaczął?//

  Tak, zaczęli żydzi, kiedy ukrzyzowali Jezusa i odtąd walczą z nim nieustannie.

  Ci, co obrzynają łby nożami, są finansowani przez CIA i zydostwo.
  Tylko katolicy nie są agresywni.
 • @
  ''Bardzo się mylą ci Polacy, którzy wyobrażają sobie, że w krytycznej chwili świat zachodni będzie gotów Polsce pomóc. Ten świat zachodni 37 lat temu, w owym czasie częściowo związany z nami formalnymi węzłami sojuszów, sprzedał nas bez wahania i bez ceremonii w Teheranie i Jałcie. Dzisiaj, gdy żadne węzły porozumień i sojuszów już nas z Zachodem nie łączą, ten świat zachodni porzuciłby nas na pastwę losu tym bardziej i tym skwapliwiej. Tylko polscy trockiści cieszą się wśród „sił ustanowionych” na Zachodzie poparciem. Cieszą się dlatego, że cele ich są w istocie antypolskie i że ich popierane na Zachodzie poczynania są z polskiego punktu widzenia niszczycielskie.''
 • @night rat 09:36:47
  "sam nie rozumiesz tekstu a dopowiadasz sobie swe fantazje"
  tak se to synku tłumacz. dłużej pożyjesz bezstresowo...
 • Romuald Szeremietiew @all
  Zadałem proste pytanie:
  - Czy uważa Pan ze polska dyplomacja podjęła właściwą decyzję, wstrzymując się od głosu w sprawie Palestyny na ostatnim ZO ONZ.

  Osobiście nie uważam że przyznanie Palestynie statusu pełnego członka ONZ jest jednoznaczne z likwidacją Izraela. Daje jedyne szanse na rozpoczęcie proporcjonalnych negocjacji.
  Wspominałem o tym już na samym początku naszej dyskusji.
  GŁOSOWANIE NIE DOTYCZYŁO LIKWIDACJI IZRAELA.

  ------------------------------------------------------------------------------------
  @Szeremietiew 18:02:24
  "Moim zdaniem nie powinnismy się angażować po stronie palestyńskiej bowiem w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael."
  ----------------------------------------------------------------
  Przecież przyznanie Palestynie pełnego statusu członka ONZ nie jest tożsame z likwidacją Izraela.
  A gdyby nawet to w takiej sytuacji możemy spodziewać się najazdu uchodzców izraelskich co zapewne nie spotka się przychylnością polskiej opinii publicznej. Z tego puntu widzenia istnienie tego państwa jest istotnie w naszym interesie.
  Jakie inne korzyści lub interesy widzi Pan w sojuszu z Izraelem?
  Jednocześnie zwracam uwagę że do sojusznika nie wysyła się komornika. Tego właśnie dopuszcza sie Izrael wobec Polski. Nie wspominając już o antypolskiej działalności na arenie miedzynarodowej.
  - wielu ludzi i ja również, nie widzi w tym sensu. Proszę mi to wyjaśnić jeśli Pan może.

  Pozdrawiam
  nadużycie link skomentuj usuń
  ckhopi 01.12.2012 19:21:28
 • ''Mamy dziś Polsce, w istocie, dyktaturę wojskową.
  Jest to dyktatura generałów-komunistów. Ale są to nie tylko komuniści. Są to też i generałowie. Napisałem już wyżej, że nie jestem zwolennikiem dyktatur wojskowych. Napisałem jednak także, że bywają sytuacje, gdy dyktatura wojskowa może być jedynym ratunkiem. Już starożytny, republikański Rzym znał instytucję dyktatury – jako zjawiska konstytucyjnego wyjątkowego i tymczasowego, mającego za zadanie przeprowadzić nawę państwową przez okres jakiegoś historycznego kryzysu.
  Szkocki tradycjonalista-katolik, Hamish Fraser, wydawca czasopisma „Approaches”, głosi pogląd, że dzisiejszy kryzys polityczny w całym świecie być może będzie kiedyś przezwyciężony przez sojusz wojska i Kościoła. O ile dobrze go rozumiem, ma on na myśli zarówno Amerykę Południową (gdzie parlamentaryzm nie jest przecież żadnym lekarstwem), jak i Rosję, gdzie kto wie, może nastąpi kiedyś przemiana polegająca na wspólnej akcji politycznej wojska i cerkwi. (…) Także i w Polsce już się odzywają głosy o potrzebie sojuszu „szabli i kropidła”. Najwidoczniej myśl o takim sojuszu wisi już w świecie w powietrzu. Życzę generałowi Jaruzelskiemu, by umiał zawrzeć porozumienie z Kościołem. Życzę sternikom polskiego Kościoła, by wyzwolili się spod podszeptów prorewolucyjnych i promasońskich katolickiej lewicy modernistycznej i „niepokornej” i umieli wejść w rozumne porozumienie z tymi, co dziś w Polsce sprawują polityczną władzę.[2]

  (…)

  Stoją dziś w Polsce naprzeciwko siebie dwa obozy: obóz wierny Bogu i ojczyźnie – i obóz laicki, złożony solidarnie zarówno z Partii jak z KOR-u. Nie ma wątpliwości, że na dalszą metę zwycięży w Polsce obóz tych, co chcą służyć Bogu i ojczyźnie, wyraża on bowiem ducha polskiego narodu, kontynuuje tysiącletnie tradycje polskiej historii oraz odpowiada uczuciom przytłaczającej większości Polaków. Ale mogą być chwile, gdy rola jego może być pomniejszona i przygłuszona przez różne okoliczności przypadkowe i przez skuteczną propagandę. Nawet jeśli takie chwile będą krótkie – w chwilach takich może dojść do wielkich, groźnych dla Polski katastrof. Obóz Partii i KOR-u jest w Polsce drobną mniejszością – ale siłę jego pomnaża oparcie międzynarodowe, oraz uporczywość i bezkarność jego propagandy.
  http://owp.nowyekran.pl/post/82289,a-ty-maszeruj-maszeruj-glosno-krzycz
 • @circ 12:40:39
  //Tak, zaczęli żydzi, kiedy ukrzyzowali Jezusa i odtąd walczą z nim nieustannie//.

  No, to cofamy się o 100 lat w doborze argumentacji...
 • @Marek Kajdas 12:25:15
  Panie Marku. Mam takie samo zdanie jak Pan i tak samo nie mam złudzeń co do nich. Powinniśmy wręcz ostentacyjnie utrzymywać dobre stosunki z Arabami, tym bardziej że Polska ma tu spory potencjał. Tylko wtedy zaczną nas szanować i liczyć się z nami. Ale właśnie dlatego potrzebne nam jest istnienie państwa Izrael. Najlepiej pozostającego w ciągłym klinczu z saąsiadami.

  Co do tego, że ani PO ani niestety PiS nie są w stanie tak definiować polskiej polityki to oczywiście mamy jasność.

  Pozdrawiam
 • @frasobliwy 09:51:13
  http://szeremietiew.blox.pl/2008/07/O-PLACENIU-CUDZYCH-RACHUNKOW.html
 • @Szeremietiew 15:01:20
  Szkoda, że żyjemy w czasach gdzie Polska jest traktowana przez wszystkich jak zwykła dziw....
 • @Niedzisiejszy 23:50:23
  "Nasza generacja wychwytywała niuanse i mrugnięcia okiem niejako w biegu."
  ===============

  Te niuanse to są infantylne geopolitycznie złudzenia i powiedzmy z dobrej intencji mylna ocena sytuacji, "pożytków" z istnienia Izraela, silnego lobbies prożydowskiego, proizraelskiego w III RP mimo rzekomej małej liczebności populacji żydów oficjalnie ze spisu deklaratywnego coś ponad 1000 osób. To oczywiście żart, znaczy chucpa, mówi się nawet o milionie i jestem skłonny przyjąć że bliżej jest do miliona, niż do tysiąca. Liczę też zajadłe lobbies jako "żydostwo duchowe". Tacy jak Tusk są nie lepsi od Hartmana, Geremka przecież.

  Kiedy dojdą do nas (a na pewno dojdą) promieniotwórcze opady z wojny na Bliskim Wschodzie, albo nawet boleśniejsze skutki tzw "kary Izraela dla Europy", to z zrozumiemy że lepiej było nie powoływać do życia tego państwa. Dobro całej ludzkości jest ważniejsze. Szatańskie, wężowe plemię mające atomówki, to brzmi paskudnie dla ludzkości, a przecież nie wyczerpuje tematu, ale otwiera. Największą bombą to system finansowy, gospodarczy świata. Oni są wstanie wysadzić to w powietrze i będzie zgubieni, bo nie jest przygotowana alternatywa, chyba że NWO...

  Uważam że Izrael jest poważnym zagrożeniem dla ludzkości jako państwo nie tylko atomowe, ale szalone, agresywne, pełne pogardy dla reszty świata, w tym dla swoich sąsiadów pieszczonych bombami, rakietami, najazdami wojska. Chcemy być Palestyńczykami w Polsce zamieszkującymi getta po 2-3 mln z cyklicznymi operacjami "pokojowymi" w ramach "należnej" taktyki prewencji? Nam też zagraża np Królewiec będący jedną wielką bazą wojska i co? Mamy pierwsi zaatakować "prewencyjnie w obronie aktywnej?

  Wojna tam wywoła też skutki ekonomiczne, wywoła katastrofalny globalny kryzys. Gdyby nie było Izraela, to pasły by się tam kozy, wielbłądy i nie byłoby żadnego kłopotu. Ludzie jeździliby na pielgrzymki, albo oglądać ruiny, ocalałe zabytki.

  Islam jest już (i będzie coraz gorzej kolejnym) zagrożeniem dla Europy, ale nie w sensie zewnętrznej inwazji, bo daliśbymy sobie z tym radę, acz z trudem (np opcjonalnie udział Pakistanu mającego wsparcie Chin nie byłby błahostką), nawet gdyby obecnie natowska Turcja stanęła przeciw Europie... zagrożenie jest większe od środka, od imigrantów, demografii, kultury, obcej religii i cywilizacji.

  Przecież to żywcem powielony problem identyczny z żydowskim z czasów I i II RP. Uszczelnić granice, wprowadzić programy reemigracji i osiedlania się islamistów (także żydostwa) poza Europą, warto kupić z kasy podatników bilet rodzinie i wysłać ich na koniec świata, byle dalej od Polski. Nielegałów bez cackania się eksmitować z Polski natychmiast.

  =============================
  Ubolewam nad otwartymi granicami UE i Polski zwłaszcza, bo mam w d... co wyrabiają inni, Europa to Sodoma, tak też skończy. Wolałbym szczelne granice bardziej niż za PRL w stanie wojennym. Oczywiście uczciwy człowiek zawsze ma prawo wyjechać, wjechać do Polski, tylko trochę więcej kontroli, formalności. Warto pocierpieć żeby mieć POLSKĄ POLSKĘ. Byle turystów nie ścigali jak mnie kiedyś wielokrotnie, za drobne przekroczenia granicy w górach i to jeszcze także dłuuugo po 1989.
  ===============================

  Europa kiedyś potrafiła sobie niepoprawnie, radykalnie (banicje) poradzić z problemem żydowskim, niestety w Polsce zawsze byli tacy mądrzy jak Pan Szeremietiew :) z gościnnością dla wszystkich ludów, w tym żydostwa. Mieli w tym swoje interesy, cele. Wszystko się jednak zmienia, idea państwa narodowego nie jest taka stara, ale jest BARDZO DOBRA. Nikt nie chce jakiejś III Rzeszy, więc jaki problem? Kto na tym straci, kto zyska? Ano właśnie.

  Zawsze mały problem jak Krzyżakami, Niemcami, Kozakami na początku... urasta do wielkiego, pewnie nigdy nie zmądrzejemy żeby widzieć to od samego początku. Mamy elity od tysiąca lat prożydowskie, ale na szczęście wielu też widziało ten problem racjonalnie. Może jest nadzieja, Polacy się budzą, powstaje RN. Żywioł żydowski, proizraelski kiedy przekona się iż Polacy ZMĄDRZELI... poszuka innych żywicieli, innych naiwnych, innej koloni.

  Mogą sobie różni tacy narzekać, lamentować nad "polskim katofaszyzmem narodowym", ale postrzeganie judaiki wraca do realiów znanych nam sprzed 1939 i dawniejszych epok. Na szczęście. Wtedy ludzie mówili wprost co myślą o judaice, nie tak jak teraz pod tym TERROREM. Lepiej późno niż wcale.
 • @Marek Kajdas 15:58:04
  Szanowny Panie,
  równia pochyła: od Narodowego Demokraty do "polskim katofaszyzmem narodowym",
  a po drodze: wszyscy Inaczej myślący to masoni.

  tylko pogratulować metamorfozy...

  z poważaniem
  zasmucony
  MStS
 • @frasobliwy 15:45:30
  Jeszcze jest i taka wątpliwość, czy do kur....wa Polskę, raczej jej władze, zmusza ktoś, czy już to jest profesja z wyboru, dająca zadowolenie?
  Pozdrawiam
  RSz.
 • @circ 08:51:19
  Masz racje. Stalin rowniez glosil, ze "w interesie Polski jest istnienie ZSRR".
  Tu nie ma kwesti, czy oni tu wjada, czy nie, gdyz oni juz tutaj sa!
  Kwestia jest promocja OKUPACJI Izraela i likwidacja narodu Palestynczykow - i to jest to, za czym stoi Szeremietiew.

  Przy okazji, odpowiadajac Paragrafowi, konflikt jesteśmy w stanie rozwiązać poprzez glosowanie za WYCOFANIEM SIE IZRAELA Z ZIEM OKUPOWANYCH, co ewidentnie nie lezy w interesie Szeremietiewa. Szeremietiew stoi po stronie OKUPANTA i straszy, ze jak go nie poprzemy, to przeniesie sie do Polski.
  Tymczasem sam Szeremietiew jest dowodem na to, ze ten okupant juz w Polsce urzeduje!
 • @Zdzich 17:00:03
  Szanowny Panie,
  uważam, że naruszył Pan wszelkie granice przyzwoitości pisząc:
  "Tymczasem sam Szeremietiew jest dowodem na to, ze ten okupant juz w Polsce urzeduje!"

  jako Osoba pisząca rzeczy kłamliwe, a ukrywająca swoją tożsamość pod nickiem, nie posiada Pan zdolności honorowej.

  Tak więc, nie mogąc sprać Panu pyska, według zasad obowiązujących wśród Mężczyzn, nie napiszę nic, nawet: "pies cię j...ł" - bo to mezalians byłby dla psa.
  nie pozdrawiam paszkwilanta i oszczercy
  MStS
 • @Szeremietiew 09:21:42
  "Wydaje się, że Profesor miał rację; w Europie mamy dziś przegrywającą cywilizację łacińską (usuwanie etyki katolickiej) i coraz silniejszą bizantyjską (biurokracja + mnożenie przepisów prawa) i... pogłębiający się kryzys. "

  I bardzo pięknie ominął Pan tezę Profesora Konecznego, który dominację w państwach Zachodu(wyrosłych na cywilizacji łacińskiej) prawa tworzonego i stosowanego na podstawach cywilizacji żydowskiej opartej na Talmudzie, nazwał wprost "zażydzeniem prawa"(i prosił by tego terminu nie traktować jako antysemickiego) i uważał za największe niebezpieczeństwo dla państw chcących zachować tożsamość łacińską.
  To z takiego prawa i jego praktyki biorą się te przestępstwa czynione w majestacie prawa(obecna mafia rządząca czerpie z tych zasobów pełnymi garściami). To dlatego Pan musiał walczyć o swoje dobre imię przez 10 lat, a zbrodniarzy komunistycznych spotykają zaszczyty i ordery Orła Białego.
  Dlaczego Pan tak się zgina jak scyzoryk, by nie powiedzieć tak, tak, nie , nie , jak tego wymaga etyka chrześcijańska. Może ta moda na judeochrześcijaństwo, zmienia etykę Polaków?
 • @35stan 17:27:22
  Szanowny Panie,
  całkowicie myli Pan dwa pojęcia
  pierwsze: w Judaizmie obowiązuje 613 praw, do których Musi stosować się Osoba wierząca. Są to Prawa bardzo restrykcyjne i uciążliwe, więc Osoby, które nie chciały ich łamać, zaczęły "lawirować". Stąd własnie opinia Profesora Konecznego o "zażydzaniu prawa".
  drugie: "prawo" złodziei w systemie przywiślańskim. Dla przykładu: Na działce 1500 m2 można zbudować 1 budynek wolnostojący. Ale jak "ktoś wie" to postawi 3 budynki.
  Proszę nie mieszać pojęć i nie sugerować Panu Profesorowi, że "się gnie", ponieważ Pan nie rozumie pewnych zależności, ktore On widzi.
  pozdrawiam
  MStS
 • @Marek Stefan Szmidt 16:37:59
  Pan się nie smuć, Pan pomyśl, a potem Pan pisz.
 • @Marek Stefan Szmidt 17:37:13
  A Pan udaje, ze nie odróżnia tego, o czym pisał Koneczny?
  Koneczny pisał o cywilizacji żydowskiej opartej na Talmudzie, jego wielowiekowych interpretacjach z Kabała włącznie. Nie mieszaj Pan pojęć.
 • @35stan 17:37:55
  Szanowny Panie,
  Pan pisz, potem pomyśl, a na końcu się smuć :-)
  pozdrawiam
  :-)
  MStS
 • @35stan 17:41:16
  Szanowny Panie,
  akurat Talmud i Kabałę znam wystarczająco dobrze, aby wiedzieć Co piszę.
  życząc Panu tego samego :-)
  pozdrawiam serdecznie
  MSts
 • niepokój
  Szanowny Panie Autorze! Jak zwykle z zainteresowaniem przeczytałem Pański tekst, jako że doceniam Pańską wiedzę i sposób pisania. Zgadzam się z Pańskimi wywodami, ale... wnioski wysnute przez Pana budzą mój niepokój. Z tej prostej przyczyny, że mijają się z treścią tekstu i realiami. Zachodzi więc uzasadnione pytanie: czy końcowy wniosek wynika z błędu, czy też ten błąd jest celowy?
  Pozdrawiam, Żuk
 • @ckhopi 21:19:00
  żYDZI miłujący pokój.
  Przecież było by to nie humanitarne odebrać święte prawo do zabijania nie arabów a w Polsce oczywiście gojów Polaków
 • @Łażący Łazarz 18:53:51
  "Istnienie Izraela jest w naszym interesie"
  =============

  Uzasadnij proszę obszernie i merytorycznie DLACZEGO. Tak bo tak? Żydów mimo istnienia Izraela i otwartego dla nich całego świata z USA na czele... pojawia się w III RP coraz więcej, a setki tysięcy mają polski paszport, nawet obywatelstwo dostali po 1989, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Zatem ten argument odpada, to jeszcze nie exodus na POLIN (III RP), ale mądrzejsi nie czekają na finałową wojnę której nie mogą wygrać... a spierd... w porę zanim się da.
 • @Marek Kajdas 21:14:39
  No właśnie, więc nie powodujcie, że zrobią z tych paszportów użytek.
  Wam naprawdę się wydaje, że to kwestia 40 osób, czy co? Macie miejsce dla rozpychających się łokciami dziesiątek tysięcy? Na konkurencję w wolnych zawodach, wśród biznesu, bankierów, urzędników, lekarzy?
  Dopóki tam jest im wygodnie, tam siedzą, więc jaki jest TWÓJ cel?
 • @All
  Miałem nadzieję, że po prawie tygodniu o prośbę w sprawie wyjaśnienia dlaczego to:
  "zdaniem Autora nie powinniśmy się angażować po stronie palestyńskiej bowiem w interesie Polski jest istnienie państwa Izrael."
  Dowiem się czegoś więcej na ten temat.

  Niestety zawiodłem się.
  Miał Pan dużo czasu na przygotowanie sensownej odpowiedzi. Takiej tu nie znajduję, pomimo, że przeczytałem ten tekst kilka razy.
  Widzę za to poprawność polityczną i służalcze wręcz zachowanie się w stosunku do chorego systemu politycznego funkcjonującego w Polsce, w którym obecnie wielki wpływ na to się dzieje w polityce mają żydzi.
  Pan się wpisuje w tę linię propagandy i żadne pseudofilozoficzne i historyczne uzasadnienia mnie niczego nie tłumaczą, tym bardziej, że nie wyraża Pan swoich własnych opinii tylko powołuje się wybiórczo na Konecznego i tylko w obszarze w jakim to pasuje do Pańskiej wersji, pomijając szczegóły niewygodne dla tej wersji wskazane przez Stana35.
  Jest Pan niewiarygodny.

  A najlepiej mój stosunek do Pańskich wypowiedzi oddaje kilka wpisów które przytoczę:

  Coz, widac "poprawnosc polityczna" jest wazniejsza niz polski interes narodowy.
  cziken1

  A autor udowadnia, że Izraelici (wciąż nie stworzyli narodu, tylko rasistowskie państwo) przejęli cywizację łacińską.
  Skanderbeg

  Pana wpis wskazuje się jak jednoliniowo dobrani są politycy w Polsce,,,
  lju

  I niech pan nie miesza ludziom w głowach, że dzięki jego istnieniu my jak Polska coś zyskujemy. To zwykłe brednie. Polska dla Polaków!!!
  Adam syn Brunona

  Poniewaz nie posadzam pana o te cechy, pozostaje celowe działanie na szkode Polski. Pomysł z Judeopolonia cały czas jest realny, sytuacja i fakty wskazuja na jego realizacje jako opcje awaryjną. Na szczęście dla nas sa inni dostrzegajacy to i informujacy o tym Polaków.
  Dziekuje panu za ten wpis. Jezeli ktoś miał złudzenia co do pana osoby, to juz ich nie ma.
  Pozdrawiam pana
  sealeo

  Najlepszy jest ten wpis:
  Zgrabnie napisane, może zrobią Pana kiedyś honorowym obywatelem Izraela jak pewnego "profesora", albo nawet ambasadorem w Izraelu. Tylko to nie do końca na temat. Dlaczego Polska ma być w lidze izraelskiej skoro oni nas mają za... lepiej nie kończyć.
  Marek Kajdas

  Na zasadnicze pytanie ckhopi nie znajduję odpowiedzi w Pana poście.
  Próbuje Pan jedynie dorobić sobie do tego ideologię i prawdę historyczną, która nie udziela odpowiedzi na pytanie: DLACZEGO tak ma być?

  Pozdrawiam i podobnie jak Ptasznik z Trotylu

  Mam nadzieję że już nigdy nie będzie Pan miał wpływu na na politykę polską. (Ptasznik z Trotylu)
 • @Muni 21:29:07
  Ściąganie imigrantów, uchodźców można zablokować jednym rozporządzeniem, a uszczelnić twardą ustawą, to kwestia woli i odwagi iść pod prąd poprawności. Zatem exodus żydów do POLIN można zablokować, wystarczy chcieć, mieć odpowiednie władze. Tego na pewno nie zapewni ani PiS, ani... szanowany przez nas mimo tego sporu... Romuald Szeremietiew :)

  Może się boisz żydów także w parlamencie i u steru władz, w najwyższych urzędach? To właśnie powinno być zastrzeżone dla Narodu Polskiego i twarde odłamy Ruchu Narodowego na pewno będą to artykułowały. To też do zrobienia, kandydaci deklarują narodowość, ma być wiarygodnie (mnóstwo fałszywek zapewne będzie, służby potrafią wiele) potwierdzona przez już wybranych parlamentarzystów, mniejszości dostają po jednym mandacie żeby mieli swoje skromne przedstawicielstwo. Reszta jeżeli zatai narodowość z mniejszości... straci mandaty. Proste. Czy w Knesecie mamy wieżę Babel różnych narodów obywateli różnych państw jak w naszym sejmie? Importowani MOSTem z Warszawy rosyjscy żydzi przecież nie mają tam obywatelstwa Rosji. Tusk może reprezentować mniejszość niemiecką.

  Trochę sobie żartuję,

  ale może i pora na takie rozwiązania na serio, bo szlag nas trafia w tej III RP gdzie "polskość to nienormalność", a politycy mają po garści paszportów, kilka obywatelstw do wyboru, z jednych "rezygnują" itd jaja sobie z nas robią jak teraz Niemcy, tzn nasi Ślązacy, tfu FOLKSDOJCZE raczej współcześni, najstarsi jeszcze oryginalni naziści.

  Kończymy temat, niedziela, Pan Romuald i tak już nie odpowie, swoje napisał zresztą, do poniedziałku zasypią nas nowe tematy. Każdy wie swoje. Jest skrywana, bądź nawet nie... wrogość między narodami i zdrowiej dla wszystkich żyć sobie osobno. Myślę że to będzie studziło żydów przed osiedlaniem się w Polsce poza wielkimi miastami. Już nie będzie to taki przyjemny POLIN, więc po co się męczyć, geszeftować można przecież wszędzie w lepszej atmosferze.

  Polacy są ZIRYTOWANI nielojalnymi mniejszościami i dlatego wygasła nasza staropolska gościnność. Koniec naiwności. Nie szanują goście domu i rodziny gospodarcza? To paszoł won i drzwi zamknięte. Persona non grata.

  Wcale mnie też nie martwi że Polaków coraz gorzej traktują w UE, Norwegii. To da motywacje do powrotu mam nadzieję. Też miejscowi widzą że to jednak nie jest normalne, dobre, zabieramy im pracę, generujemy wydatki socjalne. Wracajcie do domu i doceńcie że ktoś został w parszywej III RP, a wcześniej w PRL. Zawsze mnie irytowała masowa emigracja, co by było gdyby wszyscy chcieli wyjechać, uciec przed wojną, okupacją? Wielcy patrioci np ery Solidarności po dekadach uchodźstwa postarali się o obce obywatelstwo, dzieci zazwyczaj wychowują na Niemców, Anglików. Zgroza i HAŃBA ZDRADY POLSKI, NARODU POLSKIEGO!!! Oczywiście nie wszyscy tak upadli, ale nie tak miało być, wszyscy mieli wracać po 1989, a wrócili tacy... jak Smolar. Zadaniowani.

  Dlaczego nie wyjedzie taki Michnik? Oni nigdy nie wyjadą, w tym rzecz. Jednak nie musimy ich czytać, oglądać, nie musimy im wierzyć, na nich głosować. Przed wojną narodowcy prowadzili zdrowy bojkot żydostwa.
 • @Muni 13:13:35
  //No, to cofamy się o 100 lat w doborze argumentacji...//

  Ty nawet za 100 lat się nie ucywilizujesz. Szkoda słów dla ciebie chudopachołku.
 • @Zdzich 07:41:32
  :)

  Pozdrawiam.
 • Szanowni Państwo,
  1. NIKT NIE KWESTIONUJE ISTNIENIA IZRAELA!
  2. Głosowanie w ONZ-cie dotyczyło istnienia państwa Palestyńczyków, a nie Izraela (Szeremietiew głosował PRZECIW uznaniu Palestyny, czyli ANTY-nacjonalistycznie, panie Marek Stefan Szmidt);
  3. Jeśli przedstawiciel państwa polskiego, taki „doktor habilitowany nauk wojskowych” i działacz polityczny jak Szeremietiew, utożsamia istnienie Izraela z masakrą Palestyńczyków i wypowiada się do tego, że jest to „w interesie Polski”(!), jest to skandal na skalę światową, oraz wstyd, zdrada, i hańba dla Polaków!
  Romuald Szeremietiew - następny Syjonista złapany na gorącym uczynku - pisze, mówi, głosuje, i naucza w interesie Izraela, a nie Polski.
  (Studenci Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli nie wiedzą komu i za co płacą.)
 • @circ 06:09:34
  ale Włochy też powinniśmy tępić, nie? Przecież Piłat był rzymskim urzędnikiem i wydał wyrok na Jezusa!
  Zniszczyć Italię!!!
 • @Marek Kajdas 15:58:04
  "Zawsze mały problem jak Krzyżakami, Niemcami, Kozakami na początku... urasta do wielkiego, pewnie nigdy nie zmądrzejemy żeby widzieć to od samego początku. "

  no widzisz i z ciemnosci wyjrzało słoneczko. Mrugam ja, mruga Szeremietiew także do ciebie, dlaczego popieranie ISTNIENIA Izraela jest w naszym, polskim interesie. A ty mi tu pieprzysz o jakimś żydowskim lobby w Polsce. To dwie różne, absolutnie, diametralnie różne sprawy!!! Nie wiem z czego was teraz robią. A już dorzucanie do tego holocaust industry to już gaworzenie ćpuna na głodzie...
 • @Muni 10:38:14
  Wyrok Piłata: "Ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy".
  "Ukrzyżuj go!" - krzeczeli Żydzi.
  Piłat: "Sami go ukrzyżujcie. Ja bowiem nie znajduję w Nim winy."
  Dlaczego pieprzysz, że „Piłat wydał wyrok na Jezusa”? Z własnej głupoty, czy z premedytacją?
 • @Niedzisiejszy 11:49:52
  Trafiłes jak chory w kubeł. Twoje wymioty zmyje czas natychmiast po przeczytaniu tych bredni.
 • @Zdzich 17:31:55
  Kto rządził? Rzym, czy Żydzi? Skoro Piłat powiedział co powiedział, to znaczy, że się zgodził, więc wychodzi na to samo.
  Suweren się liczy, a nie ulica. To samo było w Jedwabnem, nie Polacy są winni, a ci, którzy rządzili.
 • @Ranger 08:31:03
  Bez przesady, jako minister MON mógł sprowadzić masę broni izraelskiej, a jednak tego nie uczynił, dopiero łajzy z SLD, PIS i PO, PSL umiłowały sprzęt made in israel i w ogóle importowany w całości, patrzcie na aferę z Rosomakami, czy F16. Jedynie stawianie na F35 być może było błędem, ale kto by przypuszczał że ten program będzie tak kulawo, wooolno szedł i będzie tak kosztowny. Nawet teraz Kanada rozważa jednak zakup F18. Na maszyny Szwedów też coraz więcej chętnych i z nimi kooperacja zapewne byłaby możliwa, to mogłoby być decydującym argumentem. F16 wystarczyłyby nam używane jeżeli w ogóle ten typ. Zanim wszystkie będą w gotowości, to już trzeba je będzie wymienić na drony.

  Pan Romuald od uzbrojenia pod potrzeby polskiej armii jest nadal dużej klasy fachowcem i patriotą, jedynie geopolityczne podejście do Izraela mamy całkiem odmienne. Zapewne tym samym do USA, NATO, UE z jej wojem, które tak ukochał PiS z Kaczyńskimi... Polska wchodzi w sztamę z wermachtem, nie jest to mądre i kiedyś taka brygada będzie nas ganiała po ulicach niekoniecznie plastikowanymi kulami.
 • @Marek Kajdas 23:51:30
  Marku - Wszystko co ma Izrael, lacznie z przecietna pensja 26,800.00 US Dollars rocznie dla kazdego obywatela Izraela (nie wszyscy dostaja!) otrzymywane jest od podatnikow amerykanskich jako tzw. "pomoc zagraniczna". Wchodzi w to bron masowej zaglady, ktora jest czesciowo zakazana ze wzgledow humanitarnych przez Konwencje Genewska. Izrael sprzedaje ta bron nawet do krajow objetych amerykanskim embargo, jak np. Chiny. Celem swojej ekspansji i dochodow, Izrael nie przestrzega zadnych konwencji, ani ustaw, ani prawa miedzynarodowego.
  W przypadku Polski, Amerykanie zdecydowali sie dostawic duzo sprzetu militarnego bezposrednio, po prostu, jako łapówke za zrobienie z Polski "tarczy ochronnej". Zatem potrzeba kupowania czegokolwiek od Izraela zostala wyeliminowana - i nie jest to zasługą Szeremietiewa!
 • do autora
  Ja tu widzę, ze Pan tu propaguje wybraństwo narodu przegranego. I w dodatku uznaje Pan zasadność naszego przyjacielskiego stosunku do państwa, które nigdy w życiu nie powinno powstać, bo jego powstanie wiąże się z mega szwindlem. Widzę też, że w myśl tfu politycznej poprawności nawet jest w stanie zamknąć oczy na wielokrotne zbrodnie Izraela, chociażby w stosunku do Palestyńczyków.

  Nie po drodze mi z mordercami.
 • do autora
  W dodatku już nie pierwszy raz powołuje się Pan na tezy Konecznego, całkowicie je naginając do swoich własnych filozoficznych nadinterpretacji.

  Konecznemu jest z Panem bardzo nie po drodze.
 • @Szeremietiew
  http://wpolityce.pl/artykuly/42441-slyszymy-ze-toczy-sie-w-polsce-jakas-wojna-polsko-polska-nic-bardziej-mylnego

  Dlaczego tego nowego videoblogu nie ma na NE, a jest już wszędzie w innych blogosferach? Temat ciekawy.
 • @Szeremietiew
  http://asadow.nowyekran.pl/post/82671,o-polske-chrystusowa

  Tu ma Pan wszystko wytłumaczone, jak to szło od sanacji po dziś- w notce i komentarzach.

  Jak mówi Pan ''Z Bogiem'' to proszę zastanowić się jakiego Boga ma Pan na myśli. Pański Bóg na pewno nie jest Ojcem Jezusa Chrystusa.
 • @circ 22:21:34
  Nie przesadzaj, Pan Romuald na pewno poczuje się tym stwierdzeniem mocno urażony i będzie miał rację, nie chcemy Go wypędzić takimi komentarzami z NE.

  Nadal czekam na nowy videoblog, który podałem. Skąd zwłoka?

  http://youtu.be/e6ZF2Ff9O20

  Pora na dyskusję, może jutro?
 • "(...) Dodajmy, że przeciwnikiem państwa Izrael był też zmarły w 2009 r. lewicowiec Marek Edelman, ...
  ...który zawsze twierdził, że miejsce Żydów jest w Polsce, a nie w Palestynie.(...)"
  No proszę! Takie brzydkie teksty o Panu Doktorze Edelmanie! Ajajaj!
  :)
 • @Eugeniusz Sendecki 21:57:30
  Nie jestem przeciwnikiem państwa Izrael.
  Jestem przeciwnikiem ich lęku, że jak oni nie podbiją Wschodu, to zostaną pobici.
  Nie po trupach. Nie egoizm i strach, ale miłość i odwaga.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031